SGK'dan terör bölgelerine büyük kolaylık

Güneydoğuda aylardır devam eden terör faaliyetleri bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor. Halkın bu olumsuzluktan daha az etkilenmesini sağlamak adına SGK borçlarına ve diğer mükellefiyetlere kolaylık geliyor. SGK primlerinin ödeme günü başta olmak üzere birçok mükellefiyet erteleniyor. Peki erteleme hangi illeri ve ilçeleri kapsıyor?

SGK'dan terör bölgelerine büyük kolaylık
24 Ocak 2016 Pazar 18:19

Güneydoğu'da günlerdir devam eden terör faaliyetlerinin faturası halka ve devlete çıkıyor. Bölgede yaşanan aksaklıklar ekonomik faaliyetleri de etkiliyor. Bu aksaklıklar sebebiyle devlet vatandaşın mağdur olmaması adına birtakım tedbirler almaya devam ediyor. Bunların Bu tedbirlerden ilki Sosgal Güvenlik Kurumu'na ait. 

SGK çıkardığı bir kararla bölge halkını rahatlatacak birçok düzenleme getiriyor. Peki bu düzenlemeler tam olarak neler, SGK prim borçlarının ertelenmesi, prim borçları cezasının affedilmesi ve diğer mükellefiyetlerin tam içeriği nedir? Hangi bölgeleri, illeri ve ilçeleri kapsıyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa İtişken'in haberini sizlere detayıyla aktarıyoruz. 

(*) Mustafa İTİŞKEN, SGK./SPGM. İşverenler Dai. Bş.lığı Şube Müdürü, Bilirkişi, Kamu Yönetimi Uzamanı. (25/1/2016)

 

Terörden dolayı mağdur olan ve 5510 sayılı Kanun kapsamındaki  yükümlülükleriniyerine getiremeyen; hizmet akdine tabi sigortalı çalıştıran işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar,  isteğe bağlı sigortalılar, genel sağlık sigortalılarıile emekli keseneği kesen kamu kuruluşlarının mağdur olmaları önlendi.

SGK. Başkanlığı,22/1/2015/466 sayılı Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen uygulamausul ve esaslarını 22/1/2015-437816 sayılı Genel Yazı ile Kurum ünitelerine duyurdu.

UYGULAMA KAPSAMINDA; ŞIRNAK ve HAKKARİ illerinin tamamı; SİİRT ilinin Eruh ilçesi; MARDİN ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit  İlçeleri; MUŞ ilinin Varto ilçesi;DİYARBAKIR  ilinin Sur ve Silvan ilçeleri  bulunmaktadır.

 

1)      5510-4/1a KAPSAMINDA İŞLEMLER YÖNÜNDEN ;

 

1.1- Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Yönünden;

 

(*) 1/12/2015 – 29/2/2016  tarihleri arasında vermek zorunda olunan sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri 31/5/2016 tarihine kadar verilebilecek, geç verilmesi nedeniyle İPC uygulanmayacak, uygulanmış ise komisyon kararı ile iptal edilecektir.

 

1.2-Ek 5 ve Ek 6 ncı maddesi sigortalıları – 4a kapsamında isteğe bağlı sigortalılar – 506 sk. mülga 85 ve 86 ncimd. Kapsamındaki sigortalılar – 2925 sk. kapsamındaki sigortalılar yönünden;

(*)Ek 5 ve Ek 6 ncı maddesi sigortalıları yönünden;

- 1/12/2015 tarihinden önce ödeme süreleri ödeme süresi geçmiş olan primler ve bunların bu tarihe kadar olan GC. Ve GZ.larının 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde 1/12/2015-31/8/2016 tarihleri arası için  GC. Ve GZ. alınmayacaktır.

- 2015/Kasım Aralık, 2016 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait primlerin 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde GC. Ve GZ. Alınmayacaktır.

 

(*) 5510/51. Md. 3. fıkrası kapsamında; ay içinde 30 günden az çalışıp kalan günleri isteğe bağlı ödeyen sigortalılar yönünden;

-1/12/2015itibariyle ödenmesi gereken 2015/Ocak ve sonraki aylara ait prim borçlarının 1/12/2015 tarihine kadar olan GC. Ve GZ. 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde 1/12/2015 -31/8/2015 tarihine kadar GC. Ve GZ alınmayacaktır.

-2015/Kasım,  Aralık, 2016/Ocak, Şubat aylarına ait prim borçlarının da 31/8/2016 T. ne kadar ödenmesi halinde GC. Ve GZ alınmayacaktır.

(*) 2925 sk. tabi Tarım işlerinde çalışan sigortalılar yönünden;

-Tarım sigortalıları, ait olduğu yıla ait primlerini takip eden ayın Şubat ayına kadar ödemektedir.

-2015 yılı Tarım primlerinin ve 1/12/2015 tarihine kadar olan GC ve GZ.nın 31/8/2016 ödenmesi halinde; sigortalılardan 1/12/2016 -31/8/2016 arası için GC ve GZ alınmayacaktır.

2016/Ocak ve Şubat ayı primleri 2017 yılının Şubat ayı sonuz kadar ödenebildiğinden, 2016 yılı Ocak ve Şubat ayı primlerini 31/8/2016 tarihine kadar ödemeyip, 2017/Şubat ayı sonunda ödenmesi halinde GC ve GZ tahsil edilecektir.

Tarım sigortalılığı, 31/8/2016 tarihinde sona erdirilmeyecek, 22/2/2013- 2013-11 s. G. İkinci kısım birinci bölüm (3.2) bölümünde açıklandığı şekilde uygulanacaktır.

 

(*) 506 sk. mülga 85 ve 86 ncımd.ne tabi sigortalılar yönünden;

- Bu kapsamdaki sigortalıların 30/9/2008 tarihinden sonra ödenebilir nitelikte olan prim borçları ve bunların 1/12/2015 tarihine kadar olan GC ve GZ zammının 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde 1/12/2015 -31/8/2016 tarihleri arasında GC. Ve GZ. Alınmayacaktır.

5510/ek 5, 6; 51/3. Fıkrası, 506/mülga 85 ve 86 ncı maddeleri ve 2925 sk. tabi Tarım sigortalılarının 5510/G. 60. Md. kapsamında borçlarını yapılandırmış olmaları halinde (1.10) bölümünde belirtilen işlemler uygulanır.

 

(*) 5510/5(g) kapsamında olan, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmeyen ülkelerde  çalışan isteğe bağlı sigortalılar yönünden;

Bu sigortalılar, bu ertelemeden yararlandırılmayacaklardır.

 

1.3- Ek 9 uncu md. kapsamındaki işverenler ve sigortalıların erteleme işlemleri

 

(*) Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştıran sigortalılar yönünden;

Bu sigortalıları çalıştıran işverenlerin,1/12/2015 -29/2/2016 arasında işe giriş ve işten ayrılışa ilişkin olarak vermek zorunda oldukları“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıranlara Ait Bildirge” nin 31/5/2016 tarihine kadar verilmesi halinde İPC uygulanmaz.

İkametgah tespitlerinde kimlik paylaşım sitesindeki adresleri esas alınır.

1/12/2016 dan önceki ödeme süresi geçmiş prim borçlarının ve bu borçların 1/12/2015 tarihine kadar olan GC. Ve Gz. larının31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde 1/12/2015-31/8/2016 tarihleri arası için GC. Ve Gz. Alınmaz.

-2015 yılı Kasım Aralık, 2016/Ocak ve Şubat aylarına ilişkin primlerin 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde GC. Ve Gz. Alınmaz.

-Bu sigortalılar, 5510/81(ı)  kapsamındaki ve 4447/ 50 ncive  G. 10 md. kapsamında teşviklerden yararlanabilmekte olup, 1/12/2015 tarihinden önceki prim ve İPC borçlarından dolayı teşvikten yararlanamamaları durumunda, teşviksiz borçların 1/12/2015 tarihine kadar olan oluşan GC. GZ. ile 2015 /Kasım, Aralık, 2016/Ocak ve Şubat ayklarına ait primlerin 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi haşinde  bu aylara ait primlerden yararlanacaklardır.

 

(*) Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar yönünden;

1/12/2015-29/2/2016 arasında “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştıranlara İlişkin Form” ya da www.turkiye.gov.tr  adresinde yapacakları sigortalı bildirimlerini 31/5/2016 tarihinne kadar yapabilirler. 

İkametgah tespitlerinde kimlik paylaşım sitesindeki adresleri esas alınır.

-Bu sigortalıların, 1/12/2015 tarihinden önce ödeme süresi geçmiş iş kazası ve meslek hastalığı prim borçlarının 1/12/2015 tarihine kadar olan GC. Ve GZ. 31/8/2016 tarihine kadar ödemeleri halinde GC. Ve GZ. tahsil edilmez. 2015/Kasım, Aralık, 2016/Ocak, Şubat aylarına ait İKMH prim borçlarını 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde GC. GZ alınmayacaktır.

- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan sigortalıların, çalıştıkları aya ait % 32.5 oranındaki primlerini, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilmeleri mümkün bulunmakta olup bu süre içinde ödenmemesi halinde ödenmeyen primlerin ödenme imkanı ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, 2015/Kasım, Aralık, 2016/Ocak ve Şubat aylarına ait primlerin 31/8/2016 tarihine kadar  ödenmesi mümkün kılınmış olup, primin tahsilinde GC.ve GZ.alınmayacaktır.

 

1.4- İŞYERİ TESCİLİ, ALT İŞVEREN BİLDİRİMLERİ İŞYERLERİNİN NAKLİ, DEVRİ İNTİKALİ ŞİRKETLERİN NEV’İ DEĞİŞİKLİKLERİ, KATILMALARI, BİRLEŞMELERİ ADİ ORTAKLIKTA YENİ ORTAK ALINMASI, RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MAKAMLARIN BİLDİRİMLERİ ŞİRKET KURULUŞ AŞAMASINDA TİCARETY SİCİLİNE YAPILAN BAŞVURULAR

- İşyeri Tescili, Alt İşveren Bildirimleri, İşyerlerinin Nakli, Devri, İntikali, Şirketlerin Nev’i Değişiklikleri, Katılmaları, Birleşmeleri, Adi Ortaklıkta Yeni Ortak Alınması, Ruhsat Vermeye Yetkili Makamların Bildirimleri Şirket Kuruluş Aşamasında Ticaret Siciline Yapılan Başvurulara ilişkin sürelerin, 1/12/2015 - 29/2/2016 tarihleri arasına denk gelmesi halinde; bu yükümlülüklerin 31/5/2016 tarihine kadar yerine getirilmesi durumunda, bu yükümlülüklerin yasal sürede yerine getirildiği kabul edilecek ve İPC uygulanmayacaktır.

-Bu yükümlülüklerin bu sürede yerine getirilmemesi halinde fiilin 31/5/2016 tarihinde işlendiği kabul edilerek İPC uygulanacaktır.

 

1.5- APHB nin verilmesi, Eksik günler, denetim elemanlarının tespiti üzerine istenmesi gereken belgeler yönünden;

-Özel sektör işverenlerinin 2015/Kasım, Aralık, 2016/Ocak aylarına,

Kamu işyerlerinin, 15/10/105-14/11/2015 -  15/12/2015-14/1/2016 arsındaki APHB nin 31/5/2016 tarihine kadar verilmesi halinde; yasal sürede verildiği kabul edilecektir.

-Bu aylara mahsus eksik gün belgelerinin 31/5/2016 tarihine kadar verilmesi halinde; yasal sürede verildiği kabul edilir.

-SSİY /102 ncive  İŞUT (2.2) da belirtilen belgelerin, İPC uygulanmadan,  yasal verilme sürelerine ilişkin son tarihin, 1/12/2015 - 29/2/2016 tarihleri arasına denk gelmesi  ve bu belgelerin 31/5/2016 tarihine kadar verilmesi halinde yasal sürede verilmesi kabul edilmektedir.

-Kurumun ve diğer kamu kuruluşlarının denetim ve kontrolle görevli memurları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden çalıştığının  anlaşılması üzerine, verilmesi gereken belgelerin Kurumca istenilmesi ve verilen sürenin son tarihinin 1/12/2015-29/2/2016 arasına denk gelmesi durumunda, bu belgelerin 31/5/2016 tarihine kadar verilmesi halinde yasal sürede verilmesi kabul edilmektedir.

-Bu süreler içinde verilmemesi halinde; Fiil süresi 31/5/2016 kabul edilerek İPC uygulanacaktır.

 

1.6- SİGORTA PRİMLERİNİN VE DAMGA VERGİSİNİN ÖDENMESİ;

 

-2015/Kasım, Aralık -  2016/Ocak, Şubat aylarına ilişkin olarak tahakkuk edecek sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergilerinin 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde GC GZ alınmayacaktır.

-SSİY/108 ve İŞUT/2.4 sigorta prim ödemelerine ilişkin son tarihin bu tarihler arasına denk gelmesi ve bu ödemelerin 31/8/2016 tarihine kadar yapılması halinde yasal sürede yapılmış kabul edilecek ve GC. GZ. uygulanmayacaktır.

-1/12/2015 tarihinden önceki prim ve DV.  borçlarının 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde; 1/12/2015 - 31/8/2016 tarihleri arasındaki süre için, GC. Ve GZ uygulanmayacaktır.

 

1.7- İhalelere katılmak amacıyla talep edilen BYY. Yönünden;

- 1/12/2015 den önceki prim borçları, 1/12/2015 – 29/2/2016 tarihleri arasına denk gelen borçlarının ödenmesi 31/8/2016 tarihine kadar ertelenen işverenlerin, ihaleye katılmak için BYY talep etmeleri halinde bu dönemlerdeki borç dikkate alınmadan, kapsam girmeyen ve taksitlendirilmeyen borçların bu konuya ilişkin mevzuatta belirtilen limiti dikkate alınarak BYY düzenlenecektir.

 

1.8- Sigorta prim teşvik uygulaması yönünden;

-İşverenlerin, 2015/Kasım, Aralık -2016/Ocak aylarına ait APHB nin; ilgili teşvik kapsamında 31/5/2016 tarihine kadar verilmesi, muhteviyatı prim borçları ile 1/12/2016 tarihinden önceki borçlarının, 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde; teşvikten yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

-1/12/2015 tarihinden önceki prim borçlarının 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi kaydıyla; 2016/Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına ilişkin APHB. Nin Kuruma gönderilmesi sırasında bir önceki ay prim borçları sorgulanacaktır.

Erteleme kapsamına giren borçların 31/8/2016 tarihine kadar ödenmemesi halinde, erteleme kapsamına giren ve girmeyen aylarda yararlanılan teşvikler GC ve GZ ile birlikte geri alınacaktır.

 

1.9-Asgari İşçilik uygulamaları yönünden;

5510/85.5 fıkra  kapsamında uygulanan asgari işçilik uygulaması kapsamındaki kuruluşlarından istenen belgelerin Kuruma verilmesine ilişkin 1 aylık sürenin son gününün 1/12/2015-29/2/2016 arasına denk gelmesi halinde, bu bildirimlerin 31/5/2016 tarihine kadar yapılması halinde yasal süresinde bildirilmiş sayılacaktır.

-5510/90.1 fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların, ihaleleri üstlenenleri ve bunların adreslerini bildirmeleri gereken 15 günlük sürenin son gününün 1/12/2015-29/2/2016 arasına denk gelmesi halinde, bu bildirimlerin 31/5/2016 tarihine kadar yapılması halinde yasal süresinde bildirilmiş sayılacaktır.

-Özel nitelikteki inşaatların 1/12/2015-29/2/2016 arasında bitilmiş olması, işverenlerce inşaatın 31/5/2016 tarihine kadar bitirilmiş olması halinde yasal sürede bitirilmiş sayılacaklardır.

 

1.10- Yapılandırılan Kurum alacaklarının ödenmesi yönünden;

 

6552 sk. kapsamında yapılandırılan ve taksit ödeme süreleri 1/12/2015 – 29/2/2016 tarihleri arasında ödemek zorunda oldukları taksitlerinin 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde, taksit ödemelerinin yasal sürede yapıldığı kabul edilerek 1/12/2015-31/8/2016 tarihleri arası için vade farkı alınmayacak ve bu durum ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu tarihler arasında ödeme yapılmazsa aradaki taksit süresi kadar  yapılandırma ihlal edilmiş sayılacaktır.

 

2- 4/1b kapsamı (Kendi nam ve hesabına çalışanlar) yönünden;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerine tabi sigortalılara ilişkin, yasal verilme süresinin son günü, 1/12/2015 ile 29/2/2016 (bu tarih dahil) tarihleri arasına denk gelen bildirimlerin 31/5/2016 tarihine kadar yapılması halinde yasal sürede yapılmış sayılacaktır. Aksi taktirde idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca 1/12/2015 itibariyle vadesi geçmiş prim borçları ile 2015/Kasım – 2016/Şubat ayları primleri de 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde GC. Ve GZ. alınmayacaktır. Bu süreler içinde ödenmeyen prim borçlarına 1/9/2016 tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar GC. Ve GZ uygulanacaktır.

 

3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1c kapsamında çalıştırılan sigortalılar yönünden;

Yasal verilme süresinin son günü, 1/12/2015 ile 29/2/2016 (bu tarih dahil) tarihleri arasına denk gelen işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ile hizmet takip programı kapsamında yapılacak bildirimlerin 31/5/2016 tarihine kadar yapılması halinde yasal sürede yapılmış sayılacaktır. Aksi takdirde,fiil tarihi 31/5/2016 tarihi kabul edilerek idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca, 4/1c kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 2015/466 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtilen il ve ilçelerde ikamet eden sigortalılar ile prim ödeme yükümlüsü kamu kurum ve  kuruluşlarının ödeme vadesi 1/12/2015-29/2/2016 tarihleri arasında sona eren, emekli keseneği, kurum karşılığı ile sigorta primleri, fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi primleri, 6111 ve 6552 sayılı kanunlar kapsamındaki yapılandırma taksitleri, 5434/12 nci madde kapsamında isteğe bağlı iştirakçiler, ek 71,76 ve G.192 madde kapsamındaki iştirakçilerin emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları ile sigorta primlerinin 5434 ve 55510 sayılı Kanunlar kapsamında borçlanılan veya ihya edilen hizmetlerden dolayı ihya tutarlarının GC ve GZ alınmadan 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi mümkün bulunmaktadır.1/12/2015 tarihinden öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen  yukarıda belirtilen ödeme kalemlerine ilişkin borçlar da kapsama dahil bulunmaktadır.

 

4- Genel Sağlık Sigortalıları yönünden;

5510/60 (g) maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının, gelir testine müracaat bildirimine ilişkin tebligatın alınmasını müteakip 1 aylık sürenin son gününün 1/12/2015-29/2/2016 tarihleri arasına denk gelmesi halinde; bu başvuruların 31/5/2016 tarihine kadar yapılması halinde yasal sürede başvurulmuş kabul edilecek ve  süresinde başvurmayanlara ilişkin müeyyide maddesi uygulanmayacaktır.

5510/60(d) kapsamındaki yabancı uyruklu vatandaşlar, (g) bendinde belirtilen Türk vatandaşları ile yedinci fıkra kapsamındaki Yurt Dışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkanlığı burslu öğrencilerden genel sağlık sigortası kapsamında olanların 2015/Ekim  ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçlarına 1/12/2015-31/8/2016 tarihleri arasında GC. ve GZ. uygulanmayacaktır. 2015/Kasın-2016/Şubat primlerinin son ödeme tarihleri de 31/8/2016 olarak değiştirilmiştir.

Bu tarihler arasında yapılmayan ödemeler 6552 sayılı Kanun kapsamı içinde ihlal sayılamayacak olup 1/2/2016 tarihine kadar ödenmesi gereken 2 nci taksitin son ödeme tarihi de 31/8/2016 olarak değiştirilmiştir.

 

5- İşyeri kayıtlarının denetim memurlarına  ibrazı, 100. Md. kapsamında istenen belgelerin Kuruma verilmesi,

Denetim ve kontrol memurları tarafından 5510/86.2 kapsamında istenen belgelerin ibrazına ilişkin son günün 1/12/2015-29/2/2016 arasına denk gelmesi halinde bu belgelerin 31/5/2016 tarihine kadar ibraz edilmesi durumunda yasal sürede ibraz edilmiş sayılacak ve 102/e kapsamında İPC uygulanmayacaktır.

5510/8.7 nci fıkrası ve 100 üncü maddesi, Bankalar ve Diğer Kamu idarelerinin sigortalılık kontrolleri için düzenlenen tebliğ kapsamında  ve 2015/25 s. ayıt Dışı Genelgesi kapsamında Bilgi ve belgelerin Kuruma verilmesi veya bildirilmesine ilişkin sürenin  1 /12/2015-29/2/2016 arasına denk gelmesi halinde bu belgelerin 31/5/2016 tarihine kadar ibraz edilmesi durumunda yasal sürede ibraz edilmiş sayılır, İPC uygulanmaz.

 

6- İPC itirazları ve ödemeler için verilen süreler;

Kanunun 102 nci maddesi kapsamında uygulanan İPC larının 15 günlük ödeme sürelerinin 1/12/2015-29/2/2016 arasına denk gelmesi ve 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal sürede ödendiği kabul edilecektir.

Tebliğ edilen İPC nın 15 günlük itiraz süresinin bu tarihler arasına denk gelmesi ve itirazın 31/5/2016 tarihine kadar yapılması halinde yasal sürede yapıldığı kabul edilecektir.

 Komisyon kararlarında itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihin 1/12/205 tarihinden önce olması halinde bu tarihe kadar GC. GZ. uygulanacak, 1/12/2015 - 31/8/2016  arasında GC. Ve GZ uygulanmayacaktır.

 

7-İsteğe bağlı sigortalılar yönünden;

İsteğe bağlı sigortalıların 1/12/2015 öncesine ait olup, ödeme süresi üzerinden 12 ay geçmemiş olan prim borçları ile 2015/Kasım-2016/Şubat aylarına ait primlerin 31/8/2016 tarihine kadar ödenmesi halinde GC. ve GZ alınmayacaktır.

Kapsama alınan borçların 31/8/2016 tarihine kadar ödenmemesi halinde 1/12/2015-31/8/2016 tarihleri arasındaki süre 12 aylık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

 

8- 5510/41 (4/1a ve 4/1b) kapsamındakilerin borçlanmaları yönünden;

Kapsamda bulunan yörelerde ikamet eden sigortalı ve hak sahipleri için; 1/12/2015 tarihinden önce yapılan borçlanma müracaatlarından dolayı borçlanma tebliği 1/12/2015 tarihinden sonra yapılanlar ile 1/12/2015-29/2/2016 tarihleri arasında yapılanlar için borçlanma son ödeme tarihi 31/8/2016 olarak dikkate alınacaktır.

  İkamet tespitlerinde Kimlik Paylaşım Sitesinden edinilen adres geçerli sayılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzman ve usta öğretici olarak çalışanlar hakkında da aynı işlemler uygulanacaktır. 

Mustafa İTİŞKEN, SGK./SPGM. İşverenler Dai. Bş.lığı Şube Müdürü, Bilirkişi, Kamu Yönetimi Uzamanı. (25/1/2016)

 
İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber