İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
06 Ekim 2017 Cuma 11:10

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 6 Ekim 2017 tarihli ve 30202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma-Geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) İSTE-TTO: İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,

ç) Merkez (İSTE-BTM): İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Test, analiz, ölçüm ve araştırma altyapısı ile ilgili kaynakları bir noktada toplayarak; sanayinin, kamu kuruluşlarının ve Üniversitenin ihtiyaçlarına yönelik cihazların ve personelin bulunduğu bir bilimsel araştırma, eğitim, danışmanlık, hizmet, test, analiz ve ölçüm merkezi oluşturmak,

b) Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin artırılmasına katkıda bulunmak,

c) Merkezin çalışma alanlarında Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile eşgüdümü sağlayarak Ar-Ge olanaklarının birimlerin ortak kullanımına açılmasını sağlamak,

ç) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını ve sinerji oluşturmalarını sağlamak,

d) Ar-Ge faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek araştırmacıların ortak kullanımına sunmak,

e) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel sektör ile araştırmacıların test ve analiz ihtiyaçlarını Merkezin imkânları dâhilinde ve yasal mevzuata uygun olarak karşılamak,

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde endüstriyel kuruluşlar ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesi konusunda İSTE-TTO ile işbirliği yapmak ve çalışmalar yürütmek,

g) Patent, lisans anlaşmaları, faydalı model, teknoloji transferi konularında Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet politikalarına uygun olarak İSTE-TTO ile işbirliği yapmak,

ğ) Endüstriyel sektörlerde standartlar oluşturmak ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak,

h) Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapabilme ve yürütme kapasitesini artırmak için çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanlarına uygun olarak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulamalar için gerekli laboratuvarları oluşturmak, ihtiyaç duyulan cihaz, araç ve gereçlerin temin edilmesini sağlamak,

b) Üniversitenin laboratuvarlarının etkin biçimde kullanılmasına yönelik politikalar üretmek ve çalışmalar yapmak,

c) Özel sektörün, kamu kuruluşlarının ve araştırmacıların ihtiyaç duydukları; test, analiz, ölçüm, danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri döner sermaye kapsamında vermek,

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda olmak üzere, ulusal veya uluslararası düzeyde; kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim programları ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek,

d) Merkez ile ilişkili laboratuvar ve cihazların akreditasyonu, kalibrasyonu, geliştirilmesi ve güncellenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Merkezin ihtiyacı olan personelin yetiştirilmesi için ilgili birimler ile işbirliği yapmak,

f) Merkezin çalışma alanına giren konularda yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

g) Merkezin amaçlarına uygun olan bilimsel ve teknolojik faaliyetler ile diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yapmak,

e) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

g) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 –
(1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevi
MADDE 11 –
(1) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, Müdüre, Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek,

b) Laboratuvarlarda çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; laboratuvarlarla ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak,

ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,

d) Merkeze bağlı olarak çalışacak diğer araştırma merkezlerini, Ar-Ge ve Merkez birimlerini ve cihazlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek,

e) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

f) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak,

g) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, patent, teknoloji transferi ve benzeri hukuki haklarına ait esaslar ile gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerinin ilgili mevzuata göre tespit edilmesi için İSTE-TTO ile işbirliği yapmak,

ğ) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek çalışma grupları ve bunlarda görevlendirilecek araştırmacılarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün gündeme getireceği Merkez ile ilgili konuları karara bağlamak,

ı) Yılsonu faaliyet raporlarını değerlendirerek Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite dışından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tercihen doktora derecesine sahip, kurumlarının Ar-Ge bölümlerinde çalışmış, üst düzey yöneticileri arasından seçilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden seçim yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla yılda en az bir kez toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 –
(1) Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Merkez Sekreteri
MADDE 16 –
(1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Sekreterinin görevleri
MADDE 17 –
(1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

(2) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Birimleri, Birim Sorumluları ve Görevleri

Merkez birimleri
MADDE 18 –
(1) Merkezin bünyesinde; temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlarda Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı amacına uygun birimler oluşturulabilir. Üniversitedeki diğer ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, Ar-Ge birimleri ile pilot tesisler Merkezin bir birimi olarak değerlendirilebilir.

(2) Merkezin birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Birim sorumluları ve görevleri
MADDE 19 –
(1) Merkezin bünyesindeki birimlere Üniversitede alanlarında uzman olan, en az doktora derecesine sahip akademik personel arasından birim sorumluları atanabilir. Birim sorumluları, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde birim sorumlularının da görevi sona erer.

(2) Birim sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanımından, personelin çalışması ve işlerin hızla sonuçlandırılmasından, test, ölçüm ve analizlerin etik kurallara uygun olarak yürütülmesinden, Müdüre ve/veya ilgili Müdür Yardımcısına karşı sorumludurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 20 –
(1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin yönetim ve denetiminde kullanılır.

Harcama yetkilisi
MADDE 21 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 22 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler
MADDE 23 –
(1) Merkez bünyesinde yapılacak tüm iş ve işlemlerde 14/8/2016 tarihli ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 25 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

6 Ekim 2017 tarihli ve 30202 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber