Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; Profesör kadrosu, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ilgili yönetmeliğin hükümlerince söz konusu pozisyonlarda toplam 407akademik personel alacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak
16 Aralık 2020 Çarşamba 10:44

Öğretim üyeliği kadroları için ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör  kadrosu  daimi  statüde  olup,  başvuracak  adayların  “Başlıca  Araştırma  Eserini”  belirttiği  başvuru  formunu,  özgeçmişlerini,  noter  tasdikli Doçentlik  belgesi  ile  başvuru  formunda  istenen  diğer  belgelere  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını  kapsayan  6  (Altı)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Belleği (USB)  ekleyerek  hazırladıkları  dosya  ile  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgesi ile başvuru formunda istenen diğer  belgelere  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını  kapsayan  4 (Dört)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Belleği  (USB)  ekleyerek  hazırladıkları  dosya  ile  ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; diğer kadrolar için ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adayların  ALES'ten  en  az  70,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi
Başvuruları Sınav Takvimi
İlan Yayım Tarihi                                     : 15.12.2020                                
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi   : 05.01.2021
Başvuru Başlangıç Tarihî                         : 15.12.2020                                
Giriş Sınavı Tarihi                                              : 08.01.2021
Son Başvuru Tarihi                                   : 29.12.2020                                
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 13.01.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  : http://www.sbu.edu.tr/

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve İlgili Birimlerimizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.
-  Aslı  veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış  sureti  istenilen  belgelerin  asıl  veya  onaysız  bir  belge  olması  durumunda  adaylar  değerlendirmeye alınmayacaktır.
-  Yabancı  dille  eğitim  yapılan  birimlere  yapılan  başvurularda  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretim  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
- Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi atama işlemleri "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.
- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.
NOT: - Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
- SUAM (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Gastrointestinal kanserler ile ilgili genetik çalışmaları olmak. Karaciğer nakli, böbrek nakli ve robotik cerrahi alanında deneyimi olmak.
2 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 IVF sertifikasına sahip olmak. Transobturator tape işleminin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi ile ilgili
çalışması olmak.
3 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Bruselloz, ekstrapulmoner tüberküloz, kemik ve eklem enfeksiyonları konusunda çalışmaları olmak.
4 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Hepatoloji ve pankreatobilier, inflamatuar barsak
hastalıkları ve Kolon Ca taraması ile ilgili çalışmaları olmak. ERCP ve Endosonografi deneyimi olmak.
5 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 ESMO ve Onkolojik klinik çalışmalar sertifikasına sahip olmak. Meme kanseri ve trastuzumab direnci ile ilgili çalışması olmak.
6 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Profesör 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Ülseratif kolit, Bifidobakteri ve kolon kanseri ilgili çalışmaları
olmak.
7 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Toraks ve abdominal radyoloji ile ilgili deneyimi ve
çalışmaları olmak. Kardiak MR konusunda yurt dışında eğitim almış olmak.
8 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun Bakım yan dal Uzmanı olmak. Göğüs cerrahisi ve girişimsel pulmonoji anestezileri ile ilgili çalışmaları olmak.
9 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Pulmoner arteriyovenöz malformasyonların cerrahi tedavisi konusunda çalışması olmak.
10 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Tüberküloz ve dirençli tüberküloz konusunda çalışmaları olmak.
11 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 İmmünoloji ve alerji hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Obstrüktif akciğer hastalıklarında kullanılan inhaler cihazların kullanımı ve spirometrik incelemelerin uluslararası kriterlere uygunluğu
konularında çalışması olmak.
12 Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Anestezi anksiyetesi ve havayolu ile ilgili çalışmaları olmak.
13 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Hipoksinin işitme üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
14 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ayak ve ayak bileği yaralanmalarında Wide-Awake cerrahi konusunda çalışmaları olmak.
15 Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Testiküler hasar ve oksidatif strese nalokson'un etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
16 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Anestezi ve analjezi alanında, gabapentin ile postspinal başağrısında çalışması olmak.
17 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 Yaşlı diyabetik kadınlarda hematolojik parametrelerin kemik mineral yoğunluğu ile İlişkisi
konusunda çalışması olmak.
18 Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Obstrüktif uyku apnesinde nazal sürekli pozitif hava
yolu basıncı tedavisinin endotel fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışması olmak.
19 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Nanopartiküller kullanılarak MRG ile tümör görüntüleme konusunda deneysel çalışması olmak.
20 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Antisoysal kişilik bozukluğunun klinik özellikleri, bilişsel profili ve tedavisi konularında çalışmaları
olmak.
21 Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Zor hava yolunda videolaringoskopların kullanımı ve
ultrasonografi eşliğinde periferik sinir bloğu konularında çalışmaları olmak.
22 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Parkinson cerrahisi ve derin beyin stimülasyonu uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
23 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Açık fıtık onarımında ideal mesh boyutu hakkında çalışması olmak.
24 Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Metabolik sendromun ürolojik hastalıkların tedavileri üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
25 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Alfa reseptör alt tiplerinin insan ve hayvan renal pelvisinde dağılımı konusunda çalışması olmak.
26 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Vitiligo hastalarında göz kuruluğu ve Nd-YAG lazer ile tırnak psoriasisi tedavisi konularında çalışmaları
olmak.
27 Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Geriatrik hastalarda yutma bozuklukları konusunda çalışmaları olmak.
28 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İleri girişimsel endoskopik işlemler ve obezite tedavisinde intragastrik balon uygulaması konusunda çalışmaları olmak.
29 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Ekokardiyografik koroner akım rezervi ve mikrovasküler fonksiyonlar konusunda çalışmaları
olmak.
30 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun bakımda hematolojik kanserli hastalarda santral venöz katater tercihleri konusunda çalışması olmak.
31 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Algoloji yan dal uzmanı olmak. Palyatif bakımda deliriumla ilgili çalışması olmak.
32 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Siyatik sinir onarımında insan ve rat amniyotik membranı kullanımının etkisi konusunda çalışması olmak.
33 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Tiroid kanserleri konusunda çalışmaları olmak.
34 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Fonksiyonel karın ağrısında psikometrik durum tespiti konusunda çalışması olmak.
35 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Farklı tümörlerde infiltre lenfositler ve apoptozis ile ilişkili proteinler konusunda çalışmaları olmak.
36 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Meme kanseri histopatolojik tiplerinin özellikleri ve gastrointestinal sistem tümörlerinin immünfenotipik özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
37 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Kronik Hepatit B enfeksiyonu ile sitokin gen polimorfizmi ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.
38 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Profesör 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Özefagus kanserinde risk faktörleri ile ilgili çalışması olmak.
39 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Mikropure görüntüleme ve çocukluk çağı nazofarinks karsinomunda MRG çalışmaları olmak.
40 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Gastroşizis'in mortalitesi, morbiditesi ile ilgili ve yenidoğan cerrahisi konularında çalışmaları olmak.
41 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Metabolizma yan dal uzmanı olmak. Mukopolisakkaridoz hastalarında enzim replasman tedavisinin etkinliği konusunda çalışması olmak.
42 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Profesör 1 Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında aortik kasp VES/VT ablasyonları konusunda çalışması olmak.
43 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Over kanserlerini taklit eden peritoneal tüberküloz olguları konusunda çalışması olmak.
44 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Neonatal sepsis tanısı, takibi ve mortalite öngörüsü konusunda çalışması olmak.
45 Ankara Gaziler Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Ateşli silah yaralanmalarına bağlı spinal kord yaralanmaları ile ilgili çalışması olmak.
46 Ankara Gülhane
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Profesör 1 Meme ve kolon kanserlerinde myeloid baskılayıcı
hücreler konusunda çalışması olmak.
47 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğr. Üyesi 1 Preeklampsi şiddetini ön görmede nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranının önemi ile ilgili çalışması olmak.
48 Ankara Gülhane
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahisi
Profesör 1 Ağız yüz çene cerrahisi uzmanı olmak.
49 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Antioksidan sistemin ve apoptotik proteinlerin farklı organ tümörlerine etkileri konusunda çalışması
olmak.
50 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Rektum tümörü rezeksiyonlarında diseke edilen lenf nodu sayısına etki eden faktörler konusunda çalışması olmak.
51 Ankara Gülhane
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doğum indüksiyonu ve intrauterin gelişme geriliği
konusunda çalışmaları olmak.
52 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Travma sonrası stres bozukluğu tanısı alan hastaların uyku yapısındaki değişiklikler konusunda çalışması
olmak.
53 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Karbonmonoksit zehirlenmelerinde nöropsikiyatrik bozukluklar ve risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
54 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan bebeklerde koroner arter çaplarının değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
55 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Deri hastalıklarında RAGE ekspresyonu konusunda çalışmaları olmak.
56 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Donör böbrek fonksiyonlarının transplantasyon sonrası böbrek fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışmaları olmak.
57 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Triptan aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı tedavisinde sinir blokajı konusunda çalışması olmak.
58 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Nöroradyoloji sertifikası olmak. Fulminan karaciğer yetmezliği olan çocukların BT bulguları konusunda çalışması olmak.
59 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Radiomics alanında sertifikası ve çalışmaları bulunmak. Pankreasın girişimsel radyolojisi
konusunda çalışmaları olmak.
60 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Kolon kanserinde enzim ekspresyonu konusunda çalışması olmak.
61 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Erişkin displazik kalça çıkıklarının tedavisinde sınıflandırma ve vasküler anatomi ile ilgili
çalışmaları olmak.
62 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji (El Cerrahisi) Dr. Öğr. Üyesi 1 Hasta mizaçlarının karpal tünel cerrahisi klinik sonuçları üzerine etkisi ve lateral epikondilit tedavisinde PRP uygulaması konularında çalışması
olmak.
63 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Kan bağışı sonrası donörlerin volüm
değerlendirmesinde perfüzyon indesklerinin kullanılması konusunda çalışması olmak.
64 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Profesör 1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Neonatal atheroskleroz konusunda çalışması olmak.
65 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Profesör 1 Endokrin ve Metabozlima hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Türk gebelerde trimester spesifik tiroid fonksiyon referans değerleri konusunda çalışması
olmak.
66 Ankara Keçiören
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
Profesör 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Helicobacter
Pylori konusunda çalışması olmak.
67 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Profesör 1 Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda intrarenal renin-anjiotensin sisteminin hipertansiyon ile İlişkisi konusunda çalışması olmak.
68 Ankara SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Profesör 1 Pediyatrik hastalarda Sugammadex kullanımı
konusunda çalışması olmak.
69 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Lidokainin propofol enjeksiyon ağrısını gidermede ve intravenöz rejyonel anestezide etkileri konusunda
çalışmaları olmak.
70 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Deksmedetomidinin iskemi-reperfüzyon hasarına olan koruyucu etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
71 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Algoloji yan dal uzmanı olmak. Raynaud
Fenomeninde stellat ganglion blokajı konusunda çalışması olmak.
72 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Normal basınçlı hidrosefalili hastalarda lumboperitoneal şant uygulamasının etkisi konusunda
çalışması olmak.
73 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Nervus vagus’ un cerrahi sırasında korunmasının bilier fonksiyonlar üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
74 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı üzerine propolisin etkileri konusunda çalışması olmak.
75 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Retina ganglion hücre kompleksine antiepileptik ilaç etkisi konusunda çalışması olmak.
76 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Evisserasyon ile ilgili çalışması olmak.
77 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Parkinson ilaçlarının korneadaki antioksidan düzeylerine etkisi konusunda çalışması olmak.
78 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Ağız,yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Tacrolimusun fasiyal sinir hasarlanması üzerine etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.
79 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kronik nonspesifik farenjitli hastalarda Helicobacter Pylori varlığının tespit edilmesi konusunda çalışması
olmak.
80 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi)
Profesör 1 Pediatrik Hematoloji-Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Aferez ünitesi sorumlusu sertifikasına sahip olmak.
81 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Vitiligoda gözyaşı fonksiyonları konusunda çalışması olmak.
82 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Yoğun bakım ünitelerinde MRSA suşlarında VISA- VRSA araştırılması ve antibiyotik duyarlılıklarının
saptanması konusunda çalışması olmak.
83 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 HIV/AIDS konusunda çalışması olmak.
84 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Bakteri adheransı ve viral hepatitlerin karaciğer patolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
85 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Diyabetes Mellitus ve obezitede adipositokinler ile ilgili çalışması olmak.
86 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Stabil angina pektorisli genç hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu ve koroner arter hastalığı ilişkisi konusunda çalışması olmak.
87 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 RAI tedavisinin zararlı etkilerine karşı antioksidanların etkisi konusunda çalışması olmak.
88 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Koroner Ca Skoru sıfır olan hastalarda Koroner BT anjiyografi bulguları konusunda çalışması ve kardiyak görüntüleme sertifikası olmak.
89 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Akupunktur sertifikası olmak ve lazer akupunkturun intraoperatif kullanımı konusunda çalışması olmak.
90 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Algoloji yan dal uzmanı olmak. İnguinal herniorafilerde paravertebral blok konusunda çalışmaları olmak.
91 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Anesteziyolojide kardiyak değerlendirme testleri ve ağrı konusunda çalışmaları olmak.
92 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun bakım uzmanı olmak. Gebelik ve COVID-19 birlikteliği ile ilgili çalışması olmak.
93 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Akciğer nakli anestezisi ile ilgili çalışmaları olmak.
94 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Volatil anesteziklerin VIMA Yöntemi ile QT dispersiyonuna etkisi konusunda çalışması olmak.
95 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Aort cerrahisinde serebral koruma yöntemleri ve nöromonitörizasyon konularında çalışmaları olmak.
96 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Gen polimorfizminin myokardial iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkisi ve Fentanilin yan etkileri ile gen polimorfizmi ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
97 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Algoloji yan dal uzmanı olmak. Lomber disk cerrahisinde postoperatif ağrının faset eklem infiltrasyon anestezisi ile azaltılması konusunda çalışması olmak.
98 Ankara Şehir
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Profesör 1 Kalp cerrahisi sonrası atrial fibrilasyon ve deliryum
üzerine çalışması olmak.
99 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Transözefagiyal ekokardiografi kullanabilme sertifikası ve spinal kord hasarı ile ilgili deneysel
çalışmaları olmak.
100 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Travmatik beyin hasarı ve palyatif bakım konularında çalışmaları olmak.
101 Ankara Şehir
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Profesör 1 Akut pankreatitte TWEAK seviyeleri üzerine
çalışması olmak.
102 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Tiroid cerrahisinde sinir monitorizasyonu konusunda eğitim almış ve tiroid-paratiroid cerrahisi ile ilgili
çalışmaları olmak.
103 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Methimazolün karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında akciğeri koruyucu etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
104 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Meme kanserinde koruyucu cerrahi sonrası kavite
sınır pozitifliğine etki eden faktörler konusunda çalışması olmak.
105 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Kompozit doku nakli ve ileri robotik cerrahi sertifikalarına sahip
olmak.
106 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Laparoskopik damar kapayıcıların safra yolları üzerindeki etkinliği üzerine çalışması olmak.
107 Ankara Şehir
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları Profesör 1 Multipl sklerozlu çocuklarda göz bulguları ve
asteroid hiyalozis konularında çalışmaları olmak.
108 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Retina hastalıklarında oksidatif stres ve inflamasyon konusunda çalışmaları olmak.
109 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 İntraoperatif gevşek iris sendromu, prostaglandin analogları ve derin sklerektomi konularında çalışmaları olmak.
110 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Kadın doğum alanında kullanılan cerrahi alet patenti olmak.
111 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Üreme sağlığı konusunda çalışmaları ve robotik cerrahi sertifikası olmak.
112 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Preterm eylem tehdidinde servikal belirteçlerin tanısal değeri üzerine çalışması olmak.
113 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Anne ölümleri, fetal USG ve deney hayvanlarında hastalık modelleri konusunda çalışmaları olmak.
114 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Adolesan ve genç yaştaki teratomlu hastalarda tümör belirteçleri ve tümör özellikleri konusunda çalışması
olmak.
115 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum
(Jinekolojik Onkoloji
Cerrahisi)
Profesör 1 Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Uterin düz kas tümörlerinde leptin düzeyleri konusunda çalışması olmak.
116 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp nakli konusunda çalışmaları olmak.
117 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Tıkayıcı uyku apneli hastalarda ileri oksidasyon protein ürünleri , koku fonksiyonları ve TWEAK
düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak.
118 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Alt dudak kanserinin tedavisinde estetik ve fonksiyonel sonuçlar konusunda çalışması olmak.
119 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Deneysel olarak osteomiyelit tedavisinde kemik greftlerine antibiyotik ve bifosfonat yüklemesi ve osteomiyelitin radyolojik değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.
120 Ankara Şehir
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Profesör 1 İnsan ve rat korpus kavernosumu ile ilgili deneysel
çalışmaları olmak.
121 Ankara Şehir
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 Zehirlenen bireylerde hemodiyaliz ve hemoperfüzyon
uygulamaları üzerine çalışması olmak.
122 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk nöroloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı idiopatik otonomik epilepsilerle ilgili çalışması olmak.
123 Ankara Şehir
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Profesör 1 Nekrotizan enterokolitte bitkisel tedaviler konusunda
deneysel çalışması olmak.
124 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında doku Doppler ve strain ekokardiyografi
konularında çalışmaları olmak.
125 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk alerji ve immünoloji yan dal uzmanı olmak. Astımlı çocukların hastalıklarıyla ilgili eğitimi ve okulda yaşadığı zorluklarla ilgili çalışması olmak.
126 Ankara Şehir
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Profesör 1 Henoch Schönlein Purpura hastalığı ve Renal
Nutcracker sendromu konularında çalışmaları olmak.
127 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. COVID- 19 enfeksiyonu geçiren çocuklarda aritmi riskinin
değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
128 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk hematoloji - onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı kemik ve yumuşak doku sarkomları konusunda çalışması olmak.
129 Ankara Şehir
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Profesör 1 Anne sütünün besin içeriği konusunda çalışmaları
olmak.
130 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Yenidoğan bebeklerde ışık pletismografisi ile solunum parametrelerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
131 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Profesör 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Obstetrik kolestaziste fetal aritmi konusunda çalışması olmak.
132 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Neonatoloji)
Profesör 1 Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre
bebeklerde kranial görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.
133 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Melazma ve tiroid otoimmünitesi ilişkisi konusunda çalışması olmak.
134 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Diabetes mellitus'da saptanan deri hastalıkları ve tümörleri konusunda çalışmaları olmak.
135 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Ulnar nöropatili ve omurilik yaralanmalı hastalarda kas iskelet sistemi ultrasonu ve EMG ile ilgili çalışmaları olmak.
136 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Serebral palside fonksiyonel elektriksel stimulasyon ve sanal gerçeklik çalışmaları olmak.
137 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Onkolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon ve ankilozan spondilit konularında
çalışmaları olmak.
138 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Hemiplejik hastalarda üst ekstremite Doppler USG değerlendirmesi ile ilgili çalışması olmak.
139 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Nörolojik rehabilitasyon, elektrofizyoloji ve romatizmal hastalıklar konusunda çalışmaları olmak.
140 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Serebral palsili hastalarda at binme tedavisi ve üriner disfonksiyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
141 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Romatizmal hastalıkların D vitamini ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
142 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Lenfödem ile geriatrik rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak.
143 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Psöriazisli hastalarda ultrason görüntüleme ile kas- iskelet sistemi tutulumu konusunda çalışması olmak.
144 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Profesör 1 Otoimmün hepatit ve primer bilier siroz ile örtüşen sendromları konusunda çalışması olmak.
145 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Profesör 1 ERCP ilişkili duodenal retroperitoneal
perforasyonların stent ile tedavisi ve endoskopik ampullektomi konularında çalışmaları olmak.
146 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Profesör 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. İnflamatuvar barsak hastalığı ve endoskopik ultrasonografi konusunda çalışmaları olmak.
147 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Profesör 1 Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Kolorektal kanserde monoklonal antikorun endotel fonksiyonuna
etkisi ile ilgili çalışması olmak.
148 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 İyatrojenik femoral psödoanevrizmaların stetoskop
kılavuzluğunda noninvaziv tedavisi konusunda çalışması olmak.
149 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Yapay kalp cihazlarının beyin kan akımları üzerinde etkisi ve pulmoner hipertansiyon hastalarının kalp nakline adaylığı ile ilgili çalışmaları olmak.
150 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Pulmoner venlerin ekokardiyografik olarak görüntülenmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
151 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Macleod Sendromu olan hastalarda perfüzyon ventilasyon sintigrafisi ile MR Anjiografi tekniğinin karşılaştırılması ile ilgili çalışmaları olmak.
152 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Şaşılık, Retina ve Fako Parametri konularında çalışmaları olmak.
153 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Optik pit seröz dekolmanında iki farklı cerrahi sonuçlarının karşılaştırması konusunda çalışması olmak.
154 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Tıbbi retina, cerrahi retina ve oküler travma konularında çalışmaları olmak.
155 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Obsesif kompülsif bozuklukta enflamasyon biyobelirteçi olarak koroid vaskülarite indeksi ile
ilgili çalışması olmak.
156 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Pelvis-asetabulum kırıkları cerrahisinde eğitici
düzeyinde deneyimi olmak. Kalça artroplastisi ile ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak.
157 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Mesane ürotelyal karsinomunda ve astrositomalarda moleküler çalışmaları olmak.
158 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Kardiyak rabdomiyomlar ve antrasiklin kardiyotoksisitesi konularında çalışmaları olmak.
159 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Hastane temizlik ve dezenfeksiyonunda yeni yöntemler hakkında çalışmaları olmak. Yoğun bakım
enfeksiyonları ile ilgili deneyimi olmak.
160 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Yoğun bakımda kan dolaşımı enfeksiyonlarının azaltılmasına yönelik müdahale çalışması olmak. Salgın analizi ve piyojenik vertebral osteomyelit
tedavileri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
161 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Çocukluk çağı nöromusküler hastalıkların izlem ve rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.
Musküler distrofilerde değerlendirme ve yaşlı nüfustaki osteoartiküler hastalıklarda egzersiz
konularında çalışmaları olmak.
162 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatolojik endikasyonlarda kullanılan hidroksiklorokinin toksik (retinotoksik) etkileri konusunda deneyimi ve
çalışmaları olmak.
163 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Laparaskopik cerrahilerde anestezi yönetimi ve akut postoperatif ağrı ile İlgili çalışmaları olmak.
164 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Kafa kaidesi cerrahisi ilgili yurtdışında eğitim almış
olmak. Nörotravma ve Glial tümörlerle ilgili çalışmaları olmak.
165 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Plasenta invazyon anomalilerinin cerrahi tedavisi ile ilgili çalışması olmak. Jinekolojik kanser cerrahisi ve ürojinekolojik operasyonlada deneyimi olmak.
166 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Total diz protezinde tibial komponent pozisyonu üzerine çalışmaları olmak. Ortopedik cerrahide etik
ve aydınlatılmış onam üzerine çalışmaları olmak.
167 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Oksidatif stres konusunda insan çalışmaları ve hayvan deneyleri yapmış olmak.
168 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Çocuk Kardiyolojisi)
Profesör 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak.
169 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefroloji) Profesör 1 Çocuk nefrolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda renal transplantasyon konusunda deneyimi olmak.
Çocuklarda vezikoüreteral reflü genetiği üzerinde
çalışmaları olmak.
170 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Global serebral iskemi, otoimmün ensefalit ve
kemoterapötiklerin nörotoksik etkileri üzerine deneysel çalışmaları olmak.
171 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Epilepsi ile ilgili deneysel çalışması olmak. Pulmoner ve genitoüriner sistem konularında nörofizyolojik çalışmaları olmak.
172 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Multiple skleroz genetiği alanında ve flavonoidlerle deneysel
çalışmaları olmak.
173 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Beyin ve pelvik patolojilerde MR Spektroskopi üzerine çalışmaları olmak.
174 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Ortopedik cerrahilerde lumbal plexus, siyatik sinir bloğu kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak. Travma cerrahilerinde sinir yaralanmalarını azaltmak için
sinir stimülatörü kullanımı ile ilgili çalışması olmak.
175 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak ve ESWL tedavisinde taş kırılabilirliğini öngörebilme üzerine in vitro çalışma yapmış olmak.
176 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Sentetik uyuşturucu kullanımı nedeniyle acil servise başvuran hastalarda gen polimorfizmi ile ilgili
çalışması olmak.
177 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Farmakoloji doktorası olmak. Obezite nörofarmakolojisi ve yeme bağımlılığı üzerine
çalışmaları olmak.
178 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Renal amiloidozda
görülen proteinürilerin tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
179 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Profesör 1 Psikodrama grup terapisi ve aile terapisi üzerine sertifikası olmak. Şizofrenide bilişsel işlevlere ilişkin çalışmaları olmak.
180 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Meme kanseri ve mide kanseri olmak üzere kanser cerrahisi ve kanser genetiği üzerine çalışmaları
olmak.
181 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Renin anjiyotensin aldosteron sistemi ile ilişkili genlerin kardiyovasküler hastalıklar ve karotis arterleri üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmaları
olmak. Kardiyak rehabilitasyon sertifikası olmak.
182 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Parotis bezi, alerjik rinit, septorinoplasti ve
tonsillektomi sonrası ağrı kontrolü ile ilgili çalışmaları olmak.
183 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Profesör 1 Aktif juvenil idiopatik artritli çocuklarda doku Doppler ekokardiyografi ve pulse Doppler ekokardiyografi ile diyastolik fonksiyon
değerlendirmesi üzerine çalışmaları olmak.
184 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Türkiye'de yaşayan lipoid proteinosis’li hastalarda ECM1 gen mutasyonu hakkında çalışması olmak. COVID 19’un deri bulguları hakkında çalışması
olmak.
185 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocukluk pulmoner hipertansiyonu ile ilgili çalışmaları olmak. Sağlıklı prematüre bebeklerde antioksidan olarak paraoxanase ve arylesterase
değerlerini inceleyen çalışması olmak.
186 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Endokrinolojisi)
Profesör 1 Çocuk endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan diabeti ve hiperaldosterizm üzerine çalışmaları olmak.
187 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Metabolik sendromlu hemodiyaliz hastalarında azalmış kemik mineral yoğunluğuna yol açan risk
faktörleriyle ilgili çalışması olmak.
188 Eskişehir Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Ses sağlığı ile ilgili çalışmaları olmak.
189 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Kranial fibröz displazilerde bilgisayar tabanlı cerrahi
planlama ve kişiye özel kranioplasti ameliyatları konusunda çalışması olmak.
190 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Endometriozis patogenezini açıklamaya yönelik çalışması olmak.
191 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Horlama ve uyku apnesi için uygulanan faringeal cerrahilerin Nazalans Skoru üzerine etkileri
konusunda çalışmaları olmak.
192 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk gastroentereloji yan dal uzmanı olmak. Çölyak hastalığı olan çocuklarda fekal kalprotektin düzeyleri
konusunda çalışması olmak.
193 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Endobronşial valf ile akciğer hacim küçültücü işlemlerin erken komplikasyonlarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
194 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
Profesör 1 Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal
uzmanı olmak. Pseudohipoparatiroidizm genetiği ve tiroid kanseri sağkalımı ile ilgili çalışmaları olmak.
195 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kalpte aksesuar yolların başarılı ablasyon bölgesinin elektrokardiyografi ile tahmini konusunda çalışması
olmak.
196 Hamidiye Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi 4 Tıp Fakültesi mezunu olup Halk Sağlığı alanında Doktora yapmış olmak. Türkiye'nin COVID-19 pandemisi ile mücadelesinde hangi eylemlerin etkili olduğunun karşılaştırmalı analizi ile ilgili çalışması olmak.
197 Hamidiye Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Tıp doktoru olmak. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı
olmak. Streptokokların serotiplemesi konusunda çalışması olmak.
198 Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi (Öncelikli Alan) 3 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup İleri Nörolojik Bilimler alalında doktora yapmış olmak. Olaya ilişkin potansiyel ve kognisyon konularında çalışmaları
olmak.
199 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 2 Kök hücre ile sinir rejenerasyonu ve COVID-19 salgını sırasında yanık hastalarına yaklaşım konularında çalışmaları olmak.
200 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Fetal malnutrisyonlu yenidoğanlarda nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit- lenfosit oranı (PLR)
parametreleri üzerine çalışmaları olmak.
201 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gestasyonel diabet konusunda çalışmaları olmak.
202 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Profesör 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Enflamatuar barsak hastalıklarında metabolik sendrom sıklığı, EKG'de uzamış QT dispersiyonu ile ilgili çalışmaları
olmak.
203 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Adli psikiyatri deneyimi, SIMS TEMARUZ
ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapmak.
204 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Ruminasyonla ilgili üstbiliş ölçeklerinin psikometrik özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
205 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve yenidoğan konularında çalışmaları olmak.
206 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları)
Profesör 1 Çocuk Enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonunun klinik ve radyolojik özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
207 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Türkiye’de HIV ile yaşayan bireylerde geç prezentasyon sıklığının ve sebeplerinin araştırıldığı, risk faktörlerinin analiz edilerek toplum sağlığını korumaya yönelik yeni stratejilerin belirlenmesine
katkı sağlamayı amaçlayan çalışması olmak.
208 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 İnsulin benzeri büyüme faktörünün noreflow fenomeni ve koroner ektazi üzerindeki etkileri ile ilgili çalışması olmak.
209 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Yaş ve cinsiyet tayininde adli antropolojik metodların bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile incelenmesi üzerine ve Shear wave elastography ile
ilgili çalışmaları olmak.
210 İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Türkiye’de çocuk ruh sağlığı bozukluklarının ve çocukluk çağı duygulanım bozukluklarının epidemiyolojisi konularında çalışması olmak.
211 İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Türk toplumunda Alzheimer hastalığının genetiği ile ilgili çalışması olmak. Parkinson hastalarında robotik treadmill ile ilgili çalışması olmak.
212 İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Juvenil myoklonik epilepsi ve migren hastalarında transkraniyal magnetik stimülasyon çalışmaları olmak.
213 İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Romatoid artrit ve inme hastalarında affektif temperament çalışmaları olmak. Bipolar Bozukluk hastalarında bruksizm ve temporomandibüler eklem bozukluğu ile ilgili çalışması olmak.
214 İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Şizofreni hastalarında potasyum kanalı geni ve adli psikiyatri alanında çalışmaları olmak.
215 İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Şizofreni, madde kullanım bozukluğu, sigara bağımlılığı konularının moleküler genetiği alanında çalışmaları olmak.
216 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Kalp cerrahisinde ve transkatater aort kapak operasyonlarında anestezi uygulamaları ile ilgili
deneyimi ve çalışmaları olmak.
217 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Kadavra böbrek nakillerinde gelişen gecikmiş greft fonksiyonunun insidansı, risk faktörleri ve sonuçları ile ilgili çalışması olmak. Böbrek transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.
218 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 2 Adrenomedullin'in iskemik kolon anastomozlarında
iyileşme üzerine etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.
219 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi (Cerrahi Onkoloji) Profesör 1 Gastroenteroloji cerrahisi ve cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. İskemi-reperfüzyon hasarı ve gastrointestinal anastomozların yara iyileşmesi ile
ilgili deneysel çalışmaları olmak.
220 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi (Cerrahi Onkoloji) Profesör 1 Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Hiperbarik oksijen tedavisinin cerrahi alanında etkilerini inceleyen klinik ve deneysel çalışmaları olmak.
Kolon, mide, meme ve tiroid kanseri üzerine
moleküler çalışmalar yapmış olmak.
221 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Hepatopankreatikobiliyer sistem, gastrointestinal sistem ve endokrin sistem patolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
222 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Gastrointestinal sistem, pankreatobiliyer sistem ve karaciğer patolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak. Hematopatoloji ve kardiak
transplantasyon patolojisi ile ilgili deneyimi olmak.
223 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Robotik cerrahi sertifikasyonuna sahip olmak ve robotik cerrahinin ürolojik alanda kullanımı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
224 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak. İnflamatuar bağırsak hastalığı olan çocuklarda otonom sinir sistemi fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi üzerine çalışmaları olmak.
Karaciğer nakli eğitim sertifikası sahibi olmak.
225 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi) Profesör 1 Çocuk Nöroloji yan dal uzmanı olmak, Benign fokal epilepsili çocuklarda epileptik akivitenin fMRI bulguları ile korelasyonunun değerlendirilmesi ile
ilgili çalışmaları olmak.
226 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Yoğun Bakım)
Profesör 1 Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Serbest oksijen radikalleri, kemotaksis, iskemi reperfüzyon, epilepsi, kemik metabolizması alanlarında çalışmaları
olmak.
227 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Behçet hastalığı, psöriasis ve otoimmün büllü dermatozlar, endokrin hastalıkların deri hastalıkları ve alerji ile ilişkisi konularında çalışmaları olmak.
228 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 HIV/AIDS hastalarında kanser sıklığı ve mortalitesi konusunda çalışması olmak.
229 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Spinal kord yaralanmalı kadınlarda seksüel sorunlarla ilgili çalışması olmak. Lenfödemle ilgili çalışmaları olmak.
230 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 KOAH hastalarında iskelet kas alanı ile ilgili çalışması olmak. Toraks ultrasonu konusunda
deneyimi olmak.
231 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Terör korkusunun hastane acil başvuruları ve kardiyovasküler olaylar insidansı üzerine etkisi ile
ilgili çalışması olmak.
232 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Profesör 1 Tip 2 Diyabetes Mellitusun etyopatogenezinde mitokondriyal DNA mutasyonlarının rolüne ilişkin çalışması olmak.
233 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 İleri yaştaki kalp krizi geçiren hastalarda invaziv
girişim ve medikal tedavinin hastane içi ve uzun dönem sonuçlarını değerlendiren çalışması olmak.
234 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Perkütan mitral kapak girişimleri (Perkütan Uç-uca Tamir ve Apikal Neokord) ile ilgili deneyimi ve
çalışması olmak.
235 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Atriyal ve ventriküler aritmilerin tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.
236 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Dirençli hipertansif hastalarda bir biomarker olarak azalmış neurotensin seviyeleri, endocan ve obstruktif uyku apne ciddiyeti arasındaki ilişkinin araştırılması
ile ilgili çalışması olmak.
237 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Manganezin keyif verici bir solüsyon içinde kronik kullanımına bağlı olarak gelişen parkinsonizm tabloları ve kognitif etkileri ile ilgili çalışmaları
olmak.
238 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 Baş, boyun kanserleri ve meme kanserlerinde Radyoterapi ile birlikte antioksidanların Radyoterapi alan hastalarda yan etkiler ve beslenme desteği
konusunda çalışması olmak.
239 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Omurga patolojilerinin tanısal ve girişimsel radyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
240 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Mitral aparatusu koruyarak mitral kapak replasmanı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
241 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kronik venöz hastalıklarda semptomların hayat kalitesine olan etkinliğine yönelik çalışması olmak.
242 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Torakal ve torakoabdominal aort cerrahisi teknikleri ve aort cerrahisinde serebral koruma yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak.
243 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Atrial ve ventriküler taşikardi ablasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
244 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Profesör 1 Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Konjenital kalp hastalığında transkateter kardiyak girişimsel tedavi yöntemlerinde deneyimi ve
çalışmaları olmak.
245 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Glycoprotein IIb/IIIa inhibitörlerinin koroner arter hastalığında kullanımı ve HDL- Kolesterol düşüklüğünün tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.
246 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kontrast maddeye bağlı nefropati ve stent restenozu konusunda çalışması olmak. Kalp nakli ve sol ventrikül destek cihazları konusunda klinik deneyimi
olmak.
247 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Akut miyokard enfarktüsünde sorumlu lezyonun tespit edilmesinde noninvaziv yöntemlerin kullanılması ile ilgili çalışmaları olmak. Romatizmal kalp hastalıklarında kardiyak mekanikler ile ilgili
çalışmaları bulunmak.
248 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Stent implantasyonu sonrası koroner stent anevrizması gelişmesi üzerine çalışmaları olmak. Transkateter aort kapak replasmanı konusunda
sertifikası ve deneyimi bulunmak.
249 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Uyku tıbbı konusunda sertifika sahibi olmak. Kafa travması olan çocuklarda ve epilepsi tanılı çocuklarda
uyku bozuklukları ile ilgili çalışmaları olmak.
250 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi ile ilgili eğitimi olmak ve EMDR terapisinin çocuk ve ergenlerde kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak. Depremin çocuklar üzerindeki etkisi ve mülteci çocuklarla ilgili
çalışmaları bulunmak.
251 İstanbul Erenköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Bağımlı erkek hastalarda cinsel işlev bozuklukları
alanında çalışması olmak. Aile terapisi ve grup terapileri alanında eğitimli olmak.
252 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Uyku ve konsültasyon liyezon psikiyatri alanlarında klinik deneyimi ve çalışmaları olmak.
253 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Denetimli serbestlik kapsamında bağımlılık tedavisi ve sonuçları hakkında çalışması olmak. Kadın bağımlılarla ilgili çalışması olmak.
254 İstanbul Fatih Sultan Mehmet
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Akut pankreatitte hiperbarik oksijen ve asetilsistein tedavisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.
Laparoskopik cerrahi konusunda çalışmaları olmak.
255 İstanbul Fatih
Sultan Mehmet SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 Halk Sağlığı doktorası olmak. Anne ve çocuk sağlığı alanında çalışmaları olmak.
256 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Osteoartrit ve sinir rejenerasyonu üzerine deneysel hayvan çalışmaları olmak.
257 İstanbul Fatih Sultan Mehmet
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Obezite, nöroendokrinoloji, bariyatrik cerrahi ve bariyatrik cerrahi sonrası gebelikler konusunda
çalışmaları olmak.
258 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Hemodiyaliz renal transplantasyon, deneysel hayvan modellerinde immünsüpressif ilaç kullanımı ve etkilerinin
araştırılması ile ilgili çalışmaları olmak.
259 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Girişimsel nöroradyoloji alanında deneyim sahibi olmak. Akut iskemik inme ve intrakranial anevrizmaların endovasküler tedavisi konusunda
çalışmaları olmak.
260 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Algoloji yan dal uzmanı olmak. Robotik yürüme eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
261 İstanbul
Gaziosmanpaşa SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Nörojen mesane ve ağrı ölçütleri ile ilgili geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları olmak.
262 İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Nöromuskuler hastalıklar, yutmanın elektrofizyolojik kayıtları, periferik fasiyal paralizide transkraniyal manyetik uyarı ile ilgili çalışmaları olmak.
263 İstanbul Haseki SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Deneysel spinal kord travması modelleri üzerinde kaspaz ve kalpain inhibitörlerinin nöroprotektif ve terapötik etkilerini araştıran çalışmaları olmak.
264 İstanbul Haseki SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Meme hastalıkları ve hepato-biliyer sistemle ilgili çalışmaları olmak.
265 İstanbul Haseki SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum (Perinatoloji) Profesör 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Nitrik oksitin myometrial kasılmalar üzerine in vitro etkisi alanında çalışmaları olmak.
266 İstanbul Haseki SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Koroner Arter Bypass cerrahisinde yoğun bakıma yeniden dönüşün analizi ve reoperatif koroner arter bypass vakalarında on- pump ve off- pump tekniklerin mortalite ve morbidite etkisini araştırmaya yönelik çalışmaları olmak.
267 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 2 İzole kafa travmalı hastalarda serum copeptin düzeylerinin prognostik rolü üzerine çalışması olmak.
268 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 FMF, İrritabl Barsak Sendromu ve Diyabet- Prediyabet konularında çalışmaları olmak. Gastroenteroloji ve aile hekimliği uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
269 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Tüberküloz menenjit ve antitüberküloz ilaç duyarlılığı konusunda çalışmaları olmak. Real-Time PCR ve Tüberküloz laboratuvar tanı yöntemleri uygulamalı kursu almış olmak.
270 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Profesör 1 Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Nonfonksiyonel adrenal adenomu olan hastalarda visfatin seviyesinin ve metabolik fonksiyonların değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
271 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Sıçanlarda deneysel sepsis modelinde oluşan hepatorenal oksidatif hasara karşı curcuminin antioksidan ve antienflamatuvar etkisi konulu
çalışması olmak.
272 İstanbul
Haydarpaşa Numune SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Üveit alanında deneyimi ve çalışmaları olmak. Optik
koherens tomografi ile psödoeksfolyasyon ve şaşılık cerrahisi üzerine çalışması olmak.
273 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Göğüs hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çinkonun immün modülatör etkisi üzerine çalışması olmak.
274 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Hemodiyaliz hastalarında yıkanmış eritrosit transfüzyonunun serum potasyum düzeyine etkisi ve kardiyovasküler hastalığı olan kronik böbrek yetmezliği hastalarında ortalama trombosit hacmi ve β- tromboglobulin düzeyleri konularında çalışması
olmak.
275 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Ovarian karsinosarkomlar, jinekolojik onkolojik hastalarda insizyonel herni risk faktörleri, uterin kompresyon
sütür teknikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
276 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Tetik parmak ve total kalça protezi ameliyatı tranexamik asid uygulaması ile ilgili çalışmaları
olmak.
277 İstanbul Kartal Dr.
Lütfi Kırdar Şehir SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Pediatrik Kolorektal Cerrahi konusunda yurtdışında eğitim almış olmak.
278 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Karaciğer metastazlarının intraoperatif ultrason muayenesi ile radyofrekans cihaz yardımlı stereotaktik eksizyonları hakkında deneyimi ve
çalışması olmak.
279 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 2 Acil servise başvuran yeşil alan hastalarının acil servise başvurma nedenleri ve acil servisin yoğunluğu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
280 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Profesör 1 Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre osteopenisi, yenidoğan işitmenin değerlendirilmesi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki gürültünün
işitmeye etkileri üzerine çalışmaları olmak.
281 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Kronik viral hepatitler, dirençli acinetobacter enfeksiyonları tedavisi, ekstrapulmoner tüberküloz ve sepsis konularında çalışmaları olmak.
282 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Bilateral renal arter stenozlu hastalarda , bilateral uygulanan stent
etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak.
283 İstanbul Kartal Dr.
Lütfi Kırdar Şehir SUAM
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Hemodiyaliz
hastalarında oksidatif DNA hasarı ile ilgili çalışması olmak.
284 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Profesör 1 Akciğer metastazektomi ve karaciğer metastazektomi sonrası kemoterapinin etkinliği konularında çalışmaları olmak.
285 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Hareket bozuklukları ile ilgili yüksek lisans diploması olmak. Parkinson hastalığında; uyku bozuklukları, ölçekler ve kognisyon alanlarında
çalışmaları olmak.
286 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi (Gastroenteroloji Cerrahisi) Profesör 1 Gastroenteroloji cerrahisi yan dal Uzmanı olmak. Major abdominal cerrahi sonrası gelişen komplikasyonlar ile ventriküler ejeksiyon
fraksiyonunun ilişkisini araştıran çalışması olmak.
287 İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Akciğer nakli ruhsatına sahip olmak. Akciğer nakline köprülemede ECMO üzerine çalışması olmak.
288 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Statinlerin insan dokusunda (sağ atrium myositlerinde) apoptosis üzerine etkileri konusunda çalışması olmak. Kalp kapak tamir cerrahisi
konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
289 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Epikardiyal Elektrokardiyografi konusunda çalışması olmak. Hibrid aorta girişimleri, FET ve açık TEVAR konularında deneyimli olmak ve bu alanda
çalışmaları olmak.
290 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Adiponektin ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki üzerine çalışmaları bulunmak.
291 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Karotis arter stentleme işleminin otonom fonksiyonlar üzerine etkileri konusunda çalışmaları
olmak.
292 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Robotik cerrahi tekniğinin doğumsal kalp hastalıkları için kullanımı ve sonuçların incelenmesi ile ilgili çalışması olmak.
293 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi (Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi) Profesör 1 Çocuk kalp ve damar cerrahisi yan dal uzmanı olmak. ECMO konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
Ventriküler septal defekt - Pulmoner atrezi (VSD-
PA) konularıyla ilgili çalışması olmak.
294 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Profesör 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Kalıcı kalp pili olan çocuklarda farklı lead tiplerinin takılması üzerine ve Ebstein anomalisi olan çocuklarda kateter ablasyon konularında çalışmalar
yapmış olmak.
295 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Koroner ektazi, yavaş akım ve no-reflow gelişimi konularında genetik polimorfizmlerin rolünü araştıran çalışmaları olmak.
296 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 TAVİ, TEVAR, EVAR işlemlerinde deneyimi ve çalışması olmak.
297 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Pediyatrik kardiyovasküler radyoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
298 İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji (El Cerrahisi) Dr. Öğr. Üyesi 2 Dupuytren kontraktürü konusunda çalışması olmak.
299 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Subaraknoid kanama sonrası gelişen vazospazm tedavilerinde deneysel ve kraniyal ve spinal cerrahi konusunda klinik çalışmaları olmak.
300 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu
Şehir SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Barsak hastalıklarının tanısında kullanılan tanı tetkikleri ile ilgili çalışması olmak.
301 İstanbul Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Preeklampsi ve cerrahi menopoz konularında çalışmalar yapmış olmak.
302 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 İnfantlarda büyük arter transpozisyonlarının aşamalı cerrahi tedavisi alanında çalışması olmak.
303 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu
Şehir SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ekstremite uzatma teknikleri, diz biyomekaniği, pediatrik kalça USG ile ilgili çalışmaları olmak.
304 İstanbul Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Jinekopatoloji, gastrointestinal sistem ve baş-boyun patolojileri ile ilgili çalışmaları olmak.
305 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Böbrek ve testis hasarını önleyici deneysel çalışmaları olmak. Böbrek kanserinde moleküler ve gen varyasyonları üzerine çalışmaları olmak.
306 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Kök hücre ve büyüme faktörleri ile ilgili çalışması olmak.
307 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Romatizmal mitral darlığında mitral balon valvüloplasti tedavisi sonrası sol atriyum apendiks fonksiyonları doku Doppler çalışması ve sol atriyum mekanik fonksiyonları üzerine çalışması olmak.
308 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Deneysel tethered cord modeli ve serebrovasküler cerrahi alanında çalışmaları olmak.
309 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Böbrek nakli konusunda ve pankreatit ile ilgili deneysel ve klinik çalışmaları olmak.
310 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Konjenital göğüs duvarı anomalileri konusunda çalışması olmak.
311 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Çoklu doz metotreksat ile ektopik gebelik tedavisi, pelvik organ prolapsusunda lateral abdomino- servikopeksi ile ilgili çalışmaları olmak.
312 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Uyku tıbbı hekimliği sertifikası olmak. OSAS ilgili cerrahi tedavi deneyimi ve çalışmaları olmak.
313 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Kolorektal, ürotelyal, meme ve endometrium kanserlerinin HPV ile ilişkisini araştıran moleküler yöntemle yapılmış çalışmaları olmak.
314 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Nörosifilizde olumsuz sonuca etki eden faktörler ile ilgili çalışması olmak.
315 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Profesör 1 Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalıklar üzerine, deneysel hayvan modellerinde immünsüpresif ilaçların etkileri ve kontrast
nefropatisi üzerine çalışmaları olmak.
316 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Hareket bozuklukları ve demans alanında çalışmaları olmak.
317 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Bisphenol A, N. Asetil Sistein ve Ebselen gibi maddelerin over dokusu üzerindeki etkilerinin deneysel olarak incelenmesi konusunda çalışmaları
olmak.
318 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 2 Flep sağkalımı, yağ kökenli mezenkimal hücreler ve skar fizyolojisi alanlarında deneysel çalışmaları olmak.
319 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 Plazma viskozitesi, diyabetli bireylerde kontrast madde nefropatisi ve birinci basamakta hasta yönetiminde insülin tedavisi ile bağışıklama
konularında çalışmaları olmak.
320 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Diabet ve geriatri ilgili çalışmaları olmak.
321 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Prostat Kanseri tanı ve tedavisinde PSMA ile işaretli radyonüklidlerle ilgili çalışmaları olmak.
322 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Candida el taşıyıcılığı ve el dezenfektanlarının etkinliği konusunda çalışması olmak.
323 İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Magnezyum sülfatın Serebral iskemik hasar üzerinde etkileri ile sakral tümör cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.
324 İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Foniyatri ve klinik fonetik alanlarında çalışması olmak.
325 İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Malign ve benign kemik-yumuşak doku tümörleri ve bu tümörlerin ileri cerrahi tekniklerle tedavisi ilgili
deneyimi ve çalışmaları olmak.
326 İstanbul Sultan II.
Abdülhamid Han SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik dermatoloji ve otoimmun büllü dermatozlar konusunda çalışmaları olmak.
327 İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Profesör 1 Melanom konusunda çok merkezli yapılmış çalışmalara katılmak. Metastatik Melanomda anti PD-1 tedaviye direnç paternleri ile ilgili çalışması
olmak.
328 İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Serviks kanserinde PET/BT’ nin kullanımı konusunda çalışması olmak. Diyabetik hastalarda subklinik pulmoner hasarın gösterilmesi ile ilgili
deneyimi ve çalışması olmak.
329 İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Abdomende farklı T2 sekansları karşılaştırarak yapılan MR incelemesi konusunda çalışması olmak. Nöroradyoloji alanında İleri MR teknikleri ile ilgili
çalışmaları olmak.
330 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Akciğer kist hidatiğinin cerrahi tedavisinde videotorakoskopik yaklaşım ile ilgili çalışması olmak.
331 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Tüberküloz ve dirençli tüberküloz konusunda çalışmaları olmak.
332 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Mediastinal timolipomalar, pulmoner hidatik kistlerin bronkoskopi ile tanısı ve küçük hücre dışı akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde gecikmeler ile ilgili çalışmaları olmak.
333 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Larenks mikrocerrahisi sırasında kan gazındaki değişiklikler konusunda çalışması olmak .
334 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Büyük ve dev hipofiz adenomları cerrahisi konusunda klinik çalışması olmak.
335 İstanbul Şişli
Hamidiye Etfal SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 İnguinal herni operasyonları sonrası laparoskopik değerlendirme ve onarım konusunda çalışması olmak.
336 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Karbondiokside insüflasyon teknikle çıkarılan internal torasik arter ile ilgili klinik ve farmakolojik çalışmaları olmak.
337 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Kronik prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda seksüel disfonksiyonla ilgili çalışmaları
olmak.
338 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Gebelikte tarama testleriyle ilgili çalışmaları olmak.
339 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisinde açık bırakılan vertikal ven ile ilgili çalışmaları olmak. Pulmoner kapak yokluğu ve pulmoner kapak
replasmanları konusunda çalışmaları olmak.
340 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Profesör 1 Doğuştan kalp hastalıklarının transkateter girişimsel tedavisinde deneyimli olmak. ECMO destekli geç Jaten operasyonu yapılması ve gebede floroskopisiz
anjiyo yapılması ile ilgili çalışmaları olmak.
341 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Profesör 1 Kronik karaciğer hastalıklarında kişiye ait immünogenetik risk faktörleri, karaciğer hasarının moleküler mekanizmaları ile ilgili çalışmaları olmak.
342 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 VATS ile torakotomi yapılan hastaların hayat kalitelerini karşılaştıran çalışması olmak. Palmar hiperhidroziste sempatektomi yapılan seviyenin hayat
kalitesi ile ilişkisini inceleyen çalışması olmak.
343 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Nutrisyonel vitamin B12 eksikliğinde oral tedavinin etkinliği, COVID-19 hastalarında nörolojik belirtiler, Vitamin D intoksikasyonu ve Vitamin D nin solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkisi konularında çalışmaları
olmak.
344 İzmir Behçet Uz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Robotik cerrahi alanında deneysel çalışmaları ve biliyer rekonstrüksiyonda floresan moleküler görüntüleme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.
345 İzmir Behçet Uz SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuklarda farklı anatomik bölgelerden ateş ölçüm
teknikleri ve Leishmania tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
346 İzmir Behçet Uz SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının önlenmesi ile sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar
konularında çalışmaları olmak.
347 İzmir Behçet Uz SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında, klaritromisin tedavisiyle ilgili çalışması olmak.
348 İzmir Behçet Uz SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak. Pediatrik multipl skleroz ve dirençli epilepsili çocuklarda ketojenik diyet tedavisi konularında çalışmaları
olmak.
349 İzmir Behçet Uz SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi ve
Alerji Hastalıkları)
Profesör 1 Çocuk İmmünoloji yan dal uzmanı olmak. Yaygın değişken immun yetmezlik tanısı ile izlenen hastaların karakteristik özellikleriyle ilgili çalışması olmak.
350 İzmir Behçet Uz SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefrolojisi) Profesör 1 Çocuk Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda büyüme bozukluğu ve beslenme durumunun değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
351 İzmir Behçet Uz SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Profesör 1 Çocuk Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Enürezis ve mesane fonksiyon bozuklukları konularında çalışması olmak. Akıllı Üroflowmetri uygulaması konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
352 İzmir Bozkaya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Deneysel duodenal perforasyon modelinde ePTFE greft ile ilgili çalışması olmak.
353 İzmir Bozkaya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Menenjit sonrası sağırlıkta koklear implantasyon konusunda ve orta kulak kolesteatomu ile ilgili genetik çalışmaları olmak.
354 İzmir Bozkaya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Viral hepatitler ve erişkin aşılması konularında çalışmaları olmak.
355 İzmir Bozkaya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 İnmede spastisiteyi değerlendiren yöntemlerin performansını ölçmede, ankilozan spondilitli hastaların eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
356 İzmir Bozkaya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Canlı böbrek donörleri ve beyaz önlük hipertansiyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
357 İzmir Bozkaya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Erkek meme hastalıklarının tanısında görüntüleme yöntemlerinin algoritması konusunda ve iç kulak malformasyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
358 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Torakoskopik sleeve lobektomilerde bronşiyal anastomozda devamlı sütür tekniği ile ilgili çalışması olmak.
359 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 İpsilateral pulmoner metastazlı rezeke küçük hücreli dışı akciğer kanserinin prognozu ile ilgili çalışması olmak.
360 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs hastalıkları acil, yoğun bakım, tüberküloz ve onkoloji alanlarında çalışmaları olmak.
361 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Uyku bozukluklarının obezite ile birlikte oluşturabileceği sistemik hastalıkların sonuçları ve tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.
362 İzmir Tepecik
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Profesör 1 Pediatrik anestezi ve pediatrik kalp cerrahisi
anestezisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
363 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Erişkin ve pediyatrik ince bağırsak, böbrek ve pankreas nakli anestezisi konusunda deneyimi ve
çalışmaları olmak.
364 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Elektromanyetik alanın beyin ve beyincik dokusu üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak.
365 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Çocuklarda doğumsal baş-boyun kitleleri, epididim kistleri ve lenfanjiomlarda intralezyoner bleomisin
kullanımına ilişkin çalışmaları olmak.
366 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. İntraperitoneal kemoterapinin karaciğer
rejenerasyonu üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
367 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Enzimatik vitreolizis ile ilgili deneysel çalışmaları olmak.
368 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Koroner arter baypas grefti uygulanan hastalarda perioperatif statin tedavisinin postoperatif atriyal fibrilasyon ve kardiyak mortalite üzerine etkileri ile
ilgili çalışması olmak.
369 İzmir Tepecik
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Hiperbarik oksijen tedavisinin ortopedi ve
travmatolojide kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.
370 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Fallot tetralojisi nedeniyle opere edilmiş hastalarda sağ ventrikülde bölgesel deformasyon analizi, ilgili çalışması olmak.
371 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Kronik
Myeloproliferatif hastalıklar konusunda sitokin ve mutasyon çalışmaları olmak.
372 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Profesör 1 Endokrinoloji ve Metabolizma yan dal uzmanı olmak. Öncesinde intensif insülin tedavisi alan tip 2 diyabetik hastalarda eksenatid tedavisinin etkisi ile ilgili çalışmaları olmak.
373 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Böbrek iskemi reperfüzyon hasarına karşı tiyopetalin koruyucu etkisi ile ilgili çalışması olmak.
374 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Timpanoskleroz konusunda deneysel çalışmaları olmak. Uyku bozuklukları konusunda çalışmaları
olmak.
375 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Moleküler ve tıbbi patoloji yeterlilik belgesine sahip
olmak. Meme tümörleri ve SISH ile ilgili çalışmaları olmak.
376 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve inme hastalarında ayna tedavisi alanlarında çalışmaları olmak.
377 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Sporcu kalbinin değerlendirilmesinde strain/strain rate ekokardiyografik görüntüleme yöntemleri ile
ilgili çalışmaları olmak.
378 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Timpanoplasti cerrahisinde greftleme teknikleri ve perikondriumu korunmuş palizat ada grefti ile ilgili
çalışmaları olmak.
379 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Kronik Böbrek Hastalığında Fabry Hastalığı ile ilgili çalışma yapmış olmak.
380 Kocaeli Derince
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
(Nefroloji)
Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak Sistemik vaskülitler
ve plazmaferez tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.
381 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Primer perkutan girişim sonrası koroner mikrodolaşımın , intrakoroner mikrovasküler rezistans endeksi ile değerlendirilmesi üzerine çalışması olmak.
382 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Meme hastalıkları ve tedavisi ile ilgili çalışmaları ve kitap/bölüm yazarlığı olmak
383 Konya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Profesör 1 Kolorektal kanserler konusunda çalışmaları olmak.
Yanık tedavisi konusunda eğitimi olmak.
384 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Açık kalp cerrahisinde gelişen düşük kalp debisinde
total antioksidan kapasitesi azalması ile ilgili çalışması olmak.
385 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak. Sigara içen annelerin bebeklerinde abdominal aort intima-media kalınlığının değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
386 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Kemik mineral dansitometrisi üzerine reprodüktif fakörlerin etkileri üzerine çalışması olmak.
Elektronöromiyografi eğitimi almış olmak.
387 Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Palyatif bakım konusunda çalışmaları olmak.
388 Samsun SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Hematoloji Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı kanserlerinde aşılama, hematolojik hastalarda transfüzyon, tromboz gelişen hastalarda tedavi modelleri ile ilgili çalışmaları olmak.
389 Samsun SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Covid19 enfeksiyonu, zoonotik enfeksiyonlar (Bruselloz gibi), HIV enfeksiyonu ve viral hepatitler ile ilgili çalışmaları olmak.
390 Samsun SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Koroner arter hastalığı ve karaciğer yağlanması ilişkisini inceleyen çalışmaları olmak.
391 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Karaciğer sirozunda C vitaminin histopatolojik ve enzimatik değişiklikler üzerindeki koruyucu rolü üzerine hayvanlarda deneysel çalışması olmak.
392 Trabzon Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Hipertansif diyabetik hastalarda sol atriyum subklinik disfonksiyonun spekle tracking strain EKO ile değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
393 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Gestasyonel diabetes mellitusun plasenta endoteli üzerine etkisine yönelik çalışması olmak.
394 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Ülke geneli otizm ve telepsikiyatri konularında çalışmalar yürütmüş olmak.
395 Van SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Obez olmayan erkeklerde EKG'de DIII T negatifliğinin insidansı ve prevelansı ile ilgili çalışması olmak.
396 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Deontoloji Araştırma Görevlisi 5 Tıp tarihi ve etiği alanında doktora yapıyor olmak.
397 Hamidiye Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla Bilgisayar Öğretimi alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine
sahip olmak.
398 Hamidiye Sağlık Hizmetleri ve Meslek
Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri
Bölümü
Evde Hasta Bakımı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. MEB onaylı işaret dili eğitimi sertifikasına sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl
çalışma deneyimine sahip olmak.
399 Hamidiye Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 5 İstatistik bölümü lisans mezunu olmak. İstatistik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim dalında
doktora yapıyor olmak.
400 Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve
Spor Bilimleri
Egzersiz ve Spor Bilimleri Araştırma Görevlisi 5 Antrenörlük bölümü lisans mezunu olmak. Hareket
ve Antrenman bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.
401 Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji Psikoloji Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 5 Psikoloji alanında doktora yapıyor olmak.
402 Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji Psikoloji Araştırma Görevlisi
(Öncelikli Alan)
5 Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
403 Rektörlük - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 2 Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü (UDEK)nde görevlendirilmek üzere; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puana sahip olmak.
404 Rektörlük - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 2 YÖS öğrencilerinin iş ve işlemlerinde görevlendirilmek üzere; İşletme alanında doktora yapmış olmak. Doktora sonrası Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip
olmak.
405 Rektörlük Türk Dili Bölümü - Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe
Öğretimi sertifikasına sahip olmak.
406 Rektörlük Türk Dili Bölümü - Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak.
407 Rektörlük Yabancı Diller - Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 İngilizce Öğretmenliği veya Mütercim Tercümanlık Lisans mezunu olmak. İngiliz dili eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İngilizce dili öğretiminde 5 yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber