Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

21 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmi Gazete'de Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayımlandı. Üniversitenin öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti, kayıt, öğrenim süresi, eğitim dili, kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti gibi konular yer aldı.

Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:00

21 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmi Gazete'de Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayımlandı. Üniversiteye dair yönetmeliğin içerisinde öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti, kayıt, öğrenim süresi, eğitim dili, kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti gibi konular yer aldı.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri hariç Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve bir yılda 3 dönem uygulaması olanlar hariç meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programlarında eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri hariç Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve bir yılda 3 dönem uygulaması olanlar hariç meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,
c) Diploma programı: Üniversite tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,
ç) DNO: Ağırlıklı dönem not ortalamasını,
d) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılındaki güz ve bahar yarıyıllarından her birini,
e) GNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
f) İlgili birim kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
g) İlgili birim yönetim kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
ğ) Lisans: En az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
h) ÖİDB: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ı) Önlisans: En az dört yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Kayıt, Tebligat ve Kimlik Kartı

Üniversiteye kayıt

MADDE 5 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversitenin ilgili diploma programına yerleşmeye hak kazanmış olan öğrencilerin kayıtları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara ve takvime uygun olarak yapılır.
(2) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder ve kayıt için herhangi bir hak iddia edemezler.
(3) Üniversiteye kesin kayıt e-Devlet üzerinden veya istenen belgeler ile ÖİDB’ye şahsen yapılır. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.
(4) Kayıt için istenen gerekli belgeler Üniversitenin internet sayfasında yayımlanır.
(5) Eksik belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
(6) Öğrenciler Üniversiteye kayıtlarını yaptırabilmek için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(7) Özel yetenekle öğrenci kabul eden birimler için, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda ilgili birimlerin belirlemiş olduğu yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmaları gereklidir. İlgili birimlerin belirlediği tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine ilgili birimlerin belirlediği esaslar çerçevesinde yedek adayların kayıtları yapılır.
(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
(9) Birden fazla programa kayıt yaptıracak öğrencilerin Üniversiteye kayıtları YÖK’ün belirlediği usul ve esaslara göre yapılır.

Tebligat

MADDE 6 – (1) Öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan adresi tebligat adresidir. Öğrenciye her türlü tebligat, bu adrese yapılır.

Kimlik kartı

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye üzerinde fotoğrafı olan öğrenci kimlik kartı verilir.
(2) Öğrencinin kimlik kartını kaybetmesi durumunda yenisini alabilmesi için ÖİDB’ye dilekçe ile başvurması gereklidir.
(3) Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime ve Kayda İlişkin Esaslar

Eğitim dili

MADDE 8 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.
(2) Eğitim-öğretim dili yabancı dilde olan programlarda Türkçe veya başka bir yabancı dilde verilmesi zorunlu ve/veya seçmeli dersler ayrıca Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim dönem (yarıyıl) esasına göre düzenlenir. Öğrenciler, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın (resmi izinler hariç) öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami sekiz yarıyıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami on dört yarıyıl ve öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami on altı yarıyıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresi zorunlu hazırlık eğitimi programlarında azami iki yıl, isteğe bağlı hazırlık eğitimi programlarında azami bir yıldır.
(3) Derslerin her bir ders saati süresi ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Ancak bu süreye yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil değildir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının süreleri akademik takvim ile belirlenir.
(2) Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl eğitim-öğretim sürelerini değiştirebilir.
(3) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun açılması ilgili birim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunun uygulama esasları Senato tarafından düzenlenir ve yaz okulunda eğitim-öğretim Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.
(4) Birimlerin eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl sonu sınav tarihleri, katkı payı ve öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konuların tarihleri senato tarafından belirlenen akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(5) Derslerin ve sınavların hafta içi yapılması esastır. Ancak gerekli görülen hallerde hafta sonları da ders ve/veya sınav yapılabilir. Ayrıca, sınavlar ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir.

Hazırlık eğitimi

MADDE 11 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi programlarına yerleşen öğrencilerden, aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştikleri programa başlarlar.
a) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılan muafiyet sınavından başarılı olanlar,
b) Son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senato tarafından eşdeğerliği ve başarı puanı belirlenen ulusal ve uluslararası sınavlardan geçerli notu almış olanlar,
c) Üniversitede yabancı dil ile eğitim-öğretim yapan bir lisans programının öğrencisi iken ÖSYM’nin yaptığı sınavla Üniversitenin aynı dil ile eğitim yapan bir başka programına yerleşenler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen başarı koşullarından en az birini sağlayamayan yabancı dille eğitim-öğretim yapan lisans programlarındaki öğrenciler, yabancı dil düzeyi belirleme sınavlarına girerler.
(3) Yabancı dil hazırlık eğitimi yürütülmesine ilişkin esaslar ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(4) Yabancı dil hazırlık eğitiminde başarı notları şunlardır:
a) Eğitim dili Türkçe olan programlarda 100 puan üzerinden 60,
b) Eğitim dili Türkçe olmayan programlarda 100 puan üzerinden 65,
c) Yabancı dil eğitimi üzerine yürütülen programlarda ise 100 puan üzerinden 70.
(5) Yabancı dil hazırlık eğitiminde derslere %80 oranında devam zorunludur. Devam zorunluluğu ders saati üzerinden belirlenir. Öğrencilerin sağlık raporları ve resmi izinleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek telafi sınavına alınmalarına ve/veya devamsızlıktan muaf tutulmalarına karar verilir.
(6) Yabancı dil hazırlık eğitimine bir yıl devam edip gerekli başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte muafiyet sınavına tekrar girebilirler. Başarılı olanlar kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırırlar. Başarısız olanlara ilişkin şartlar şunlardır:
a) Zorunlu hazırlık eğitimi programlarına kayıtlı olanlar tekrar bir yıl destek eğitimine devam edebilir veya talepte bulunanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
b) Zorunlu hazırlık eğitimi programlarına kayıtlı olup destek eğitimine kendi istekleri ile devam etmek istemeyenler akademik yılbaşında ekle-bırak tarihleri içerisinde ilgili birime dilekçe ile başvurup destek eğitimine devam etmeden açılacak muafiyet sınavlarına girebilirler. Ancak bu öğrenciler izleyen yaz okuluna katılamazlar.
c) Azami hazırlık eğitimi süresi sonunda başarısız olan öğrencilerin kabul edildiği programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(7) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerden yılsonu notu 100 üzerinden en az 45 olup devam şartını yerine getirmiş olanlar açıldığı takdirde yaz okuluna kayıt yaptırabilirler.

Öğrenci işlemleri

MADDE 12 – (1) Üniversitede öğrencilerin eğitim-öğretimine dair kararlar ilgili birim yönetim kurulları tarafından alınır.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Kayıt yenileme, ders alma ve ders ekleme-bırakma işlemleri, her eğitim-öğretim yarıyılı başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Üniversitenin internet sayfasından interaktif olarak yapılır.
(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, öğrencilere ders kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olmak için bölüm başkanlığınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Danışman; her yarıyıl başında kaydının yapılmasında öğrenciye danışmanlık yapar ve akademik durumunu izler. Ders kayıt yenileme işlemleri öğrencinin akademik danışmanın onayı ile kesinleşir. Süresi içinde kaydı danışmanı tarafından reddedilen ve/veya onaylanmayan öğrencilerin kayıtları ilgili danışmanın yazılı dilekçesi doğrultusunda bölüm başkanının görüşü ve ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
(3) Öğrenciler ders ekle-bırak süresi içerisinde ders kayıtlarındaki değişiklikleri tekrar akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.
(4) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.
(5) Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinde öncelikle daha önceki dönemlerde almadığı ve döneminde açılmış ise başarısız olduğu dersleri (seçmeli dersler hariç) almak zorundadır.
(6) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen ders kayıt yenileme süresi dışında ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.
(7) Normal süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile kayıtlarını yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yapmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, her eğitim-öğretim yarıyılı başında, ders kayıtlarını yenilemek için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin ders kaydı yenilenmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.
(2) Mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olup Üniversiteden ayrılan, çıkarılan veya kaydı silinen öğrencilerin o yarıyıla ait ödedikleri ücret iade edilmez.
(3) Öğrenci değişim programlarına ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ikili anlaşmalarla belirlenir.

Yönetmeliğin devamı için TIKLAYINIZ...


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber