2020 Yılı Memurun Yıllık İzin Hakkı Kaç Gün Oldu

Devlet memurlarının bağlı oldukları kanunlardan ve yönetmeliklerden hareketle "Devlet memurları yılda kaç gün izin kullanır, mazeret izinleri kaç gündür ve nasıl alınır? Öğretmenlerin yıllık izni var mıdır? Doğum izni ve babalık izni ne kadar?" gibi sorulara cevap bulacağız. Detaylar haberimizde.

2020 Yılı Memurun Yıllık İzin Hakkı Kaç Gün Oldu
04 Şubat 2020 Salı 14:25

2020 Yılı Memurun Yıllık İzin Hakkı Kaç Gün Oldu

Devlet Memurları için hazırladığımız tüm merak edilenler  özel haberde izinlerle ilgili kafanıza takılan tüm sualler e cevap bulacaksınız.  kamu memurlarının izin durumları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun'a bağlı yönetmelikler, yönergeler ile belirlenmiştir. 657 Sayılı DMK her memuru ilgilendirebileceği gibi bu Kanun'a aykırı düşmemek şartıyla kurumlar kendileri de izin yönergesi çıkarabilir ve personelinden bu yönergeye uygundavranmasını talep edebilir. Biz genel hatlarıyla kamu personellerinin izinlerini ele alacağız.

Memurların yıllık izni kaç gündür?

"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."
 "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 06/07/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer."

Bu maddelerden de anlaşıldığı üzre kişinin memurluktaki görev süresi 10 yıla kadarsa 20 gün, 10 yıldan fazlaysa 30 gün izin hakkı vardır. 

Öğretmenlerin yıllık izni kaç gündür?

"Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez."

Bu maddeye bakarsak öğretmenlerin yaz tatilinden başka ilave bir "yıllık izni" yoktur. Öğretmenler  sömestr ara tatil resmi günler yaz tatillerinin başladığı tarih kapsamından itibaren  izinli sayılırlar.

Radyoaktif ışınlarla çalışan personelin izni ne kadar?

"Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."

Bu maddeye baktığınızda da mesleği gereği radyoaktif ışınlarla çalışan personel (özellikle hastanelerde röntgen çeken görevlileri düşünün) bu ışından aşırı derecede etkinlenmesin diye yıllık izinleri dışında 1 ay da sağlık izni alır. Yani görev süresi 5 yıl olan bir kişi 20 gün yıllık izin 30 gün de sağlık izni alacak yani 50 gün izin hakkı olacaktır.

Yıllık izinler sonraki yıla aktarılır mi?


Yıllık izinler bir sonraki yıla devreder. Bir önceki yıldan kullanmadığınız  bir kaç günlük yıllık izninizi bir sonraki yıl a tamamı olmamaksızın devreder. Ancak bir önceki yılın yıllık izni devretmeyecektir.

ÖRNEK: 10 yıldan fazla hizmeti olan bir memur, 2011 yılında kullanamadığı 15 gün, 2012 senesi ile bağlantılı 30 gün  toplamda olmak üzere toplam 45 gün bulunan 2011-2012 yılları izninin 20 gününü kullanmış ancak 25 gününü kullanamamış ise kullanamadığı izin 2012 yılına ait olduğundan kalan 25 günlük izni, 2013 yılı içinde kullanabilecektir. Bununla birlikte , 45 gün olan 2011-2012 yılları izninin, 10 gününü kullanıp, 35 gününü kullanamaması halinde, 2012 yılına ait izin süresi 30 gün, 2011 yılına ait izin süresi ise 5 gün olduğundan 2011 yılına ait 5 günlük izin 2013 yılına devretmeyecek, 2013 yılında sadece 2012 yılına ait 30 günlük izin devredecek ve ilgili 2013 yılında toplam 60 gün izin kullanabilecektir.

 

Memur adayı yıllık izni nasıl hesaplanır?


Aday memurlar 1 yıl boyunca izin kullanamazlar. 1 yılın bitiminde 20 gün yıllık izin hakkı elde ederler.

ÖRNEK: Bir memur 10 Aralık 2015'te işe başlamış . Bu aday memur 10 Aralık 2016'ya kadar izin kullanamaz. 11 Aralık 2016 itibariyle 20 günlük yıllık izni hak eder. Dilerse bu yıllık izni 11 Aralık'tan itibaren dilerse de bir sonraki yıl kullanabilir.

Mazeret izni kaç gündür?


Devlet memurları, ailesinden birinin hastalığı, acil bir işinin çıkması gibi mecburi hallerde 10 günlük mazeret iznini alabilirler. Mazeret iznini vermeye yetkili merci kurum müdür dür. Mazeret izni için önceden dilekçe doldurulur ve izin hakkı onaylanınca kullanılmaya başlanır.

Öğretmenlerin de yılda 10 gün mazeret izni hakkı bulunur . Öğretmenlerin mazeret izni almaları için bağlı olduğu okul müdürünün onayı şarttır .

 Maddelerde yer alan belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

Kadınlar için doğum izni süresi


"Kadın çalışana ; doğumdan önce iki ay , doğumdan sonra iki ay olarak üzere toplam 4 ay süreyle analık izni hak kazanır . ikiz üçüz gibi çoğul gebe ise anne adayı gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum süresinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık halinin çalışmaya uygun bulunduğu doktor raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği doğrultusunda doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine dahil edilir . Doğumun erken gerçekleşmesi nedeni ile , doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ek olunur . Doğum anında  veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin vefaatı durumunda , isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin tanınmaktadır ."

Anneler doğum zamanı boyunca 16 hafta izin hak ederler. Dilerse bu iznin 8 haftasını doğum öncesi 8 haftasını da doğum sonrası alır . Ancak anne isterse ve "doktor uygundur" bildirisi verirse doğum öncesi 3 hafta doğum sonrası da 13 hafta olmak üzere iznini hak etmiş olur . Her ne şartta olursa olsun doğuma 3 hafta kala anne çalıştırılamaz.

Süt izni


  "Kadın çalışana , çocuğunu emzirmesi adına doğum sonrası analık izni zamanının bitim süresinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni hakkına sahip olur . Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi göz önüne alınarak isteğine bağlı hak tanınır."

Babalık izni ne kadar?

Kamu çalışanına  eşinin doğum yapması kişinin baba olması halinde verilen yasal haktır , isteği üzerine on gün babalık izni kullanabilir..''

10 gün babalık iznini baba dilediği zaman alır . Dilerse anne hastaneden çıktıktan hemen sonra da  kullanabilir.

Ölüm izni ne kadardır?

Personelin  birinci derece yakınını kaybettiği o hasas dönemi  için 7 gün ölüm izni verilir.bu durum sadece birinci derece yakın vefaatı içindir

"Memura ... kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."

Hastalık ve refakat izni

Memura, aylık ve kişisel hakları korunarak, verilecek raporda belirlenen neden üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedavi gerektiren hallerde hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin kullandırılır.

Memurun, hastalığı nedeni ile yataklı tedavi merkezinde ıstirahat gördüğü tedavi zamanları , hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınmaktadır .

Bu maddede yazılı azamî zamanlar kadar izin verilen memurun, bu iznin bitiminde işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi mecburidir . İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilise memurun izni, birinci madde de belirtilen süreler kadar çoğalır , bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik kanunu yerine getirilir .

Bunlardan gerekli sağlık koşulları yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını kazanmamış olan , yeniden memuriyete dönmek talep etmeleri durumunda , niteliklerine uygun kadrolara öncelikle yerleştirilir .

iş başındayken veya görevinden dolayı bir iş kazası veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına uğrayan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi durumları , hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuyla alakalı diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile SGK görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir Karar neticesinde belirlenir.

Ayrıca, kamu hizmetlisinin bakmakla zorunlu olduğu veya memur refakat olmadığı durumda hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden herhangi birisinin ağır bir kaza yaşaması  veya tedavisi uzun zaman alan bir rahatsızlığı olması durumunda , bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi koşulu ile , aylık ve özlük hakları  saklanarak , üç aya kadar izin alma hakkı vardır . Gerektiğinde bu süre bir katına daha çıkarılır bu faktörde en büyük etki  sağlık durumudur.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber