MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 20 bin SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU DETAYLARI 2020

2020 haziran ayı Sözleşmeli Öğretmen ataması yapılacak, Sınav takvimi ve sınav detayları Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Szöleşmeli öğretmenliğe başvuru şartları ve başvuru formu İşte Detaylar...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 20 bin SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU DETAYLARI 2020
04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:14

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU
(HAZİRAN 2020)


• Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen
İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.
• Başvurular Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi’nde belirlenen alanlar
sınırlılığında ve Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde alınacaktır.
• Adayların, sözlü sınava katılmak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları ile eğitim kurumu tercihleri için yaptıkları başvurulara
ilişkin kayıtları Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
• Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından
sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.
• Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
• Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle “Ek-5 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri” tablosunda yer alan
iletişim numaralarını kullanarak ilgili il millî eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.
• Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere
ilişkin bilgiler, http://personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün
resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

BAKANLIK TARAFINDAN YAYINLANAN BAŞVURU METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


A. Başvuru Şartları
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına
göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için
puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış
olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak
ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini
tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,
şartları aranacaktır.
B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar
1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak
başvuru, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde https://ilkatama.meb.gov.tr
adresinden elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
2. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş
yapacaklardır.
3. Başvuruda adaylar, Ek-2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav
merkezinin tamamını tercih edeceklerdir.
4. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda
bulunabilecektir.
5. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu
itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.
2
6. Adayların başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b),
herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem
arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.
7. Adaylar Elektronik Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
8. KPSS puanları ile ilgili olarak;
8.1. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği
alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça, Fransızca ve
Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10
puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu
kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre
değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek
olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
8.2. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda
başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan
türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan
KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
8.3. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak
adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar
2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir.
9. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim
fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var
mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge
tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon
Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik
formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve
bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.
10. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi
düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının
tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri
bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz
edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal
edilecektir.
11. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı
alanına “0” (sıfır) girilecektir.
12. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
13. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge
istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.
14. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini
yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik
hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve
muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde
3
atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir
ay içinde göreve başlatılacaklardır.
15. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun
olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan ön başvurular ile başvuru
şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta
tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı
gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
16. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek
durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr
internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak
kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
C. Başvuru
Adayların, aşağıda yer alan “a” ve “b” maddelerindeki açıklamalardan kendilerine
uygun olan duruma göre kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
a. 2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında
onaylı başvurusu bulunan adaylardan, aynı mezuniyeti ile aynı alana başvuruda
bulunacak olanlar:
1. “B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar” bölümünde açıklandığı üzere sisteme giriş
yapılacaktır.
2. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak
doldurulacaktır. Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından
gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin
(cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.
3. Sistem, adayın 2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu
kapsamında kayıtlı olan mezuniyet, formasyon, atama alanı bilgilerini bu duyuru
kapsamında girilen verilerle karşılaştıracak; bilgilerin aynı olması halinde başvurunun
başka bir işleme gerek kalmaksızın kaydedilmesine olanak sağlayacaktır.
4. Başvuru kaydedildikten sonra sistem tarafından onaylanmış elektronik başvuru formu,
aday tarafından cihazına kaydedilecek veya çıktısı alınacak ve aday tarafından
muhafaza edilecektir.
5. Başvuru kayıt işlemi bittikten sonra ayrıca il/ilçe millî eğitim müdürlüğü onay işlemi
yapılmayacaktır.
6. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya
ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.
7. Adaylar, ön başvuru süresi içerisinde iletişim bilgileri veya sözlü sınav merkezi
sıralamalarında değişiklik yapmak istemeleri halinde başvurularını yine sistem
üzerinden iptal edip (Not: iptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) yeniden başvuru
yapabileceklerdir. Bu durumda adayların bu duyurunun “B. Başvuruya İlişkin Genel
Açıklamalar” bölümünün beşinci maddesindeki açıklamaya göre hareket etmeleri
gerekmektedir.
4
b. İlk defa başvuruda bulunacak adaylar, 2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe
Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında onaylı başvurusu bulunmayan adaylar,
2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında
onaylı başvurusu bulunmakla birlikte farklı bir mezuniyetle veya farklı bir alana
başvuruda bulunacak adaylar:
1. “B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar” bölümünde açıklandığı üzere sisteme giriş
yapılacaktır.
2. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak
doldurulacaktır. Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından
gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin
(cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.
3. Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü
seçilecektir.
4. Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon
belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü
mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından
8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak
elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.
5. Belge yükleme işlemi bittikten ve başvuru kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuru,
elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe millî eğitim
müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.
6. Başvurular ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan
başvurular sistem üzerinden il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü yetkilisince
onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle
reddedilecektir.
7. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip
edeceklerdir.
8. Başvurusu onaylanan aday elektronik başvuru formunu cihazına kaydedecek veya
çıktısını alarak muhafaza edecektir.
9. Başvurusu reddedilen adaylar başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan
açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.
10. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya
ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.
11. Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın,
iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal edip (Not:
iptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) yeniden başvuru yapabileceklerdir. Bu
durumda adayların bu duyurunun “B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar”
bölümünün beşinci maddesindeki açıklamaya göre hareket etmeleri gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 61 üye
Gruba Katıl
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN
Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber