İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Ağustos 2017 Salı 13:45

İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile İstanbul Aydın Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Ağustos 2017 tarihli ve 30155 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Endüstri 4.0: Modüler yapılı akıllı fabrikalarda, tüm yazılım ve donanımlarla, fiziksel işlemlerin siber-fiziksel sistemler ile izlenmesi, nesnelerin dijitalleşerek birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesi, ürün geliştirme, üretim ve servis süreçlerinin iletişimi, makinelerin ve ürünlerin gerçek zamanlı bilgi alışverişi, otonom kontrol ve optimizasyonunu,
ç) Merkez (İAU-Endüstri 4.0): İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim yardımcıları ve öğrencilerinin Endüstri 4.0’ın getirdiği üretim sistemlerinin birbirleri ile haberleşmesini sağlayan tedarik zinciri uygulamaları ile ilgili akıllı çözümler üretmek, elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Endüstri 4.0 ile ilgili araştırma etkinliklerinde bulunmak,
b) Endüstri 4.0 ile ilgili tanıtıcı etkinlikler yapmak,
c) Endüstri 4.0 kapsamında projeler hazırlamak ve yönetmek,
ç) Endüstri 4.0 ile ilgili birikim ve kültürü sanayi kuruluşlarına aktarmak,
d) Endüstri 4.0 teknolojilerinin yoğun kullanıldığı sektörlerle işbirlikleri ve projeler yapmak,
e) Üniversite kaynaklarını amaçlarına uygun olarak kullanmak ve çalıştırmak,
f) Konuyla ilgili kuruluşlara bilimsel ve teknik danışmanlıklarda bulunmak,
g) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili bilim merkezi oluşturmak, bunların çalıştırılmasını sağlamak ve bu konuda diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcısı,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir. Görevinden ayrılan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcısı Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdür, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amir olup görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek,
c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek,
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak,
d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
e) Üniversite öğrencilerince kurulacak uzay ve astronomi ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek,
f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iş ve işlemleri yürütmek.

(2) Müdür, Merkez çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesi, gözetimi, denetimi, geliştirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanı ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ve/veya iki üyenin yazılı talebi ile toplanır.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Müdürün önerdiği yıllık çalışma programı, gelir-gider bütçesi ile ilgili önerileri değerlendirmek ve görüşünü bildirmek,
c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait çalışma programlarının esaslarını belirlemek,
ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda öneriler ve projeler geliştirmek, proje önerilerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli ve yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ve olağanüstü hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarında danışmanlık yapmak,
b) Üyelerinin geliştireceği veya Merkez organlarınca istenen hususlarda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Senato ya da Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA SANAYİ TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Merkezin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, savunma teknolojileri konularında araştırmalar yapmak, analizler icra etmek, modelleme, tasarım, simülasyon ve imalat çalışmalarını yürütmek, savunma teknolojilerini izlemek ve değerlendirmek, savunma teknolojilerine ilişkin teknoloji öngörülerinde bulunmak, temel ve teknolojik alt yapı teknolojilerini geliştirmek, temel ve teknolojik altyapı teknolojilerine ilişkin teknolojik gösterimlerde bulunmak, ihtiyaç duyulan sistem ve/veya alt sistemlere ilişkin sistem mühendisliği uygulamaları yapmak suretiyle savunma teknolojileri ve sanayinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a) Savunma teknolojileri ile ilgili konularda akademik ve uygulamalı proje konuları üretmek, bu konularda kamu, özel sektör ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa projeler geliştirmek, önermek ve projeleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
b) Savunma teknolojileri ile ilgili konularda her düzeyde ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, kurs, seminer, yarışma ve benzeri toplantılar düzenlemek,
c) Savunma teknolojileri ile ilgili programlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
ç) Savunma teknolojilerine ilişkin öngörülerde bulunmak, ihtiyaç duyulan temel ve teknolojik altyapı teknolojilerini geliştirmek, geliştirilen teknolojilere ilişkin gösterimlerde bulunarak savunma teknolojilerinin yaygınlaşmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür Başkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,
e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu;
a) Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından görevlendirilen; Müdür dâhil  beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin biriminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
b) Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programlarını değerlendirmek,
c) Araştırma ve yayın konularında düzenleme yapmak ve kararlar almak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek üzere gerektiğinde Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve yönetsel plan ve programlarını hazırlamak,
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak,
f) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu;
a) Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir. Danışma Kurulu azami on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.
b) Danışma Kurulu, olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda, Merkez çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti Başkanı bu yetkisini Rektör veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


İstanbul Aydın Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


15 Ağustos 2017 tarihli ve 30155 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber