Aksaray İli Taşpınar Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı

Aksaray İli Taşpınar Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı, Taşpınar Belediyesi iş ilanları Taşpınar Belediyesi personel alımı Taşpınar Belediyesi iş başvurusu nereden nasıl yapılır?

Aksaray İli Taşpınar Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı
13 Mart 2021 Cumartesi 13:21

Aksaray İli Taşpınar Belediyesi MEMUR ALIM İLANI


Taşpınar Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır
 
Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiye Eri G.İ.H 8 1 Lisans düzeyinde Eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak Erkek/Kadın KPSSP3 En az 55
Puan
2 Tahsildar G.İ.H 9 1 Lisans düzeyinde Eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak Erkek/Kadın KPSSP3 En az 55
Puan
3 Memur G.İ.H 9 1 Lisans düzeyinde Eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak Erkek/Kadın KPSSP3 En az 55
Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Taşpınar Belediyesinin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur ve İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS P3 lisans grubundan sınava girmiş olmak ve
ilgili puan türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
• İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde
yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy
ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
• İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adayların Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
• İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylarda Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• İtfaiye eri kadrolarına başvuracak adaylar için En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya
noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 12.04.2021 - 16.04.2021 tarihleri arasında mesai günlerinde, mesai saatleri içerisinde, Taşpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne
müracaatlarını yapabilirler.
• Başvuru belgelerini elektronik ortamda belediyemizin [email protected] internet adresine, 
• Şahsen yapılan başvurularda Taşpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
• İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılan başvuruların Taşpınar Belediye Başkanlığı, Yavuzselim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 118 Merkez/Aksaray adresine göndereceklerdir.
Postada gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
İtfaiye Eri Alımı için yapılacak Başvurular;
• Başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere belediyemiz hizmet binasında istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat
ederek başvurularını yapılacaktır.
• Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

• Adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday memurluk için sözlü, İtfaiye Eri Alımı için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.
• Başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adaylar belediyemizce düzenlenen kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’ne Belediyemizin
www.taspinar.bel.tr internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu
adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Taşpınar Belediye Başkanlığında 05.05.2021 Çarşamba Günü saat 08.00’da, başlamak üzere Memur Alımları için sözlü sınav, İtfaiye Eri Alımı için sözlü ve uygulamalı sınav
yapılacaktır. Uygulamalı sınav sözlü sınavın bitimiyle başlayacaktır.
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sözlü Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
İtfaiye Eri İçin Uygulamalı Sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak
şekilde yapılır.

6) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Memur Kadroları Sınavında Değerlendirme:
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er
puan kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme; Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak şarttır.
c) Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinden ilan edilecektir.
d) Adayların Atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar belediyemizin
internet (www.taspinar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir
İtfaiye Eri Kadrosu Sınavında Değerlendirme:
a) Sözlü Sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 puan üzerinden yapılır.
b) Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın % 40’ı uygulamalı sınavın %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinden ilan edilecektir.
d) Adayların Atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar belediyemizin
internet (www.taspinar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fatma türkmen - 1 ay önce
İş ariyorum

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber