Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Seçimine ilişkin kararda değişiklik yapıldı

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugünkü 9 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Seçimine ilişkin kararda değişiklik yapıldı
09 Nisan 2016 Cumartesi 08:28

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugünkü 9 Nisan 2016 Cumartesi tarihli ve 29679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar Sayısı : 2016/8563

Ekli "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/12/2015 tarihli ve 10921 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın Üçüncü Bölüm başlığına "Nitelikleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Seçim Esas ve Usulleri," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7- Yurtdışında görevlendirilecek personelde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır:

Genel şartlar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Kanuna veya 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ve vekil imamlar ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,

d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

f) Yurtdışında görevlendirileceği alanda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak,

ğ) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

h) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ı) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Özel şartlar;

a) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman olarak görevlendirilecekler için 2914 sayılı Kanun kapsamında fiilen çalışıyor olmak,

b) Öğretmen olarak görevlendirilecekler için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,

c) Din görevlisi olarak görevlendirilecekler için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak.

Komisyon, bu maddede belirtilen şartlara ilave olarak, yurtdışında yapılacak görevin ve görevlendirme yapılacak ülkelerin özellikleri itibarıyla, görevlendirileceği ülkenin resmi dili ile yapılacak görev ve görevlendirilecek personelin ilk defa veya ikinci kez görevlendirilmesi hususlarım birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ayrıca yeni şartlar, ön lisansın üzerinde öğrenim düzeyi ile bilinmesi gereken yabancı dil ve yabancı dil bilgisi yeterliliği için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınması gereken en az puanı belirlemeye yetkilidir."

MADDE 3- Aynı Karara 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Seçim esas ve usulleri

Madde 7/A- Bu Karar uyarınca yurtdışmda görevlendirilecek personel, mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği sınavı olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tabi tutulur. Komisyonca uygun görülmesi halinde seçme sınavı, tek aşamalı olarak temsil yeteneği sınavı şeklinde de yapılabilir.

Mesleki yeterlilik sınavı, Komisyonun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlarmca yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilir. Mesleki yeterlilik sınavının değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere seçilecek personel sayısının en fazla iki katma kadar aday temsil yeteneği sınavına girmeye hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da temsil yeteneği sınavına alınır.

Temsil yeteneği sınavı, Komisyon marifetiyle sözlü sınav şeklinde yapılır. Sınavda adayların atanacakları görevin gerektirdiği niteliğe ve temsil yeteneğine sahip olup olmadıkları Komisyon tarafından belirlenecek Aday Değerlendirme Formunda yer alan konu başlıkları çerçevesinde 100 tam puan üzerinden her aday için ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

Temsil yeteneği sınav puanı esas alınmak suretiyle en az 70 puan alan adaylar arasında puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak, seçileceği ilan edilen personel sayısı kadar aday yurtdışmda görevlendirilmeye hak kazanır.

Yurtdışmda görevlendirilmeye hak kazanan ve henüz görevlendirme sırası gelmeyenler açısından sınav sonuçlan, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir.

Sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması halinde mesleki yeterlilik sınavı için belirlenen sınav başarı puanını ve kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Komisyon yetkilidir."

MADDE 4- Aynı Kararın 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8- Bu Karar uyarınca görevlendirilecek personelin görev süresi 1 yıldır. Bunların görev süresi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca en fazla 4 yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi 5 yılı geçemez. Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmen olarak görevlendirilenlerin görev sürelerinin bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona ermesi halinde, bu süreler eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilir.

Kapsama dahil personel yurtdışmda en çok iki kez görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışmda görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az 2 yıl çalışmış olması şarttır.

Hangi görevle olursa olsun, yurtdışmda görevli iken haklarında yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda görevlerinde başarılı olamadığı veya Devlet memurluğu ve yurtdışmdaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler ile aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası verilmiş olanlar yeniden yurtdışmda görevlendirilemezler.

Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin uzatılamaması gibi nedenlerle yurtiçi göreve dönmek durumunda kalanlardan görev yaptığı toplam süre 3 yıldan daha az olanlar, bu hususların ortadan kalkması halinde aynı ülkede veya ihtiyaç halinde diğer ülkelerde görevlendirilebilir ve bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir.
İlgililer görev sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yurtiçindeki asli görevlerine başlamak zorundadırlar."

MADDE 5- Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açılanların, süre beklenmeden soruşturma sonuna kadar yurtiçi göreve döndürülmesine Komisyon tarafından karar verilebilir."

MADDE 6- Aynı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin ikinci paragrafında yer alan "Öğretmenlerin" ibaresi "Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmen olarak görevlendirilenlerin" şeklinde değiştirilmiş, (B) bendinin (1) numaralı alt bendinin dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere "Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir." cümlesi eklenmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan "üç" ibaresi "10" şeklinde, (3) numaralı alt bendinde yer alan "5" ibaresi "7" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3- Kararın 7 nci maddesinde öngörülen 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olma şartı; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan sınavlarda başarılı olup görevlendirmesi yapılmış olanlar, görevlendirme sırası bekleyenler ile ilan edilen sınav duyurusuna göre başlatılan sınav süreci kapsamında bulunanlar hakkında uygulanmaz."

MADDE 8- Aynı Kararın eki Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetvelinde yer alan Katar'a ilişkin satır aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.
Katar ABD Doları 2.370 2.250

MADDE 9- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 10- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber