Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 100 Adet S plaka serisini 30 yıl süreli kiraya verecek

Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 100 adet plaka 30 yıl süreyle kiraya verilecek olup söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 100 Adet S plaka serisini 30 yıl süreli kiraya verecek
27 Aralık 2020 Pazar 19:34

Kiralama ihalesi 13.01.2021 Çarşamba günü saat 13.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

    GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


MADDE 1 - İHALENİN KONUSU:

    1. Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 100 adet plakanın 30 yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

MADDE 2 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

    1. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif zarfına konulacaktır.
    2. İhale şartname bedeli 100,00 TL olup, bu bedel Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Belediyemize ait TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır (1’den fazla “S Plaka” için başvuranlar, başvurdukları plaka sayısı kadar şartname bedeli yatıracaklardır). Şartname bedeli iade edilmeyecektir.
    3. Bilgi için iletişim numarası: 0.342.2111200 – Dâhili:8652 (UKOME ve Otoparklar Şube Müdürlüğü)

MADDE 3 - İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

3.1 Söz konusu ihale 13.01.2021 Çarşamba günü saat 13.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

3.2. İhaleye iştirak edecekler hazırlayacakları tekliflerini, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 11.01.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir.
MADDE 4 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

4.1. 1 adet S plakanın 30 yıllık toplam muhammen bedeli 110.000,00 TL + KDV olup, geçici teminatı ise 3.300,00 TL’dir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, başvurdukları “S Plaka” sayısı kadar geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Belediyemize ait TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu hesabına yatıracaklardır.

MADDE 5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
İÇ ZARF

            İç zarf, teklif mektubundan oluşur. Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Tekliflerde kaç adet “S Plaka” için teklif verildiği ve her bir “S Plaka” için ne kadar teklif verildiği, hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bu şartlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
DIŞ ZARF
Dış zarfın içinde, isteklinin durumuna göre aşağıda istenilen belgeler sunulacaktır:
İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE;

a) E-devlet kapısından, nüfus idarelerinden veya muhtarlıklardan alınmış onaylı tarihçeli İkametgah Belgesi veya Yerleşim Yeri Belgesi’nin aslı, (Gaziantep İl sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Noterden onaylı imza beyannamesi,

d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır (1’den fazla “S Plaka” için başvuranlar, teminatı toplam tutar üzerinden yatıracaklardır).

f) İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont (1’den fazla “S Plaka” için başvuranlar, başvurdukları sayı kadar şartname bedeli yatıracaklardır).

ğ) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).
h) Son 6 ay içinde “Resmi Kuruma” verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi,

     (5237 sayılı Türk Ceza Kanunun; 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun (eski) 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572nci maddeleri ile 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu kapsamında (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı belirtilen suçlardan) suçlardan hüküm giymemiş ve bu suçlardan dolayı adli sicil belgesinde arşiv kaydı olmamak.)


             İSTEKLİ TÜZEL KİŞİLİK İSE;

a) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ((öğrenci ve personel servis/yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler).
Ayrıca, İlimiz genelinde kendi personelini ve işçisini taşıyan,  en az 10 sigortalı çalışanı bulunan tüzel kişiler sigortalı personellerini belgelemek kaydıyla (barkotlu sigortalı hizmet listesi) ihaleye katılabilirler. Ancak plakaları teslim almadan önce şirketin faaliyet konusunda “öğrenci ve personel servis taşımacılığı” yapabilmesi hususunda düzenlemelerin yapıldığına dair ilgili belgeleri ibraz etmek zorundadır.

b) Tüzel kişilerin iş yeri veya şube adresinin Gaziantep il sınırları içinde olduğunu ve faaliyetine devam ettiğini gösteren güncel tarihli oda faaliyet belgesi,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Şirket imza sirküsü
e) Vergi levhası fotokopisi,

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır (1’den fazla “S Plaka” için başvuranlar, teminatı toplam tutar üzerinden yatıracaklardır).

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi
ğ) Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont (1’den fazla “S Plaka” için başvuranlar, başvurdukları sayı kadar şartname bedeli yatıracaklardır).
h) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

ı) Anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları veya sahibine ait son 6 ay içinde “Resmi Kuruma” verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi.( Türk Ceza Kanununun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun; 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun (eski) 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572nci maddeleri ile 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu kapsamında (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı  belirtilen suçlardan) suçlardan hüküm giymemiş  ve bu suçlardan dolayı adli sicil belgesinde arşiv kaydı olmamak.)

MADDE 6 - İHALE USULÜ VE İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
6.1. Söz konusu ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
6.2. Teklifler yukarıda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6.3. Dış zarfların açılması; tekliflerin açılma saati gelince, isteklilerce sunulan belgelerin tam olduğu anlaşıldıktan sonra, teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale salonundan çıkarılır. Bundan sonra iç zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur ve tekliflerin bir listesi yapılır.

6.4. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

6.5. İhale komisyonu, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı olarak son tekliflerini alacaktır. Teklifi en yüksek istekliden başlayarak sıralama yapılacaktır. Bu sıralamaya göre en yüksek teklif sahibi isteklilerin talep ettiği plaka sayısı kadar plaka verilerek ihale sonuçlandırılacaktır. 100.plaka için verilen tekliflerin eşit olması durumunda bu isteklilerden eşitlik bozuluncaya kadar teklif alınacaktır. Eşitliğin bozulması için alınan teklifler, ikinci teklif sonucunda verilen plakaları etkilemeyecektir.  
6.6. İhaleye son teklif veren istekliler, ihaleye kaç adet “S plaka” için başvuru yaptılarsa, son tekliflerini de aynı sayıda yapacaklardır. Yani son teklif aşamasında, ihaleye başvurduğu sayıdan az veya fazla teklifte bulunamayacaktır.

   
         İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber