İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi

İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni
Kamusaati
Kamusaati
15 Ocak 2023 Pazar 23:36

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanları kapsadığını belirtti.

7 BAŞLIKTA SÖZLEŞMELİYE KADRO KANUNUNUN MADDE GEREKÇELERİ

1- VEKİL İMAM HATİP VE MÜEZZİNLERE KADRO VERİLİYOR

MADDE 1- Madde ile Diyanet İşleri Başkanlığında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanların Kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları, bu şekilde atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı düzenlenmektedir.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 3 YIL SONRA MEMUR KADROSUNA ATANMASI DÜZENLENİYOR, SÖZLEŞMELİ PERSONELE UYGULANACAK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ NETLEŞTİRİLİYOR

MADDE 2- Madde ile proje bazlı ve özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç duyulan işler, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetler, yabancı uyruklu personel istihdam edilmesini gerektiren hizmetlerde çalıştırılanlar ile özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri sona erenlerin kamuda istihdamı gibi bazı özel durumların dışında; üç yıl sözleşmeli olarak görev yapan personelin bu sürenin sonunda memur kadrolarına atanmasını, memur kadrolarına atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmasını sağlayacak şekilde sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmektedir. Ayrıca sözleşmeli personele uygulanacak disiplin hükümlerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

3- HALİ HAZIRDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇİRİLİYOR

MADDE 3- Bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kuramlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları düzenlenmektedir. Düzenleme ile mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen personel sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil dört hizmet yılını tamamladıkları tarihten İtibaren nakil hakkına sahip olacaklardır.

4- SÖZLEŞMELİ MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEME GEREĞİNCE DİĞER MEVZUATTA UYUM DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

MADDE 4- Madde ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılması için süre belirlenmektedir.

5- KÜLTÜR BAKANLIĞINDAKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO VERİLİYOR

MADDE 5- Madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan solist sanatçı ve sanatçılar ile sahne üstü ve gerisindeki personelin aynı Kanunun ek geçici 12, 14 ve 16 ncı maddeleri kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeleri öngörülmektedir.

6- BELEDİYELERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA SINAVSIZ UYGULAMASI KALDIRILIYOR

MADDE 6- Mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamı bu idarelerde memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi tutulmakta, üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları ve bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamaması öngörülmektedir.

7- SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ VEKİL EBE VE HEMŞİRELER MEMUR KADROSUNA GEÇİRİLİYOR

MADDE 7- Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olanların kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları, bu şekilde atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı düzenlenmektedir.

MADDE 8- Yürürlük maddesidir.

MADDE 9- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara İlişkin mevzuatın eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan "tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların;" ve "bu Kanuna tabi kamu idarelerinde ve" ibareleri madde metninden çıkarılmış, paragrafta yer alan "dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin;" ibaresi "hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların;" şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa "dış kuruluşlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yurtdışı teşkilatlarında" ibaresi eklenmiş; dördüncü paragrafında yer alan ", fesih tarihinden" ibaresi "fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden" şeklinde değiştirilmiş, paragrafta yer alan "sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler," ibaresi madde metninden çıkarılmış, paragrafa "Cumhurbaşkanınca" ibaresinden önce gelmek üzere "yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere" ibaresi eklenmiş, fıkraya dördüncü paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir. "Yurtdışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenebilir."

"Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aym unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolanna atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumlann kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvam, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."

"Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir."

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 48- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

) 28/11/2022 tarihi itibarıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi,

3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,

5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası,

8) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

9) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 26 ncı maddesi,

10) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası,

11) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası,

12) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28 inci maddesi,

13) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

14) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi,

15) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

16) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,

17) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi,

18) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası,

19) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

20) Mülga 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

21) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi,

22) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

23) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bu Kanunun ek 41 ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumlarm kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre aym Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumlarm kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün İçinde yazılı olarak başvuranlar, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolanna, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise Sağlık Bakanlığının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolanna,

ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibanyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolanna, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolanna,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin altıncı fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında devri yapılan sözleşmeli personel hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 28/11/2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

28/11/2022 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar bu Kanunun 72 ve 74 üncü maddelerinde yer alan hükümlerden sözleşmeli personel olarak geçen süreleri dahil dört yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren yararlanabilirler. Aynı fıkranın

(b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek aynı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve

(c) bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında dördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B) fıkrasının değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu personele ait pozisyonlarda herhangi bir şekilde boşalma olması halinde bu pozisyonlar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alman sözleşmeli personelden maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 49- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B) fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut mevzuatın 4 üncü maddenin (B) fıkrasına aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 50- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 28/11/2022 tarihi itibarıyla 4 üncü maddenin (B) fıkrası kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanınca karar verilen sanatsal faaliyetlerde görevlendirilen solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan hizmetler için belirlenmiş olan pozisyonlarda sözleşme ile çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde görev yaptıkları kuramlara yazılı olarak başvuruda bulunan;

a) Solist sanatçı ve sanatçılar, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16 ncı maddeler ile kuramlarının Özel mevzuat hükümleri kapsamında durumlarına uygun sanatçı pozisyonlarına,

b) Sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16 ncı maddeler ile kuramlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında; 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren pozisyonlardan kuramlarınca belirlenecek pozisyonlara;

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kuramlarınca atanırlar.

Birinci fıkra kapsamında çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu madde hükümlerine göre yeni pozisyonlarına atananların 4 üncü maddenin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yeni atandıkları pozisyonlarda geçmiş sayılır ve bu süreler yeni pozisyonlarının mali haklarının tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları yeni pozisyonların mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde hükümlerine göre yapılacak atamalarda kuramların boş pozisyonları kullanılır. Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde yapılan atamalar atama işlemini takip eden bir ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kurama bildirilir.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alman memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz."

MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 17- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olan ve anılan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Bakanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

GENEL GEREKÇE

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen istihdam şekillerinden biridir. Kanunun 23 Temmuz 1965 tarihli Resmi Gazete nüshasında yayımlanan ilk halinde sözleşmeli personel; "yurtta yapılamıyan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren belirli istisnai görevlerde kuramların bu kanundaki esaslara uygun olarak görev kanunları ile alacakları yetkiye dayanılarak, geçici süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişiler" olarak tanımlanmıştır. İlerleyen süreçte kamu hizmetlerinin niteliğinin değişmesi, vatandaşlarımızın hizmet beklentisinin yükselmesi, eğitim imkanlarının her düzeyde ve alanda genişlemesi karşısında sözleşmeli personelin yeniden tanımlanması ihtiyacı doğmuş, buna bağlı olarak sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayılarında sürekli artış kaydedilmiş, bu personelin mali ve sosyal haklarında sürekli güncelleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Geldiğimiz noktada kamu hizmetlerine giriş düzeyindeki unvanların önemli bir kısmında sözleşmeli personel istihdam edilmesi mümkün bulunmakta olup bu personelin hakları süreç içerisinde memurlarla benzer hale getirilmiştir.

Diğer taraftan 1965 yılındaki ilk haline göre büyük ölçüde değişmiş ve kapsam bakımından bir hayli genişlemiş olmasına rağmen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde düzenlenen sözleşmeli personel istihdamı ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmış, teşkilat kanunlarına eklenen hükümler ile kurumlann kendi görev ve hizmet ihtiyaçlarına özgü, farklı mali ve sosyal haklara sahip yeni sözleşmeli personel türleri ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. 633 sayılı Kanun, 652 ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde yapılan değişiklikler ile sözleşmeli personel istihdamında yeni bir model ortaya çıkmış, bu kapsamda Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığında üç yılını tamamlayan sözleşmeli personele memur kadrosuna geçiş hakkı verilmiştir.

Günümüzde kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin büyük bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabidir. Ayrıca, tüm personeli sözleşmeli statüde olan kurumlar olduğu gibi, karma istihdam yapısına sahip olmakla birlikte görev alanları ve unvanları ayrıştırılmış kurumlar ile aynı birimde aynı unvan ile memur ve sözleşmeli personel istihdam edilen kurumlar da bulunmaktadır. Sosyal güvenlik hakları bakımından da homojen bir yapı olmayıp, sözleşmeli personelin bir kısmı 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındayken, bir kısmı (c) bendi kapsamında yer almaktadır.

Sözleşmeli personel sayısının ve istihdam edildikleri hizmet alanlarının genişlemesi istihdama yönelik bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Her ne kadar zaman içerisinde sözleşmeli personel lehine yapılan düzenlemeler ile memur ve sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları arasındaki ayrım büyük ölçüde azalmış olsa da statü ayrımı ortadan kaldırılmış değildir. Aynı kamu idaresinde, aynı birimde, aynı veya benzer unvanlarla görev yapan personelden birinin memur diğerinin sözleşmeli statüde istihdamı; sözleşmeli personelin tayin haklarının kısıtlı olduğu, görevde yükselme ve unvan değişikliği haklarının bulunmadığı dikkate alındığında memur kadrosuna geçme yönünde sürekli bir talep meydana getirmektedir.

2011 yılında 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personel, 2013 yılında ise 6495 sayılı Kanunla yukarıda sayılan sözleşmeli personel yanında mahalli idarelerde görevli sözleşmeli personel ve teşkilat kanunlarına dayalı olarak istihdam edilen sözleşmeli personel 657 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle isteğe bağlı olarak memur kadrolarına geçirilmiştir. 2021 yılında imzalanan ve kamu görevlilerini kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 52 nci maddesinde; tarafların görüş ve katılımıyla sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin büyük bir oranını teşkil eden 4/B kapsamındaki personelin statüsüyle ilgili değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede yurtdışı teşkilatında görev yapanlar ile bir yıldan az süreli ve kısmi zamanlı görev yapanlar, proje süresiyle sınırlı olarak istihdam edilenler dışında tam zamanlı istihdam edilmek üzere hizmete alınan sözleşmeli personelden üç yılını dolduranların memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmaktadır. Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için, kadroya geçen personel bir yıl daha bulunduğu yerde görevine devam edecektir. Ayrıca disiplin ve görevden uzaklaştırma konusunda mevzuatta düzenleme olmamasının yol açtığı sorunları önlemek bakımından sözleşmeli personele 657 sayılı Kanundaki disiplin ve görevden uzaklaştırma hükümlerinin kıyasen uygulanması sağlanmaktadır.

Mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamının dayanağını 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki personel söz konusu madde hükmünde yer alan atıf sebebiyle 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine de tabi bulunmakla birlikte hizmete alım yöntemi ve mali haklar bakımından 4/B kapsamındaki personelden farklılaşmaktadır. 4/B kapsamındaki personelin istihdamında KPSS zorunlu olmasına rağmen mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin işe alımında sınav zorunluluğu bulunmamaktadır. Kanun teklifinde mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin de üç yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren memur kadrolanna geçebilmesi öngörüldüğünden yeni alınacak sözleşmeli personel için sınav süreci getirilmekte, memur alımında uygulanan yöntemle sözleşmeli personel alınmasına imkan sağlanmaktadır.

Sulama birlikleri 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun yürürlüğe girdiği 22.03.2011 tarihinden önce 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında mahalli idare birliği statüsündeydi. Bu dönemde sulama birliklerinde memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde personel istihdam edilmekteyken 6172 sayılı Kanunla mahalli idare birliği olmaktan çıkarılmış ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yeniden yapılandırılmış, birliklerde istihdam edilen personelin statüsü işçi olarak belirlenmiştir. 6172 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle birliklerde görev yapan Devlet memurlarının diğer kamu idarelerine nakledilmesi, sözleşmeli personelin ise mevcut statüsüyle İstihdamına devam edilmesi öngörülmüştür. Hali hazırda sulama birliklerinde görev yapan sözleşmeli personel 22.3.2011 tarihinden önce işe başlamış olup bu tarihten sonra yeni sözleşmeli personel alımı yapılmamıştır.

Aile hekimlikleri 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında faaliyet göstermektedir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre aile sağlığı merkezlerinde Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında görev yapan personel görevlendirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları istihdam edilmektedir.

Sözleşmeli personelin istihdam esaslarında yapılacak kalıcı değişikliklere ilave olarak 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla kamu idarelerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ve ek 26 ncı maddeleri, kurumlann özel mevzuatı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve kamu görevlisi olmayanlar arasından 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin görev yaptıkları idarelerde, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teşkilatında istekleri halinde memur kadrolarına atanmasına imkan sağlanmaktadır.

Kanun teklifi ile ayrıca 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine dayalı olarak açıktan vekil olarak atanmış Sağlık Bakanlığında görev yapan ebe ve hemşireler ile Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımların da memur kadrosuna atanmasına imkan sağlanmaktadır. Açıktan vekil olarak görevlendirme kamuda istisnai bir hizmet gördürme usulü olmakla birlikte bu şekilde görevlendirilen personel asil memurlar ile aynı görevleri yerine getirmekte, aynı yetki ve sorumluluklara sahip bulunmaktadır.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sürekli görev yapan sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren ancak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak bir yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de görev yapmaktadır. Kanun teklifi ile söz konusu personelin sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getirilmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak kamu idarelerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin çalışma koşullarında değişiklik yapılması ve mevcut sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atanan personelin memur kadrolarına geçirilmesine ilişkin olarak hazırlanan Kanun teklifi ile;

6. Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen hükmün gerekleri ve kapsamdaki personelin beklentileri karşılanmakta,

- Kamu kurulularında çalışma barışının korunmasına ve kurumsal hizmet kalitesinin arttırılmasına katkı sağlanmakta,

- Unvan değişikliği ve görevde yükselmenin önündeki engeller kaldırılmakta,

- Tayin sorunları giderilerek aile bütünlüğü sağlanmakta ve mağduriyetler giderilmektedir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.