Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı yapacak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi alımı, Engelli temizlik görevlisi alımı, Terör mağduru temizlik görevlisi alımı ve Güvenlik görevlisi alımı Yapacak, Başvurular işkur üzerinden olacak detaylar haberde...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı
18 Şubat 2020 Salı 11:22

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı yapacak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi alımı, Engelli temizlik görevlisi alımı, Terör mağduru temizlik görevlisi alımı ve Güvenlik görevlisi alımı Yapacak, Başvurular işkur üzerinden olacak detaylar haberde...

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 17/02/2020 – 21/02/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bandırma Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle
mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
6. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık
kurulu raporuyla belgelendirmek.
7. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve
fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.
II. AÇIKLAMALAR
1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan
adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru
süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
4. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen
belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından
bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
III. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.bandirma.edu.tr
internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.
2. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura işleminin 27/02/2020 tarihinde saat 14.00 da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat
Sezgin Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda
www.bandirma.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
IV. KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1. Kura sonucu www.bandirma.edu.tr internet adresinden ilgililere durulacaktır.
2. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz
internet adresinde ilan edilecektir.
4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
V. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 3 adet vesikalık fotoğraf
3. Adli Sicil Belgesi
4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge
5. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
6. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri
sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların, durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlgili
ilana başvuranlar için)
7. Engelli Sağlık Kurulu raporu (İlgili ilana başvuranlar için)
VI. SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN
AÇIKLANMASI

1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle
yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak
yapılacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz
sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan
edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine
geçecektir.
VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde
Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5 (beş) iş günü
içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten
sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan
kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
VIII. ATAMA İŞLEMLERİ
1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup
da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe
başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi
atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen
belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları
halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini
müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların iş sözleşmeleri feshedilecektir.
IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber