MEB şube müdürleri yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il/ilçe şube müdürleri yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

MEB şube müdürleri yer değiştirme duyurusu yayımlandı
12 Mayıs 2016 Perşembe 16:07

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.4. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Esaslar

2.1. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4-1/ç, 4-1/g, 4-1/ğ, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde;

a) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler,

b) Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değiştirmeler, gerçekleştirilecektir.

2.2. Yer değiştirme işlemleri, Ek-1 2016 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecektir.

2.3. Yer değiştirmeler, şube müdürlerinin tercihleri ve yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

2.4. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

2.5. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları halen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere; diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacaktır.

2.6. Yer değiştirmeye esas puan; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından oluşacaktır.

2.7. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31/05/2016 tarihi esas alınacaktır.

2.8. Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 30/06/2016 tarihi esas alınacaktır.

2.9. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

2.10. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

2.11. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde, Yönetmeliğin 26, 27, 28, 29 ve 30. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde sırasıyla, mazerete bağlı tercihte bulunanlar; bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar; tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların ataması yapılacaktır.

B- TERCİHLERİN ALINMASI

1- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. İşlemlerde 2014 yılında uygulamaya konulan MEBBİS 'Norm Taşra Yönetici' modülü esas alındığından, modüldeki 'Zorunlu Hizmet Listesi'nin kayıtlara uygunluğu kontrol edilecektir.

1.2. Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğü sorumlu olacaktır.

1.3. Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

1.4. 4 ve 5. hizmet bölgelerinde görev yapan ve 2 yıl bölge hizmet süresini tamamlayan şube müdürlerinden yerlerinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede DYS ortamında Bakanlığa gönderilecek; söz konusu hizmet bölgelerinde 4 yıl hizmet sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu işlem uygulanmayacaktır.

1.5. 2016 yılında bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden Yönetmeliğin 30. maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.

1.6. 2015 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine dahil yere atananların mazeretlerinin varsa devam ettiğine dair belgeleri Ek-1 Takvimde belirtilen süre içerisinde DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.

1.7. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercih işleminden sonra tercihte bulunmayanlar, bu Kılavuza ekli Ek-2 Tercihte Bulunmayanlar Çizelgesi excel ortamında hazırlanıp DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.

1.8. 2016 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olmayanların aile birliği mazereti başvuruları bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.

1.9. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2016 tarihi esas alınacağından, kapsamdaki şube müdürlerinin görev kayıtları 31/05/2016 tarihinden öncesine ilişkin olarak güncellenebilecek; ancak, bu tarih ile başvurunun son günü olan 17/06/2016 tarihleri arasında herhangi bir yeni "görev kaydı" ve "görevlendirme kaydı" eklemesi yapılmayacaktır.

1.10. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme kapsamı dışındaki şube müdürlerinin yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30/06/2016 tarihi esas alınacağından, 01/07/2016-26/07/2016 tarihleri arasında ekleme yapılmayacaktır.

2- Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler

2.1. Başvuruda bulunanlara ilişkin tereddütler incelenerek karara bağlanacaktır.

3- Diğer Hususlar

3.1. Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;

a) Yer değiştirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır.

b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22'nci maddesi (değişik: 30.06.2014) uygulanacaktır.

c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, mahkeme kararı ile göreve iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

3.2. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

3.3. Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri, öngörülen bölge hizmet süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır.

3.4. Yaş haddi nedeniyle 31/05/2017 tarihinden önce emekliye sevk edilecekler hakkında istemeleri halinde bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemi yapılmayacaktır.

3.5. İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il'e dönüştürülen veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvurular

1.1. Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il milli eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne başvuracaklardır. İlgili bölümce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması sağlanacaktır.

1.2. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularının onaylanması sağlanacaktır.

1.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri;

a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabileceklerdir.

Örneğin;

1- İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

2- Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

b) Bölge hizmeti süresini tamamlayan şube müdürlerinden daha önce bölge hizmetini tamamladıkları iki alt veya üst hizmet bölgeleri dışındaki yerler için 20 tercihte bulunabileceklerdir.

Örneğin;

1- Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

2- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

3- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini de tamamlayan bir şube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

c) Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dahil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecektir.

1.4. Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2016 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır.

Örneğin;

1- Halen şube müdürü olarak 3. hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce 1. hizmet bölgesinde 2 yıl, 3. hizmet bölgesinde 1 yıl şube müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 3 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 3. hizmet bölgesi için öngörülen 4 yıllık süreyi tamamlamadığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır.

2- Halen şube müdürü olarak 4. hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce 2. hizmet bölgesinde 4 yıl, 4. hizmet bölgesinde 2 yıl şube müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 4 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 4. hizmet bölgesi için öngörülen uzatmalarla birlikte 4 (2+2) yıllık süreyi tamamladığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulacaktır.

3- Halen şube müdürü olarak 1. hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce 1. hizmet bölgesinde 1 yıl şube müdürü, 3 yıl da ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 3 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 1. hizmet bölgesi için öngörülen 6 yıllık süreyi tamamlamadığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır.

1.5. Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30/06/2016 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

1.6. İl milli eğitim şube müdürleri ilçe milli eğitim şube müdürü; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise il milli eğitim şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.

1.7. Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe milli eğitim şube müdürlerince ilçe, il milli eğitim şube müdürlerince il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne teslim edilecektir.

1.8. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

1.9. Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır.

2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan,

b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması halinde yer değiştirme işlemleri iptal edilecektir.

D- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Atamalar

1.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

1.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

EKLER:

1- Ek-1 2016 Yılı Yer Değiştirme Takvimi

2- Ek-2 Başvuruda Bulunmayanlar Çizelgesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34

Belgegeçer: (312) 418 23 43

www.meb.gov.tr

http://ikgm.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA

İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ 2016 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ (EK-1)

BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

Bölge hizmeti süresini tamamlayanlardan;

- 4 ve 5. hizmet bölgesinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin başvurularının

- Mazerete bağlı başvuruların

- 2015 yılı atama döneminde mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine dahil yere atananların mazeretlerinin devam ettiğine dair belgelerinin

- Yaş haddi nedeniyle 31/05/2017 tarihinden önce emekliye sevk edileceklerden yerinde kalmak isteyenlerin başvurularının,

DYS ile Bakanlığa gönderilmesi

23/05/2016-27/05/2016 (Saat:18.00'e kadar)

- Tercih başvuruları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü onay süreci

13/06/2016-17/06/2016 (Saat:18.00'e kadar)

- Atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi

24/06/2016

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİ İLE İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

Aile birliği mazereti başvurularının DYS ile Bakanlığa gönderilmesi

01/07/2016-12/07/2016

- Tercih başvuruları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü onay süreci.

20/07/2016 - 26/07/2016 (Saat:18.00'e kadar)

- Atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi

29/07/2016

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber