Artvin Çoruh Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de

Artvin Çoruh Üniversitesi'ne ait, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de
12 Haziran 2017 Pazartesi 09:15

Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği bugünkü 12 Haziran 2017 tarihli ve 30094 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez : Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak,
b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımasını, sağlıklı kararlar verebilmesini, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmasını, akademik başarılarının arttırılmasını sağlamak,
c) Öğrencilerin Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması, sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine katkı sağlaması amacıyla öncelikli olarak Üniversite öğrencileri ve personeli olmak üzere Merkeze başvuran bütün bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkeze başvuranların karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim, meslek ve iş seçimine ilişkin sorunlarının çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapmak,
b) Yurt içinde ve dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak,
c) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
ç) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,
d) Kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla Merkeze başvuranlara psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yüz yüze ya da online olarak sunmak,
e) İhtiyaç duyan ve başvuran bireylere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
f) Öğrencileri riskli davranışlardan alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzerlerinden korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek, uygulamak ve etkisini analiz etmek,
g) Merkeze başvuran bireylere ihtiyaç halinde aile ve çift danışmanlığı hizmeti sunmak,
ğ) Psikolojik danışma ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
h) İlgili alanda gerekli mevzuat çerçevesince sertifikasyon hizmeti vermek ve sağlamak,
ı) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,
i) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek ve gidermek amacıyla araştırmalar yapmak,
j) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak ve bu kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
k) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayımlamak,
l) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve öğrencilere uygulama alanı yaratmak ve danışmanlık yapmak,
m) Eğitim ve gelişim programları düzenlemek, uygulamak ile etkisini analiz etmek ve/veya danışmanlık sunmak,
n) Psikolojik testler uygulamak ve diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak,
o) Üniversitede geliştirici, önleyici, eğitici her türlü rehberlik programları düzenlemek,
ö) Üniversitedeki krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,
p) Merkezin çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek,
r) Faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
s) Bilimsel çalışmaların etkisini incelemek amacıyla ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmak ve bilimsel çalışmalara danışmanlık yapmak,
ş) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken psikolojik danışma ve rehberlik programı öğretim elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kurallarına uygun davranmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
b) Merkezi temsil eder.
c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin/çalışmaların yürütülüşünü ve işleyişini izler ve denetler.
ç) Merkezin çalışmalarını düzenler, denetler ve programların yürütülmesini sağlar.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.
e) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.
g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunur.
ğ) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirler.
h) Danışma Kurulunun gündemini belirler ve bu Kurula başkanlık eder.
ı) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği çalışmalarını yürütür.
i) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunar.
j) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektörün onayına sunar.
k) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin ilgili faaliyet alanında Üniversitede görev yapan Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlar.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlar.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirler.
d) Yıl sonu çalışma raporunu onaylar.
e) Çalışmalarda Müdüre yardımcı olur.
f) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumlulukları hakkında Müdüre önerilerde bulunur.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlar.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler tarafından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen kişilerden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AÇÜ-UZEM): Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil tüm eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek,
b) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri uygulamaları yürütmek,
c) Üniversitede verilmekte olan örgün dersleri e-öğrenme ile desteklemek,
ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız tüm ilgililere ulaştırmak,
d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak,
e) E-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek,
f) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,
g) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek,
ğ) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğine ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,
h) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yayımlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim şeklinde yürütülecek ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesine destek olmak,
b) Senato kararları çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek,
c) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak,
ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak; kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek,
d) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
e) Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri, dersleri ve programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek,
f) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak,
g) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
ğ) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,
h) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
ı) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak,
i) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
j) Uzaktan eğitim programlarında eğitim-öğretim işlemleri için kullanılacak internet ortamını sağlamak,
k) Uzaktan eğitim için eğitsel materyaller hazırlamak, uzmanlarla işbirliği içerisinde belirlenen standartlara göre ders içerikleri geliştirmek, öğrencilere gerekli destekleri sunmak,
l) Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin idari işleyişini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve çalışmalarını denetlemek,
ç) Merkeze ait mekân, araç ve gereç ihtiyaçlarını belirlemek ve bunların karşılanmasını sağlamak,
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
e) Merkez tarafından yürütülecek proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak, bu projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek,
f) Merkezin idari işlerini yürütmek, Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin kurulup personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,
g) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak,
ğ) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin ilgili faaliyet alanında Üniversitede görev yapan Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve görüşmek,
b) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkezde görev alan personelin, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek, karar vermek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grup komisyonları belirleyerek, görevlendirilecek kişi ve birimleri Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin onbirinci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


12 Haziran 2017 tarihli ve 30094 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber