'Yaz ulan yaz' dedi! Tazminatsız işine son verildi

Çalıştığı iş yerinde patronunun verdiği iş talimatını beğenmeyerek, "çocuk oyunu mu bu ne yaa" diyerek iş emrini masa üstüne fırlattı. Ardından, sinirli şekilde verilen görevi yerine getirmeyerek, "bu ne ya savunma yazarsan yaz" dedi. Hızını alamayan işçi, bununla da yetinmeyerek, amirinin arkasından herkesin duyacağı şekilde 'yaz ulan yaz' diyerek bağırınca, tazminatsız şekilde işten kovuldu.

'Yaz ulan yaz' dedi! Tazminatsız işine son verildi
21 Mayıs 2021 Cuma 00:29

Çalıştığı iş yerinde patronunun verdiği iş talimatını beğenmeyerek, "çocuk oyunu mu bu ne yaa" diyerek iş emrini masa üstüne fırlattı. Ardından, sinirli şekilde verilen görevi yerine getirmeyerek, "bu ne ya savunma yazarsan yaz" dedi. Hızını alamayan işçi, bununla da yetinmeyerek, amirinin arkasından herkesin duyacağı şekilde "yaz ulan yaz" diyerek bağırınca, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş Mahkemesi, işe iade talebini reddetse de,,‘tazminatı ödenmeli’ derken, İstinaf, işçiye verilen cezayı orantısız bularak, işe iadeye de karar verdi. İstinafın kararıyla sevinen davacı işçi, Yargıtay’dan gelen haberle yıkıldı.

Bir fabrikada yaşanan olayda, herşey üretim müdürünün verdiği iş talimatıyla başladı. Patronun, reflektör parçasını, enjeksiyon makinesine bağlamasını istemesi üzerine,Verilen işi beğenmeyen işçi,"çocuk oyunu mu bu ne ya ben bunu bağlamıyorum" diyerek iş emrini masa üstüne fırlattı. Ardından,sözlü tartışmaya girerek sinirli şekilde "bağlamıyorum" diyerek verilen görevi yerine getirmedi.Akabinde "bu ne ya savunma yazarsan yaz" şeklinde devam ederek amirinin arkasından herkesin duyacağı şekilde "yaz ulan yaz" şeklinde sözleri sarfetti.

Yaşanılanlar karşısında patron, talimatının, işin gereği olup yeni gelen bir iş sebebi ile kalıbın makineye bağlanması gerektiğini ve çalışanından bağlanmasının talep ettiğini ancak bu talimatı acil olmasına rağmen reddetmesi ve amirine iş ahlakına uymayan ve çalışma huzurunu bozan davranış ve sözlerde bulunması sebebiyle, işçiyi, İş Kanunu'nun 25/2-d maddesi gereğince tazminatsız şekilde işten çıkardı.

İŞE İADE YA DA TAZMİNATLARINI İSTEDİ


İş Mahkemesi'nin yolunu tutan kovulan işçi, 7 sene boyunca çalıştığı iş yerinden haksız şekilde çıkarıldığını belirterek, davalı şirket tarafından işe iadesini ya da, ödenmeyen, kıdem ve ihbar tazminatı ve diğer alacaklarını istedi.

Mahkemede savunma yapan davalı iş yeri sahibi ise davacının iş akdinin İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi uyarınca; ‘amirine iş ahlakına uymayan ve çalışma huzurunu bozan davranış ve sözlerde bulunması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini öne sürdü.

İŞ MAHKEMESİ TAZMİNATINI ALMALI DEDİ!

İş Mahkemesince, davacının amirinin emrini yerine getirmediğinden dolayı işveren açısından güven sorunu oluştuğu, bu nedenle, feshin geçerli nedenle yapıldığı kabul edilerek, tazminatlarını almalı dedi.

İşe iade edilmek isteyen işçi, kararı İstinaf etti.

BAM: VERİLEN CEZA ORANTISIZ/ İŞE İADE KARARI

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden incelenen olayda, davacının iş yoğunluğunun olduğu bir ortamda ve tutulan tutanak dışında herhangi bir hakaretine rastlanmamış olmasını da değerlendirerek, verilen cezayı orantısız buldu. İşçinin işe iade edilmesine karar verdi. BAM Kararında özetle,

"..davacı hakkında feshe konu tutanak dışında davacının bir eylem ve sözünün bulunmadığı, tanık beyanlarına göre de olayın ve davacı tarafından söylenen sözlerin iş yoğunluğu ortamında olduğu, cezanın orantısız olduğu, tüm bunlar ışığında davacının sözlerinin bu bağlamda haklı fesih sebebi olmadığı gibi geçerli bir fesih sebebi de olmadığı.." gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne'

Bu defa verilen Karar, işveren tarafından temyiz edildi.

YARGITAYA GÖRE FESİH HAKLI

Dosyayı son kez değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amirin verdiği talimata karşı sarfedilen,"bu iş çocuk oyuncağı mı?" diyerek uymadığı, bu konuda savunmasının talep edileceğinin söylenmesi üzerine "yazarsan yaz" şeklinde karşılık sözlerini affetmedi.

Kararda özetle,'... Dosya kapsamındaki belgeler ve taraf tanık beyanlarından davacının amiri tarafından verilen kalıbın bağlanması yönündeki talimata "bu iş çocuk oyuncağı mı?" diyerek uymadığı, bu konuda savunmasının talep edileceğinin söylenmesi üzerine "yazarsan yaz" şeklinde karşılık verdiği anlaşılmaktadır. Davacı tarafından verilen 06/10/2016 tarihli savunma yazısında da fesih sebebi yapılan eylemin kızgınlıkla gerçekleştiğine yönelik açık beyanı bulunmaktadır. Davacının söz konusu eylemi haklı fesih sebebidir... ' ifadeleri kullanıldı.

9. Hukuk Dairesi 2018/6235 E. , 2019/3423 K.
"

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ


DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
... Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile; ... İş Mahkemesi'nin 19/04/2017 tarih ... Esas, 2017/250 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, açılan davanın kabulüne karar vermiştir.
... Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 29/06/2009 tarihinde enjeksiyon kalıp bağlama işçisi olarak çalışmaya başladığını, çalışmasına devam etmekte iken 06/10/2016 tarihinde iş akdinin haksız sebeple feshedildiğini, müvekkilinin iş akdinin feshini gerektirecek hiçbir hareketi olmadığı gibi davalı tarafın iş akdini sona erdirirken 4857 Sayılı yasa gereğince iş akdinin feshinde takip edilmesi gereken prosedüre uymadığını, davalı tarafın müvekkiline haksız isnatlarda bulunduğunu ileri sürerek, müvekkilinin işe iadesine, işe iade kararı verilmesi durumunda davalı tarafından işe başlatılmaz ise tazminat ve 4 aya kadar olan ücretinin tahsiline karar verilmesi talep edilmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, 06/10/2016 tarihinde üretim müdürü Yılmaz Beyhan'ın davacıya "Alfa940 reflektör parçasına ait kalıbın ... Enjeksiyon Makinasına bağlanması" talimatını verdiği ancak iş emrini alan davacının "çocuk oyunu mu bu ne ya ben bunu bağlamıyorum" diyerek iş emrini masa üstüne fırlattığını, üretim müdürü vekili ile sözlü tartışmaya girerek sinirli şekilde "bağlamıyorum" diyerek verilen görevi yerine getirmediğini, akabinde "bu ne ya savunma yazarsan yaz" şeklinde devam ederek amirinin arkasından herkesin duyacağı şekilde "yaz ulan yaz" diyerek devam ettiğini, davacının savunmasında da bu sözleri sarfettiğini ve verilen talimatı kabul etmediğini beyan ettiğini, verilen talimatın işin gereği olup yeni gelen bir iş sebebi ile kalıbın makineye bağlanması gerektiğini ve davacıdan bağlanmasının talep edildiğini ancak davacının bu talimatı acil olmasına rağmen reddettiğini ve amirine iş ahlakına uymayan ve çalışma huzurunu bozan davranış ve sözlerde bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk derece mahkemesince, "..Davacı hakkında daha önceden herhangi bir tutanak bulunmadığı, iş yoğunluğu nedeniyle amirine karşı geldiği ancak yaşanan olayın haklı fesih nedeni oluşturmadığı, davacının amirinin emrini yerine getirmediğinden dolayı işveren açısından güven sorunu oluştuğu, feshin geçerli nedenle yapıldığı.." gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Ç) İstinaf başvurusu :
İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
D) İstinaf Sebepleri:
Davacı vekili istinaf başvurusunda; davacı ile amiri arasında, bir gün önce bağlanan kalıbın ertesi gün tekrar bağlanmasının istenmesi üzerine atışma yaşandığını, davacının iş akdinin feshine sebep olan durumun bu olduğunu, davacının üretimi aksatma, başkalarına kötü örnek olma gibi bir davranışının ve amacının olmadığını, Mahkemenin kararında belirtmiş olduğu bu olayın haklı fesih oluşturmadığı kısmına katılmakla beraber devamında amirinin emrini yerine getirmemesi sebebiyle feshin geçerli nedenle yapılması sebebiyle işe iade davasının reddine karar verilmiş olmasının çelişki yarattığını belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
E) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince "..davacı hakkında feshe konu tutanak dışında davacının bir eylem ve sözünün bulunmadığı, tanık beyanlarına göre de olayın ve davacı tarafından söylenen sözlerin iş yoğunluğu ortamında olduğu, cezanın orantısız olduğu, tüm bunlar ışığında davacının sözlerinin bu bağlamda haklı fesih sebebi olmadığı gibi geçerli bir fesih sebebi de olmadığı.." gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak davacının işe iadesine karar verilmiştir.
F) Temyiz başvurusu :
Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına karşı davalı vekili temyiz başvurusunda bulunulmuştur.
G) Gerekçe:
Davacı vekili, müvekkilinin iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı vekili ise davacının amirinden aldığı talimatı yerine getirmediği ve amirine hitaben sarf edilen söylemler nedeniyle 4857 Sayılı İş K.'nun 25/II maddesi uyarınca haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur.
Dosya kapsamındaki belgeler ve taraf tanık beyanlarından davacının amiri tarafından verilen kalıbın bağlanması yönündeki talimata "bu iş çocuk oyuncağı mı?" diyerek uymadığı, bu konuda savunmasının talep edileceğinin söylenmesi üzerine "yazarsan yaz" şeklinde karşılık verdiği anlaşılmaktadır. Davacı tarafından verilen 06/10/2016 tarihli savunma yazısında da fesih sebebi yapılan eylemin kızgınlıkla gerçekleştiğine yönelik açık beyanı bulunmaktadır. Davacının söz konusu eylemi haklı fesih sebebidir. ....


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber