Osmaneli Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Bilecik Osmaneli Belediyesi Belediyesi memur alımı yapacak Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 ayrıca çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Osmaneli Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında...

Osmaneli Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu
17 Haziran 2021 Perşembe 11:44

Osmaneli Belediyesi Personel Alımı


Bilecik  ili  Osmaneli Belediyesi Başkanlığı   bünyesinde  657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği,  Belediye  Zabıta Yönetmeliği  ve  Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama  Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve   diğer   şartları   taşımak   kaydıyla,   belirtilen   boş   kadroya   açıktan   atama   yoluyla   memur alınacaktır.

Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Mühendis T.H 8 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı
sürücü belgesi sahibi olmak.
E/K P3 65
2 Mühendis T.H 8 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı
sürücü belgesi sahibi olmak.
E/K P3 60
3 Tekniker T.H 8 1 Üniversitelerin Elektrik ön lisans bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak.
E/K P93 60
4 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni G.İ.H 9 2 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme veya maliye bölümü mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili
ders aldığını belgelemek
E/K P3 60
5 İtfaiye Eri G.İ.H 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı
sürücü belgesi sahibi olmak.
E/K P3 60
6 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. E/K P93 60
7 Zabıta Memuru G.İ.H 9 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin İşletme Fakültesi Bölümü mezunu olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak.
E/K P3 50
8 Tahsildar G.İ.H 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin İşletme Fakültesi Bölümü mezunu
olmak,
E/K P3 55


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  memur,  zabıta  memuru  ve  itfaiye  eri  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g)  Hangi  kadroya  başvuru  yaptığına  dair  dilekçe  (Her  aday  eğitim  durumuna  göre  ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1,67  metre,  kadınlarda  en  az  1,60  metre  boyunda  olmak  1 metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10  kg.  dan  fazla  fark  olmamak.  Boy  ve  kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d)  Zabıta  Memuru  ve  itfaiye  eri  kadrosu  için;  Sınavın  yapılacağı  tarihte  30  yaşını doldurmamış olmak.
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f)  13.10.1983  tarihli  ve  2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanunu  hükümlerince  Zabıta Memuru,  İtfaiye  Eri,  Tekniker  ve  Mühendis  kadrolarına  başvuran  adaylar  için  en  az  B  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında;
a)    Başvuru    Formu    Kurumumuzdan    veya    Belediyemizin    internet    sayfasından (www.osmaneli.bel.tr) temin edilebilecektir.
b)  Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik  kartının  aslı  veya  kurumumuzca  onaylanmak  üzere fotokopisi,
c)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla    suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e)  KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
ı) Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadroları için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Memur alımı için adaylar, başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 09/07/2021- 14/07/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını;
aa) Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] internet adresine,
ab) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus SÖYLET Cad. No: 34 adresine, (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır) yapabileceklerdir.
ac)  Postadaki  gecikmeler  ve  duyuruda  belirtilen  süre  içinde  yapılmayan  başvurular dikkate alınmayacaktır.
b)  Zabıta  memuru  ve  itfaiye  eri  kadrolarına  başvurular  şahsen  yapılacak  olup  adaylar yukarıda  belirtilen  tarihlerde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapmak  üzere  Osmaneli  Belediye  Başkanlığı İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü'ne  istenilen  belgelerle  birlikte  şahsen  müracaat  ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
c)  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro  sayısının  beş  katı  oranında  adayı;  zabıta  memuru  ve  itfaiye  eri  kadroları  için  sözlü  ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır,
b)  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
c)  Sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve zamanını  26/07/2021  Pazartesi  günü  Belediyemiz  www.osmaneli.bel.tr  internet  adresinden  ilan edilecektir.
d)  Belediyemizce  düzenlenen  ve  adayların  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve  tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine  28/07/2021   tarihinden   itibaren   Belediyemizin   (http://www.osmaneli.bel.tr)   resmi internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e)    Sınava    katılma    hakkı    elde    edemeyen    adaylara    herhangi    bir    bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
- Zabıta Memuru ve itfaiye eri alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav  ve  uygulamalı  sınav  30/07/2021  tarihinde  itibaren  başlamak  üzere,  Osmaneli  Belediye Başkanlığı  merkez  hizmet  binası  adresinde  yapılacaktır.  Sözlü  ve  uygulamalı  sınav  aynı  gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
- Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 30/07/2021 tarihinden itibaren başlamak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b) Uygulamalı Sınav
●    Zabıta  memuru  kadrosu  için,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
●  İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  15'er  puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere  toplamda  100  tam  puan  üzerinden  yapılır.  Sınavda  başarılı  sayılmak  için  sınav  kurulu üyelerince  verilen  puanların  aritmetik  ortalamasının  en  az 60  olması  şarttır.  Adayların  atamaya esas  başarı  puanı;  belediye  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile  KPSS  puanının  aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme:
a)  Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan  olmak  üzere  toplamda  100  puan  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı  sınav,  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d)   Adayların   atamaya   esas   başarı   puanı,   belediyemiz   tarafından   yapılan   sözlü   ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye eri, zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına başvuran adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.     

 

Osmaneli Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemlerde yaptığı istihdam faaliyetlerini işçi alımı şeklinde gerçekleştiren Osmaneli Belediyesi, kadrosuna aldığı işçileri genellikle sözleşmeli işçi kadrosuyla bünyesine dâhil etmektedir.

Bu işçilere hali hazırdaki işçileri ile aynı sosyal haklar ve yan haklar sağlayan belediye yetkilileri, bütün işçilerine asgari ücretin üzerinde maaş vermekle birlikte gerek olduğu takdirde maaşlarına ek olarak mesai ücreti de ödenmektedir.

Osmaneli Belediyesi Memur Alımı

Belediye bünyesine memur alacağı zaman yaş, askerlik ve mezuniyet durumu olmak üzere bu üç koşula çok dikkat etmektedir. Özellikle de Osmaneli Belediyesi memur alımı söz konusu olduğunda, en az lise ve dengi bir okuldan mezun olma kriteri birçok ilanında bulunmaktadır. Belirli bir fakültenin ilgili bölümünden mezun olan donanımlı adayların ise belediye alımlarında şansı daha yüksektir.

Genel memur alımlarına başvuru yapan kişi sayısının fazla olması, rekabetinde artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle memur alımları için başvuruda bulunacağınızda bilgisayar kullanımı gibi alanlara dair sertifikanız var ise mülakata rahatlıkla çağrılabilirsiniz. Mülakat sırasında dikkate alınan kriterleri ise kurumun önceli memur alımı ilanlarını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Osmaneli Belediyesi İş İlanları

Osmaneli’in var olan kent kimliğinin korunmasına devam ederek geliştirilmesi, ekonomik faaliyetlerin şekillenmesi ve ilçenin sembol bir kent haline gelmesi hedefiyle sürdüğü faaliyetleri kapsamında personel alımı yapacak kurum, kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlarını internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak bilgilendirecek.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

  • Zabıta
  • Temizlik İşleri Görevlisi
  • Şoför
  • Güvenlik
  • Park ve Bahçe İşçisi
  • İşçi
  • Memur
  • Arşivci
  • İtfaiye eri

Osmaneli Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Osmaneli Belediyesi kadrosunda personel olmak isteyenlerin zaman zaman belediyenin internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarını dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Osmaneli Belediyesi insan kaynakları biriminin çalışması ile yayınlanacak olan personel alım ilanında belirtilen şartlara uygun olan adayların belediyenin sitesinde yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurarak ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuruları kurum kriterlerine uygun olan adaylarla kurum tarafından iletişime geçilmekte ve adaylar mülakata tabi tutulmaktadır. Mülakatı da başarı ile tamamlayan adaylar için güvenlik soruşturması yapılmakta ve buna göre işe alım süreci başlatılmaktadır.

Osmaneli Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Osmaneli Belediyesi'nde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor.  Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Osmaneli Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Osmaneli Belediyesi işçi ve memur personel alımı  yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir.  Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Osmaneli Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Osmaneli Belediyesi ve Niğde'de bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve  güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Osmaneli Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Osmaneli Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular,  Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR  üzerinden ulaşabilirsiniz.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber