Özel Mesleki Yeterlilik Kursları İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi yayımlandı.

Özel Mesleki Yeterlilik Kursları İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi yayımlandı
16 Şubat 2017 Perşembe 20:27

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi yayımlandı. 

Bu Yönergenin amacı, özel mesleki yeterlilik kurslarında verilen eğitime, sınavlara, derslerin inceleme ve kontrollerini yapanlar ile sınav yürütme komisyonunun görevlerine ve görevlilere ödenecek ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MESLEKİ YETERLİLİK KURSLARI İNCELEME VE KONTROL İLE SINAV YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönergenin amacı, özel mesleki yeterlilik kurslarında verilen eğitime, sınavlara, derslerin inceleme ve kontrollerini yapanlar ile sınav yürütme komisyonunun görevlerine ve görevlilere ödenecek ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönerge, özel mesleki yeterlilik kurslarında verilen eğitime, sınavlara, derslerin inceleme ve kontrollerini yapanlar ile sınav yürütme komisyonunun görevlerine ve görevlilere ödenecek ücretlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönerge, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği ile 27/10/2016 tarihli Karayolu Taşıma Kanunu Kapsamında Yapılan Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Sınav İşlemlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesine İlişkin Protokole dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
c) Kurs: Sürücü ve yöneticilere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanım kazandıran özel mesleki yeterlilik kurslarını,
ç) Kursiyer: Özel mesleki yeterlilik kursunda öğrenim gören kişiyi,
d) Modül: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)’nde oluşturulan özel mesleki yeterlilik modülünü,
e) Sınav: Özel mesleki yeterlilik kurslarında yapılan sınavı,
f) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğini ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Derslerin İncelenmesi ve Kontrolü, İl Sınav Sorumlusu, Sınavda Görev Alacaklar ve Görevleri
 

Derslerin incelenmesi ve kontrolü
MADDE 5 –
(1) Kurslarda verilen eğitimlerin, Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak verilip verilmediğini, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp yapılmadığını ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere her dönem personel görevlendirilir. Görevlendirmeler, büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlükleri; büyükşehir statüsünde olmayan illerde merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek için bir dönemde en fazla iki gün olmak üzere il/ilçe statüsüne göre; öncelikli olarak kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü/şef/yükseköğretim mezunu personel görevlendirilebilir.
(3) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi hâlinde birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek amacıyla Genel Müdürlük personeli de, Bakanlık görevlisi olarak görevlendirilebilir. Bu durumda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Bakanlık görevlisine bir şoför görevlendirilir.
(4) Görevlendirilen personel tarafından aşağıdaki görevler yapılır:
a) Bir günde en az dört kursun inceleme ve kontrolünü yaparak Özel Mesleki Yeterlilik Kurslarında Verilen Eğitimleri İnceleme ve Kontrol Formuna (EK-1) işler. İlçede dörtten az kurs olması durumunda mevcut kursların kontrolü yapılır. Aynı kurs dönemi içinde ikinci bir gün daha inceleme ve kontrol yapılır.
b) Gerçekleştirilen inceleme ve kontrol sonucunda düzenlenen (EK-1) Form, varsa tutulan tutanaklar ile diğer belgeler kontrolden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde millî eğitim müdürlüğüne gereğinin yapılması amacıyla teslim edilir. İnceleme ve kontrolün Bakanlık görevlisi marifetiyle gerçekleştirilmesi hâlinde aynı belgeler kontrolden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir. Genel Müdürlükçe gereğinin yapılması amacıyla ilgili ilçeye gönderilmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne yazıyla bildirilir. Millî eğitim müdürlüğünce, (EK-1) Formda belirtilen tespitlere ilişkin gerekli işlemler yapılır.
(5) İnceleme ve kontrollerden önce kurslara bilgi verilmez.

İl sınav sorumlusunun görevleri
MADDE 6-
(1) İl millî eğitim müdürü il sınav sorumlusu olarak aşağıdaki görevleri yapar:
a) Sınavların Yönetmelik ve bu Yönergeye uygun yapılmasını sağlar.
b) Sınavlarda; sınav yürütme komisyonuna, il temsilcisine, salon başkanlarına, gözetmenlere ve diğer görevlilere rehberlik eder ve görevlileri denetler.
c) Sınav yürütme komisyonlarının, sınavı mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmadığını veya sınav yapılan binada bulunmadığını tespit etmesi durumunda ya da gerek görmesi hâlinde, o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan sınav yürütme komisyonunun başkan ve üyelerini il millî eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından görevlendirir.
ç) Sınava girecek kursiyer sayısının 100’den fazla olması hâlinde il temsilcisi olarak il millî eğitim müdürlüğünde görevli bir il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünü sınavla ilgili iş ve işlemlerin kontrol ve denetimi amacıyla görevlendirir.

Sınavda görev alacaklar ve görevleri
MADDE 7 –
(1) Sınav yürütme komisyonu aşağıdaki şekilde oluşur:
a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şube müdürü, diğeri il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur.
b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. İlçe millî eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı ilçe millî eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.
(2) Sınav yürütme komisyonu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Sınava girecek kursiyer sayısına göre sınavın yapılacağı resmî okulu/okulları belirler. Okulu/okulları belirlerken sınav yapılan okulun mevcut kapasitesi dolmadan başka bir okul belirlemez. Her okul için bir bina sorumlusu olarak sınavın yapıldığı okulun müdürü veya okul müdürünün belirleyeceği bir müdür yardımcısını ve bina görevlisi olarak bir hizmetliyi görevlendirir.
b) Sınav yapılacak binada incelemeler yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve/veya aldırır.
c) Sınavlarda her sınav salonu için biri salon başkanı diğeri gözetmen olmak üzere iki kişiyi görevlendirir. Görevlendirmeleri resmî okullarda görevli öğretmenler arasından yapar.
ç) Sınavlarla ilgili her türlü yazışma ile diğer iş ve işlemleri yapmak üzere birer şef, memur, mutemet ve şoför görevlendirir.
d) Sınava girecek kursiyer sayısının 100 ve üzerinde ise sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla okul/okullar için iki güvenlik personelinin görevlendirilmesini sağlar.
e) Sınavların mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce salon başkanı, gözetmen ve diğer personel ile toplantı yaparak sınavla ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Salon başkanı ve gözetmenlerin görev yerlerini kura ile belirler.
f) Kursiyer sayısı 100 ve üzerinde olması durumunda bir yedek gözetmen görevlendirir.
g) Her sınav salonunda en fazla 20 kursiyer sınava girecek şekilde planlama yapar. Son salona düşecek kursiyer sayısının 20 den az olması hâlinde her salondaki kursiyer sayısını dengeli olarak dağıtır.
ğ) Sınavları saat 10.00’da başlatır. Sınavda kursiyerlere her soru için 1,5 dakikalık süre verir.
h) Her salonda sınava girecek kursiyer listelerini ve sınav değerlendirme formlarını Modülden alarak salon başkanına teslim eder. Kursiyer listesinin birer örneğini bina girişine ve salon kapısına astırır.
ı) Sınav salon başkanı ve gözetmenine sınav bittiğinde Bakanlık tarafından gönderilen cevap anahtarına göre değerlendirme yaptırarak sonucu liste hâlinde teslim etmelerini sağlar. Sınavın elektronik sınav şeklinde yapılması hâlinde değerlendirme de elektronik ortamda yapılır.
i) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri ile diğer görevliler sınavla ilgili iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar sınavın yapıldığı okulda bulunur.
j) Başkasının yerine sınava giren veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları Modül üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Ayrıca bu kişiler hakkında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.
(3) İl temsilcisi; sınavdan bir saat önce yapılacak toplantıya katılarak sınav süresince görev yerinde bulunur, sınavların mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının, sınavda görev alan personelin zamanında ve sınav süresince görev yerlerinde bulunup bulunmadığının kontrolünü yapar. Sınav süresince karşılaştığı mevzuata aykırı durumları rapor hâlinde il sınav sorumlusuna bildirir.
(4) Salon başkanları ve gözetmenler aşağıdaki görevleri yapar:
a) Kursiyerleri sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonuna alır.
b) Sınava girecek kursiyerlerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav giriş belgesini, nüfus cüzdanı/pasaport/sürücü belgesi ile karşılaştırıp kontrol eder.
c) Sınav salonu başkanı veya gözetmen soru kitapçığındaki açıklamalar bölümünü okuyarak gerekli açıklamaları yapar.
ç) Sınavı zamanında başlatır. Sınav başlama saatinden sonra gelen kursiyerleri sınava almaz, sınav başladıktan sonra ilk yarım saatten önce her ne sebeple olursa olsun kursiyerleri salondan çıkarmaz. Sınav süresince salonda ikiden az kursiyer bulundurmaz.
d) Sınav sonunda sınava giren kursiyerlere aday yoklama listelerini imzalatır.
e) Sınav bittiğinde Bakanlık tarafından gönderilen cevap anahtarına göre değerlendirme yapar. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerleri başarılı sayar.
f) Sınav sonucunu Modülden alınan değerlendirme formuna işleyip imzalayarak sınav yürütme komisyonuna teslim eder.
(5) Sınavları kontrol ve denetim amacıyla Bakanlıkça gerek görülmesi hâlinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir. Bakanlık tarafından gerek görülmesi hâlinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personelinden de Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilir.

Güvenlik personelinin görevleri
MADDE 8-
(1) İl/ilçe emniyet müdürlüğünden sınav güvenliği için bir kadın bir erkek personel görevlendirilir. Görevlendirilen güvenlik personeli aşağıdaki görevleri yapar:
a) Görev yerinde resmî kıyafetle görev yapar.
b) Sınav başlama saatinden bir saat önce sınav yürütme komisyonuna giderek kimlik ve iletişim bilgilerini verir.
c) Sınav başlama saatinden 30 dakika önce kursiyerlerin kimlikleri ile sınav giriş kartlarını kontrol eder, üst araması yaparak kursiyerlerin okula girişlerini sağlar.
ç) Sınav sonuna kadar gerekli güvenlik önlemlerini alıp sınavın güvenliğini ve huzurunu sağlar. Sınavın güvenliğini ve huzurunu bozacak durumların oluşması hâlinde gerekli müdahaleyi yapar.
d) Sınav bitiminde sınav yürütme komisyonuna giderek sınav ücretinin kendisine ödenebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri verir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücretler

Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri
MADDE 9 –
(1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince sınava girecek kursiyerlerden alınan sınav ücretleri, kursiyer veya kurslar tarafından sınav tarihinden en geç 10 gün önce, millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir bankada açılan hesaba yatırılır. Banka makbuzunun bir örneği kurs tarafından millî eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücretin dışında kursiyerlerden herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

İnceleme ve kontroller ile sınavlarda görev alanlara ücret ödenmesi
MADDE 10 –
(1) Görev alanlar, gelir vergilerinin hesaplanması ve ücretlerinin ödenebilmesi için IBAN numarası ile o ay için uygulanan vergi dilimi oranını görevli mutemede verirler.
(2) Sınavlarda görev alanlara, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek mutemet tarafından;
a) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan Özel Mesleki Yeterlilik Kursu Görevli Ücret Hesaplama Ekranında belirtilen miktarlardaki brüt sınav ücretleri üzerinden vergi kesintilerini hesaplayarak ilgili vergi dairesine yatırır. Sınavda görev alanlara ödenecek net sınav ücreti ise maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır.
b) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan Özel Mesleki Yeterlilik Kursu Görevli Ücret Hesaplama Ekranında belirtilen net tutar dikkate alınarak her sınavda;
1) İl sınav sorumlusu, sınav yürütme komisyonu başkanı ile görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık temsilcisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 40 ından,
2) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile il temsilcisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 35 inden,
3) Bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen ve şefe en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30 undan,
4) Memur, mutemet, şoför ve bina görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 25 inden daha fazla ücret ödenmez.
(3) İnceleme ve kontrollerde görev alanlara, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen mutemet tarafından;
a) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli ile görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık görevlisine bir gün için inceleme ve kontrol görevi karşılığında resmî okullarda görevli lisans mezunu yönetici ve öğretmenler için belirlenen bürüt gündüz ek ders ücretinin on katı kadar ücret,
b) Bakanlık görevlisi için görevlendirilen şoföre ise bir günde resmî okullarda görevli yönetici ve öğretmenler için belirlenen bürüt gündüz ek ders ücretinin beş katı kadar ücret, üzerinden vergi kesintilerini hesaplayarak ilgili vergi dairesine yatırır. Görev alanlara ödenecek net sınav ücreti de maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken tutardan yatırılır.
(4) Ödeme listelerinin bir örneği, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir. Bu harcamalarla ilgili gerekli belgeler millî eğitim müdürlüğünde saklanır. (5) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen mutemet tarafından, Bakanlık temsilcisinin veya Bakanlık görevlisinin harcırah giderleri Genel Müdürlükten alınan onayda belirtilen il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde biriken hesaptan, bu hesapta yeterli miktarın bulunmaması hâlinde 2/4/2014 tarihli ve 1360110 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi hükmü gereğince il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde açılan Özel MTSK hesabından ödenir.
(6) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken miktar öncelikle sınav giderleri ile Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe düzenlenecek hizmet içi eğitim giderleri, Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe düzenlenecek eğitimlerde kullanılacak görsel veya yazılı doküman temini ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğer ihtiyaçlarında kullanılır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde biriken miktar üç ayda bir il millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir.
(7) Aynı günde inceleme ve kontrol ile sınavda görevlendiren aynı kişiye yüksek olan görev ücreti ödenir.

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 11–
(1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Kanun, Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 12–
(1) Bu Yönerge Onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13–
(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber