Eğlence yerinde tanıştığı kişiye aşık oldu 16 ay kıdem durdurma cezası aldı!

İçkili eğlence yerinde tanıştığı kadına aşık olan ve onunla duygusal ilişki yaşayan polis memuru 16 ay kıdem ilerleme cezası aldı. Bunu yargıya taşıyan polis memuru, cezanın iptalini istedi. Bakın Danıştay ve idare mahkemesi konuyla ilgili ne kadar verdi?

Eğlence yerinde tanıştığı kişiye aşık oldu 16 ay kıdem durdurma cezası aldı!
Kamusaati
Kamusaati
09 Şubat 2021 Salı 00:30

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Polis memuru olan davacının, ... İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapmakta iken "hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/B-5. maddesi uyarınca "6 ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, fiilin tekerrürü sebebiyle aynı Tüzük'ün 14. maddesi uyarınca bir üst ceza uygulanarak 16 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı ... Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında; polis memuru olan davacının, ... isimli şahısla görevli olarak gittiği ... isimli içkili eğlence yerinde tanıştığı, aralarında cinsel ve duygusal ilişki yaşandığı, bu durumun davacının eşi ve çevresi tarafından da bilindiği, akabinde yaşanan süreçte konunun adli bir vakıa haline geldiği, davacının, mesleki etik anlayışının ve basiretli bir polis memurunun davranış biçiminin tamamen dışına çıktığı, görev icabı bulunduğu mekanları, özel hayatın sınırları içinde kalması gereken ilişkiler için kullandığı ve bunun sonucunda da adli olaylara sebebiyet verdiği, daha önce de özel hayatına ilişkin hususlar nedeniyle eşini darp ettiği ve bu nedenle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/B-5. maddesi uyarınca 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırıldığı, bu bağlamda, davacının yapmış olduğu görevin niteliği ve mahiyeti icabı, toplum içerisinde daha özenli ve dikkatli davranması, kendisini, mesleğini ve bağlı olduğu kurumu zor durumda bırakacak hal ve durumlardan kaçınması gerektiği dikkate alındığında ve usulüne uygun olarak yürütülen disiplin soruşturması ile ortaya konulan olayın meydana geliş biçimi ve sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacı hakkında isnat olunan fiilin sabit olduğu görülmekle, geçmiş sicili de dikkate alındığında tekerrür hükmü uygulanarak 16 ay uzun süreli durdurma cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün yasal dayanağı olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 83. maddesinin birinci cümlesi 29/01/2016 tarih ve 29608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 13/01/2016 tarih ve E:2015/85, K:2016/3 sayılı kararı ile iptal edildiği, dava konusu işlemin yasal dayanağının kalmadığı, hukuka aykırı olan İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından; İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

 

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ...İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.