Açığa alınan Hakim ve Savcıların maaşları ödenecek mi?

Adalet Bakanlığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden alınan, hakim, savcı ve diğer personelin maaş ödemeleri hakkında açıklama yaptı. PEki açığa alınan hakim ve savcıların maaşları ödenecek mi, ne kadar ödenecek? Görevden alınan Adalet personelinin maaşları ile ilgili karar haberimizde.

Açığa alınan Hakim ve Savcıların maaşları ödenecek mi?
11 Ağustos 2016 Perşembe 12:56

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Görevden Uzaklaştırılan Hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve Personele İlişkin Maaş Ödemeleri ile alakalı bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden tedbiren görevden uzaklaştırılan personelin maaşlarının ödenmesi hakkında bir duyuru yaptı. Yapılan dıuyuruda;"Harcama birimleri tarafından hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin, tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, gözaltına alınmaları veya tutuklanmaları halinde maaş ödemelerinin ne şekilde gerçekleştirileceği hususundaki görüş taleplerine ilişkin yapılacak işlemler duyurumuzla belirtilmiştir." denildi. 

Hâkim ve savcıların tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, gözaltına alınmaları veya tutuklanmaları halinde maaş işlemlerine ilişkin Adalet bakanlığı'nın görüşleri şu şekilde belirtildi. 

2802 sayılı   Hâkimler ve Savcılar Kanununun

"Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 42  nci maddesinde; "İlk defa veya yeniden veya yer değiştirme  suretiyle:

 1. Aynı    yerdeki    görevlere    atananlar,     atama    emirlerinin     kendilerine    tebliğ gününü,

 2. Başka   yerdeki  görevlere    atananlar,   atama   emirlerinin   kendilerine   tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol   süresini,

İzleyen işgünü içinde işe başlamak zorundadırlar. Yukarıdaki süreler:

 1. Kanuni  izinlerin   kullanılması   sırasında  başka   bir  göreve  atananlar   için izninin bitimi,

 2. Yerinde   yetki   verilenler    için,   yerlerine   atananların   gelmesi   veya   yetkilerinin kaldırıldığının tebliği, Tarihinde başlar.


Yer  değiştirme  suretiyle  yapılan  atamalarda  atama  emirleri  tebliğ  edilince yolluklar, ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca  derhal  ödenir.  İlgilinin  izinli  veya raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler  izin  ve  rapor müddetinin bitmesinde başlar."  hükmü;

"İşe başlamama halinde yapılacak  işlem"  başlıklı 43  üncü maddesinde;  "Hakimlik ve savcılık mesleğine ilk defa veya yeniden atanmalarda, belge ile ispat edilen zorlayıcı bir sebep olmaksızın 42 nci maddede gösterilen  süre  sonunda  görevlerine  başlamayanların atama işlemleri iptal edilir.
Yer  değiştirme  suretiyle  atananlar,  42  nci  maddede  gösterilen   süre   sonunda  belge ile ispat edilen zorlayıcı bir sebep olmaksızın yeni görevlerine başlamamaları halinde meslekten çekilmiş  sayılırlar." hükmü,

"Meslekten     çıkarma      cezası"     başlıklı      69     uncu     maddesinde;"(Değişik: 1/12/2007-5720/4 md.) Meslekten çıkarma: Bir daha mesleğe alınmamak üzere göreve son verilmesidir. 68 inci maddenin (e) bendinde yazılı hallerden dolayı hangi sınıf ve derecede olursa olsun iki defa, diğer hallerden dolayı bir derecede iki veya derece ve sınıf kaydı aranmaksızın  üç defa yer değiştirme veya derece yükselmesinin durdurulması cezası almış  olmak  veya taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile 8 inci maddenin (h) bendinde yazılı suçlardan biri ile kesin hüküm giymek meslekten çıkarılmayı gerektirir. Ancak, verilen cezanın 8 inci maddenin (h) bendinde yazılı suçlardan dolayı verilmemiş olması ve cezanın ertelenmiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50  nci maddesindeki tedbirlerden birine çevrilmiş veya yüzseksen günden fazla adlî para  cezası  olması halinde meslekten çıkarma  cezası yerine, yer değiştirme cezası  verilir.

Birinci fıkra dışında kalan ceza mahkûmiyetlerinin ertelenmiş veya 5237 sayılı  Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesindeki ceza veya tedbirlere çevrilmiş olup olmadığına bakılmaksızın suçun niteliğine göre 64, 65, 66, 67 veya 68 inci maddelerde sayılan disiplin cezalarından  biri verilir.

Hükümlülüğü gerektiren suç, mesleğin şeref ve onurunu bozan  veya  mesleğe  olan  genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, Kanunda daha alt  derecede  bir  disiplin cezası öngörülmemiş olmak kaydıyla, cezanın miktarına ve ertelenmiş veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesindeki ceza veya tedbirlerden  birine  çevrilmiş  olup  olmadığına bakılmaksızın, meslekten çıkarma cezası  verilir..."  hükmü, "Uygulama" başlıklı 74 üncü maddesinde; "Disiplin cezaları  kesinleştiği  tarihte hüküm ifade eder ve Adalet Bakanlığı tarafından derhal  uygulanır.

Ancak meslekten çıkarma cezası verilenler hakkında, cezanın kesinleşmesine kadar görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanır. Görevden uzaklaştırılan hâkim ve savcılara bu süre içinde aylık ve  ödeneklerinin  yarısı  ödenir. Görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan hâkim ve savcılar hakkında 78 inci maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler  uygulanır." hükmü,

"Görevden uzaklaştırılanların hakları" başlıklı 78 inci maddesinde; "Görevden uzaklaştırılanlara aylık ve ödeneklerinin üçte ikisi; görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlara bu süreler içinde aylık ve ödeneklerinin yarısı verilir. Bunlar, bu Kanunda  yer  alan  diğer  sosyal  hak  ve yardımlardan yararlanmaya  devam ederler.

Tutuklanan,    gözaltına    alınan     veya     görevden     uzaklaştırılanlardan haklarında 79 uncu maddenin birinci fıkrası ile 80 inci madde uyarınca işlem yapılanlar, görevlerine iade veya başka bir göreve atanmakla beraber kesilmiş olan  aylık  ve  ödeneklerini alırlar ve görevden uzak kaldıkları süreler kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde değerlendirilir. Ancak 80 inci maddenin (e) bendinde  belirtilen  mahkümiyetleri ertelenmeyenlere, kesilmiş olan aylık ve ödenekleri ödenmez ve infaz edilen hükümlülük süreleri kademe  ilerlemesi ve  derece yükselmelerinde değerlendirilmez." hükmü;

"Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması" başlıklı 79 uncu maddesinde; "Soruşturma sonunda meslekten çıkarma cezası verilmesine veya kovuşturmaya geçilmesine gerek bulunmadığının anlaşılması halinde, görevden uzaklaştırma  kararı,  Hâkimler  ve Savcılar Yüksek Kurulunca  derhal kaldırılır.

Soruşturmaya konu olan eylemlerin göreve devama engel olmadığı hallerde Hâkimler  ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevden uzaklaştırma tedbiri veya geçici yetki her zaman kaldırılabilir."hükmü,

"Göreve tekrar başlatmanın zorunlu olduğu haller" başlıklı 80 inci maddesinde; "Soruşturma veya yargılama sonunda  :

 1. Haklarında     kovuşturmaya     geçilmesine     gerek     bulunmayanlarla kovuşturmaya başlanıp da kovuşturma konusu olan fiil ayrıca meslekten çıkarılma cezası verilmesini gerektirir nitelikte  görülmeyenlerin,

 2. Meslekten çıkarılmadan başka bir disiplin cezası  verilenlerin,

 3. Haklarında   beraat   veya   son    soruşturmanın    açılmasına    yer    olmadığına karar verilenlerin,

 4. Hükümden önce haklarındaki kovuşturma af ile  kaldırılanların,

 5. Görevleri  ile  ilgili  olsun  veya   olmasın   meslekten   çıkarmayı   gerektirmeyecek  bir ceza ile mahküm  olanların,

Bu   kararların   kesinleşmesi   üzerine,    haklarındaki    görevden    uzaklaştırma  tedbiri kaldırılır ve ilgililer göreve başlatılır."  hükmü, "Süre" başlıklı 81 inci  maddesinde;  "Görevden  uzaklaştırma,  bir  disiplin soruşturması gereği olarak en çok üç ay devam edebilir. (Ek  cümle:  22/12/2005  -  5435/31 md.) İşin niteliğinin gerektirmesi hâlinde Hâkimler ve Savcılar  Yüksek Kurulunca  bu süre iki ay daha uzatılabilir. Bu süre sonunda, hakkında bir karar verilmediği takdirde ilgili göreve başlatılır.

Görevden uzaklaştırma, bir ceza soruşturması veya kovuşturması gereği  olduğu takdirde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu iki ayı aşmayan  süreler  içinde  ilgilinin durumunu inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir. Bu karar ilgiliye tebliğ olunur." hükmü  yer almaktadır.
 

657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun

"Görevden uzaklaştırma" başlıklı 137 nci maddesinde; "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi  başında  kalmasında  sakınca  görülecek Devlet  memurları hakkında alınan ihtiyati bir  tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmü,

"Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma" başlıklı  140  ncı  maddesinde; "Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer  tarafından görevden  uzaklaştırılabilirler." hükmü,

"Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141 inci maddesinde; "Görevden uzaklaştırılan ve  görevi  ile  ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan  faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden  uzakta  geçirdikleri  süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri  halinde,  bu  derecede  kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle   değerlendirilir." hükmü, "Tedbirin kaldırılması" başlıklı 142 nci maddesinde; "Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden  uzaklaştırılanlar  hakkında  atamaya  yetkili  amirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli  hakkında  139  uncu  madde hükmü uygulanır." hükmü,

"Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller" başlıklı 143 üncü maddesinde;  "Soruşturma veya yargılama sonunda  yetkili mercilerce:

 1. Haklarında memurluktan  çıkarmadan başka bir disiplin cezası  verilenler;

 2. Yargılamanın men'ine veya beraatine karar  verilenler;

 3. Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af  ile  kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza  ile hükümlü olup cezası  ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır." hükmü, "Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri" başlıklı 144 üncü maddesinde; "140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında  yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun  soruşturmaya  konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir." hükmü,
"Süre" başlıklı 145 inci maddesinde;"Görevden uzaklaştırma;  bir  disiplin  kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu  süre  sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur  görevine  başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden  uzaklaştırmaya  yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine  dönüp  dönmemesi  hakkında  bir  karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder." hükmü yer   almaktadır.

Ayrıca, 11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 No'lu  Devlet Memurları  Kanunu Genel Tebliğinin "Uygulamaya  İlişkin Ortak Açıklamalar"  başlıklı A.bölümünün 4 üncü bendinde; " Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, zam ve tazminatların ödenebilmesi için, Karara ekli I, II  ve  III  sayılı  cetvellerde  gösterilen personelin kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmeti kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapmasının zorunlu   olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, kanunların öngördüğü saklı durumlar  gereğince;

 1. Yıllık, mazeret ve hastalık  izinlerinde,

b)Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yeni göreve başlamak üzere verilen sürede  (mehil müddeti),

 1. Yurtiçi  ve  yurtdışı geçici görevlendirmelerde,

 2. Hizmet içi eğitim, seminer ve  kurslarda,

e) Süresi ne olursa olsun görevden uzaklaştırılan ve herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan; kovuşturmaya yer olmadığına, yargılamanın men’ine veya beraatına ve her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin, görevden uzakta,  tutuklulukta  veya  gözaltında  geçirdikleri  sürelerde, görevin fiilen yapılması şartı aranmayacaktır...",

Aynı Tebliğin "Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" başlıklı (E) bölümünün 11/d bendinde; "657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde, naklen atamalarda ilgililerin yeni görev yerlerinde göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanacakları belirtilmiş olup, mehil müddetini kullanmakta iken rapor veya zorunlu nedenlerle yeni görev yerlerinde  göreve  başlayamayanların  aylıklarının  ve  aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlarının, yeni görev yerlerinde ödenmesi ve anılan maddede eski görev yerinden alınan aylıklar için kurumlar arasında  herhangi  bir hesaplaşma yapılmamasının öngörülmüş olması nedeniyle de, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile 217 sayılı KHK'nın 2 nci maddesinde belirtilen kurumlar arasındaki memur nakillerinde  eski kurumlarınca  aylıklarla birlikte  peşin ödenen  zam  ve tazminatlar  için de hesaplaşma yapılmaması, gerekmektedir." denilerek, zorunlu nedenlerle  yeni  görev  yerlerinde işe başlamayanların aylıklarının yeni görev  yerlerinde  kadro  tasarrufundan ödenmesi gerektiği  açıklanmış bulunmaktadır.

Buna göre görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların maaşlarının ödenmesi ile alakalı;

"1)    Görevden uzaklaştırılan hâkim ve savcılara, Hâkimler  ve  Savcılar  Yüksek Kurulu İkinci Dairesinin kararında belirtilen tarihten geçerli olmak üzere aylık  ve ödeneklerinin üçte ikisinin ödeneceği,

2)    Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan hâkim ve savcılara gözaltına alındığı  veya  tutuklandığı  tarihten  geçerli olmak üzere bu süreler içinde aylık ve  ödeneklerinin yarısının  ödeneceği,

3)    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ekte sunulan 27/07/2016 tarihli 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine  tabi  sigortalılardan  açığa  alınan veya görevine son verilenler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin duyurusu doğrultusunda emekli  keseneklerinin yapılması,

4)    Görevden uzaklaştırılmadan önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı ile görev yeri değiştirilen hâkim ve  savcılardan  mehil müddetini  kullanarak  göreve başlayanlar ile mehil müddeti süresinde göreve başlamadan görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya gözaltına alınan hâkim ve savcılara 160 No'lu Devlet Memurları Kanunu  Genel Tebliğ  uyarınca göreve başlama şartı aranmaksızın, maaş işlemlerinin  yeni  görev  yerlerinden yukarıda sayılan 1,2,3 maddelere göre  yapılması,

5)    15/07/2016 tarihinde görevden uzaklaştırılmadan önce peşin  olarak  maaşları ödenen ilgililerden, fazladan ödenen maaşlarının yukarıda  ki  açıklamalar  dikkate alınarak  geri alınması,

6)    15/07/2016 tarihinden önce ayrılarak mehil müddetini kullanan, ancak 15/07/2016 maaşı yapılan hâkim ve savcılara eski görev yerinde ödenen Temmuz maaşı için yeni görev yerinden mahsuplaşma yapılmaması ve yukarıda sayılan maddelere göre hesaplamanın yapılması,

7)    Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personelin aynı şekilde görevden uzaklaştırma, tutuklanma veya  gözaltına alınma  hallerinde  bu sürelerde aylıklarının üçte ikisinin ödenmesi ve emekli keseneklerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın duyurusuna göre yapılması   gerektiği," rica edildi.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa - 6 ay önce
Kardesim benim nasil oluyor maaslarinin ucte birisi odenecek bunlar vatan hainleridir herhaktan mahrum edilmeli terroristler bunlar

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber