Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri alacak

Sivas Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri alacak
17 Haziran 2021 Perşembe 11:32

Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığı İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI


Akıncılar  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği  ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Mühendis TH 8 1 -Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Kadın/
Erkek
KPSSP3 En az 55 Puan almış olmak
2 İtfaiye Eri GİH 9 1 -Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
-En az C sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Erkek KPSSP3 En az 55 Puan almış olmak


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin   yukarıda  belirtilen  boş  memur   kadroları  için   yapılacak  başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  memur  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanununun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara  sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü  maddesinde belirtilen  süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
•  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
•  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak.
• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
•  Hangi  kadroya  başvuru  yaptığına  ilişkin  dilekçe  vermek,  (Her  aday  eğitim  durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a.  İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibarıyla  öğrenim  şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c. İtfaiye Eri kadrosu için en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
d. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında  belirtilen  genel  şartların  yanı  sıra  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliğinin  15/A  maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az  1.60  metre  boyunda  olmak  ve  boyun  1  metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
e.  İtfaiye  Eri  kadrosuna  başvuru  yapacaklar  için  sınavın  yapıldığı  tarihte  30  yaşını doldurmamış olmak.
f.  İtfaiye  Eri  için  sağlık  açısından  kapalı  mekan,  dar  alan  ve  yükseklik  gibi  fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru   formu   Kurumumuzdan   veya   Belediyemizin   www.akincilar.bel.tr   internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
• Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak  barkotlu  mezuniyet  belgesi,  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir.)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 27.07.2021-29.07.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
•  Şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yoluyla  Akıncılar  İlçesi,  Fikret  Tekin  Cad.  No:  2 adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
•  İtfaiye  Eri  kadrosuna  başvurular  şahsen  yapılacak  olup  adaylar  yukarıda  belirtilen tarihlerde   boy   ve   kilo   ölçümü   yapmak   üzere   Akıncılar   Belediye   Başkanlığı   Yazı   işleri Müdürlüğüne    istenen    belgelerle    birlikte    şahsen     müracaat     ederek    başvuru     sürecini tamamlayacaklardır.

•  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
•  Belediye,   T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumunu  kontrol  etmek 
suretiyle  adayları  KPSS  puanlarına göre sıralayarak,  en  yüksek puanlı  adaydan  başlamak  üzere atama  yapılacak boş kadro  sayısının beş katı  oranında adayı;  İtfaiye Eri  kadroları  için sözlü  ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağıracaktır.
•  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır,
•  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı 30.07.2021 tarihinde Belediyemize ait resmi internet sitesi olan www.akincilar.bel.tr adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.
•   Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   "Sınav   Giriş   Belgesi" gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav;
İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı, diğer adaylar için sözlü sınav    yapılacaktır.    Sözlü    sınavlar    06/08/2021    tarihinde    Akıncılar    Belediye    Başkanlığı Akıncılar/SİVAS  adresinde yapılacaktır.  İtfaiye Eri  için  yapılacak  uygulamalı  sınav 06.08.2021 tarihinde  Akıncılar  Belediyesi  İtfaiye  Teşkilatı-Akıncılar/SİVAS  adresinde  yapılacaktır.  Sözlü sınav  saat  09.00’da  başlayacaktır.  İtfaiye  Eri  için  yapılacak  uygulamalı  sınav  saat  14.00’de başlayacaktır.
Sözlü   ve   uygulamalı   sınav,   aynı   gün   içerisinde   bitirilemez   ise   ertesi   gün   devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
İtfaiye  Eri  için  uygulamalı  sınav;  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin
ölçülmesi  ile  araç  kullanımı  veya  sportif  dayanıklılık  gibi  özelliklerin  ölçülmesini  kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye Eri sınavında değerlendirme;
•  Sözlü  Sınav;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 puan üzerinden yapılır.
•  Sınavda  değerlendirme;  Sözlü  sınavı  %  40’ı  uygulamalı  sınavın  %60’ı  alınarak  sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en aza 60 puan alınması şarttır.
• Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  belediyenin  internet adresinden ilan edilecektir.
•  Adayların  Atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
• En  yüksek başarı  puanından  başlanmak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar Belediyemizin internet (www.akincilar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Mühendis kadrosu sınavında değerlendirme;
•  Sözlü  sınav;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  15’er puan kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Sınavda değerlendirme; Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak şarttır.
• Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendin de belirtilen sınav puanı ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  belediyenin  internet adresinden ilan edilecektir.
•  Adayların  Atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
• En  yüksek başarı  puanından  başlanmak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar belediyemizin internet (www.akincilar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.                                     

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber