Kamu Denetçiliği Kurumu 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

TBMM KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Kamu Denetçiliği Kurumu 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
05 Eylül 2020 Cumartesi 00:12

Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla... ” görevlendirilmiştir. Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir. “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Kurumun bilgi işlem altyapısı yakın zamanda fiziksel ve yazılım olarak önemli iyileştirmeler geçirmiştir. Kurum bünyesinde tamamen yerli ve milli Şikayet Yönetim Sistemi (ŞYS) yazılımı tamamlanmış ve bu yıl içinde alınan 100.000 yakın şikayet başvurusu bu yazılım sayesinde hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca halen mobil uygulamalar olmak üzere vatandaşa hizmeti artıracak bir çok çalışma yürütülmektedir. Bu doğrultuda Kurumumuzun yukarıda belirtilen misyon ve vizyonuna hizmet edecek, ortak bir gaye etrafında kenetlenerek, Kurumumuzu daha ileriye götürecek projeleri gerçekleştirecek, takım çalışmasına yatkın çalışma arkadaşları arıyoruz. Bu Çerçevede Kurumumuzda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmişi) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından, Kurumumuzca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Sağlık durumu itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

g) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,
j) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.


B- ÖZEL ŞARTLAR
YAZILIM UZMANI (2 KİŞİ - 3 KATINA KADAR)

 .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Docker yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Asp.net, C#, MVC konularında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak,
 .NET Core, C#, ASP.NET MVC, WCF, Entity Framework, HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, XML konularında 10.000 den fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az 3 (üç) yazılım projesinde görev yapmış olmak,
 Object Oriented Programlama ve Çok katmanlı yazılım mimarisi tecrübesine sahip olmak,
 JSON, HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, XML konularında deneyimli olmak,
 Responsive tasarım kodlarına hâkim olmak,
 .Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,
 PostgreSQL, MSSQL, ORACLE, MySQL, T-SQL konusunda deneyimli olmak ve büyük ölçekli verilerde veri işleme tecrübesine sahip olmak,
 Veri tabanı (Stored procedure, trigger, view vs.) konusunda deneyimli olmak,

 Source Control yazılımı (GIT, TFS, SVN) kullanarak proje geliştirmiş ve tecrübe sahibi olmak,
 Performans Tuning işlemlerine iyi derecede hâkim olmak,
 Web teknolojileri ve Application Server bilgisine (IIS, Apache vb.) sahip olmak,
 Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Backup / Restore / Mirroring / AlwaysOn / FailOver gibi High Availability ve Disaster Recovery altyapıları konusunda bilgi sahibi olmak,
 Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Dokümantasyona önem vermek.


Tercihen,
 Mobil Uygulama geliştirmede Hybrid (React Native, Ionic, Flutter, Xamarin vb) çözümler konusunda tecrübeli olmak (referans proje gösterebilecek.),
 MVVM patternine hâkim, XAML yazabilen,
 Platforma özel (Android, IOS) kod yazabilen(Custom Renderer),
 Unity3D ile oyun geliştirme konusunda tecrübeli olmak (referans proje gösterebilecek.),
 E-imza Bilgisi ve E-imza Modülü Geliştirme Konusunda bilgi sahibi olmak,
 OCR Modülü geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,


AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 KİŞİ - 2 KATINA KADAR)
 Microsoft ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme konularında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
 Microsoft Windows sunucu ailesi (2008,2008R2,2012, 2016) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
 Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
 Microsoft Exchange ve Microsoft Active Directory, DHCP, DNS, Lync, System Center ailesi ve yetkilendirme konularına hâkim olmak,
 Sanallaştırma teknolojileri (VMware, Hyper-V) tecrübe sahibi olmak,
 COBIT, ITIL, ISO27001, KVKK, 5651 Sayılı Kanun, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 High Availability (Cluster) mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Storage, backup ve veri koruma teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
 Açık kaynak kodlu e-posta sunucu altyapıları konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, FC, Raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
 TCP/IP, Routing, LAN Switching, Firewall, WAN ve VPN konularında bilgi sahibi olmak,
 Log Management, Big Data ve SIEM konularında deneyime sahip olmak,
 RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeli olmak,
 Kurumsal Antivirus sistemleri kurulumu, işletimi konusunda tecrübeli olmak,
 DLP sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,
 E-Posta güvenliği konusunda yeterli tecrübeye sahip olmak,
 Penetrasyon / Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Veri tabanı yedeklerinin düzenli olarak alınması ve test edilmesi konusunda deneyimli,
 Sql Server kurulumları, konfigürasyonları ve patch geçişinin test edilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Kurumdaki veri büyümelerinin sürekli takip edilmesi, kapasite planlamasının yapılması konusunda tecrübeye sahip olmak,
 Backup / Restore / Mirroring / AlwaysOn / FailOver gibi High Availability ve Disaster Recovery altyapılarını kurmuş veya yönetmiş olmak,


Tercihen,
 Fortigate veya firewall yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 LAN, WAN, Wireless LAN network mimarisi ile Switch, Router, Access Point gibi network cihazları yönetimi konularında bilgi sahibi, üretici firmaların bu düzeyde sertifikalarından biri veya birkaçını almış olmak,
 Usom ve Some konusunda bilgi sahibi olmak,
 Yazıcı yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.


II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular 01.09.2020 ila 15.09.2020 tarihleri arasında https://sinav.ombudsman.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. Adayların 2018 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) Adayların ÜDS ve YDS puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili puanların olmaması durumunda bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen ÜDS/YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Adayların güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge veya belgeler sisteme taratılarak yüklenecektir. Adayların Yazılım Geliştirme Konularındaki mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeleri sisteme taratılarak yüklenecektir. (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır.) Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir. Adayların her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır ve adayların şartları taşıdığını belgelendirmesi mecburidir.

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) sisteme yüklemesi gerekecektir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra görevli personeller tarafından başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak eksik veya hatalı evrak yüklenmesi durumunda başvurusu red edilecektir. “Başvurularım” ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu şekilde Kurumumuzu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

III- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.


IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI


a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70 ile yabancı dil puanının yüzde 30'nun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyonun 10 katı kadar aday, sözlüye çağırılacaktır.
b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi www.ombudsman.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

V- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Sözlü, sınavın yeri ve zamanı www.ombudsman.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.
b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.


VI- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3 (üç) tür.
b) Sınavı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir.


VII- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan brüt ücret 7.536,85 TL'nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

POZİSYON SAYISI Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
Yazılım Uzmanı 2 3
Ağ ve Sistem Uzmanı 1 2

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Bürosu (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 465 22 00 Dahili:4010 – 4000 – 4009 – 4006

E-Posta: [email protected]

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber