MEB'e bağlı 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

MEB MTSK Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile MEB Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEB'e bağlı 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:20

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna; 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç, biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfında öğretim programı uygulamak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır. Kurs binasında aranacak diğer şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ekleri” ibaresi “ekinde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği” şeklinde, “belirtilerek” ibaresi “belirlenir ve belgeler taranarak kursiyerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kayıtları silinir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ancak, eğitim personelinin izinli veya raporlu olması ve millî eğitim müdürlüğünce mazeretin uygun görülmesi halinde o günkü ders için telafi eğitimi yapılır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesine göre kendi kurumları bünyesinde motorlu taşıt sürücü kursu açılması konusunda yetkilendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan sürücü kurslarında, eğitimin yapılacağı ildeki özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait eğitim personeli ile direksiyon eğitim ve sınav araçları kursta bu araçlarla eğitim yapılmadığı sürelerde kursun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden izin alınarak kullanılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Direksiyon eğitimi dersi sınavı değerlendirmesi elektronik ortamda yapılacak ise (EK-3) veya (EK-4) formları istenmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Direksiyon eğitimi dersi sınavında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanında araçtan inerek bu alanda yapılması gereken davranışların 34 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentlerine uygunluğunu değerlendirir, bu alandaki davranış tamamlanınca araca biner. Direksiyon usta öğreticisi de geri geri park etme ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanlarında araçtan inerek kursiyerin park etme ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme sürecini izler, bu alanlardaki davranış tamamlanınca araca biner.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce”, ikinci fıkrasında yer alan “trafik tescil kuruluşuna” ibaresi “ilçe nüfus müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 –  Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen denetim yeterliliği olan personel” ibaresi “il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir görevde en az üç kurs olmak kaydıyla aynı günde aynı kursta en az iki defa” ibaresi “, bir günlük görevde en az üç kursa farklı saatlerde ikişer defa giderek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut kursların durumu
GEÇİCİ MADDE 13 –
(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan kursların mevcut binalarında ve 1/1/2020 tarihine kadar başka binaya nakillerinde, 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan müstakil bina şartı aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan formun on beşinci maddesinin (a) bendinde geçen “sola” ibaresinden sonra gelmek üzere “tek hamlede” ibaresi eklenmiş, değerlendirme rengi kırmızı yapılmış ve “SARI-SARI” ibaresi “KIRMIZI” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ
EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurslara; en az ön lisans mezunu gerçek kişi kurucu veya kurucu temsilcisi en az ön lisans mezunu olan tüzel kişi adına Kanun, Yönetmelik ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.”

“Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ön lisans” ibaresi “ortaöğretim” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “ortaöğretim” ibaresi “ortaokul” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Belgesi” ibareleri  “Sertifikası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel” ibaresi  “il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Mevcut kurumlar
GEÇİCİ MADDE 3 –
(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan kursların 1/1/2020 tarihine kadar başka binaya nakillerinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan müstakil bina şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber