Beykoz Belediyesi personel alımına başladı 18 memur alımı yapacak güncel iş ilanları ve iş başvurusu

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar ve memur belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Beykoz Belediyesi personel alımına başladı 18 memur alımı yapacak güncel iş ilanları ve iş başvurusu
11 Mart 2021 Perşembe 02:37

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI


 

S.
No
Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
1 Veznedar GİH 10 2 Borsa ve Finans, Para ve Sermaye Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Finans, Finans ve Muhasebe, Emtia Borsası, Sermaye Piyasası ve Borsa, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Erkek/ Kadın KPSSP93 En az 65
Puan
2 Memur GİH 8-9 3 Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 65
Puan
3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 10 5 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders
müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu
gösterir belgeye sahip olmak.
Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 65
Puan
4 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 9 3 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu
gösterir belgeye sahip olmak.
Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 65
Puan
5 Bilgisayar İşletmeni GİH 8 2 Maliye, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu
gösterir belgeye sahip olmak.
Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 65
Puan
6 Bilgisayar İşletmeni GİH 8 3 Matematik ve İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Ekonometri lisans programlarının birinden mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu
gösterir belgeye sahip olmak.
Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 65
Puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin  yukarıda  belirtilen  boş  Veznedar,  Memur,  Veri  Hazırlama  ve  Kontrol  İşletmeni  ve  Bilgisayar  İşletmeni  kadroları  için  yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1 – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmak.
a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
c) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2 – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak  veya  bitirdiği  okulun ders müfredatında  bilgisayarla  ilgili ders  aldığını  belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin konularda  kurumlarca  açılan  en az  60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

3 – BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru Formu (Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.beykoz.bel.tr temin edilebilecektir),
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
4.  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  Belediyemizce  tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Bilgisayar İşletmeni  ve  Veri Hazırlama  ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı  bilgisayar işletmeni  sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belge, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
9. 3 fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

4 – BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
- Başvurular 05 Nisan 2021 - 09 Nisan 2021 tarihleri arasında Saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) şahsen veya posta yoluyla;  Beykoz  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü  Gümüşsuyu  Mahallesi  Kelle  İbrahim  Caddesi  No:43  Beykoz/İSTANBUL adresine göndererek yapabileceklerdir.
-  Başvurulur  elektronik  ortamda  https://form.beykoz.bel.tr/basvuru  web  adresinden  veya  [email protected]  elektronik  posta  adresinden  de yapılabilecektir.
- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a)  T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumunu  kontrol  etmek  suretiyle  adaylar  KPSS  puanlarına  göre  sıralanarak,  en  yüksek  puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c)  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı  başvuruların  değerlendirilmesini  müteakip  Belediyemizin www.beykoz.bel.tr resmi internet sayfasından 19 Nisan 2021 tarihinde ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir.
Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
g) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6 – SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü  sınav;  Beykoz  Belediye  Başkanlığı  ana  hizmet  binasında  30  Nisan  2021  günü  Saat  10:00  da  yapılacaktır.  Sözlü  sınav  aynı  gün  içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7 – SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı;  Belediye  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların  atamaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek  olana  öncelik  tanınır.  En yüksek  başarı  puanından  başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  belediyenin  internet  adresinde  ilanından  itibaren  yedi  gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.       

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber