Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 4 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
04 Temmuz 2017 Salı 14:35

Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 4 Temmuz 2017 tarihli ve 30114 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek,
b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak,
c) Sertifikaya dayalı Türkçe hazırlık kursları düzenlemek,
ç) Sertifikaya dayalı, dil yeterliklerini geliştirici kurslar düzenlemek,
d) Türkçe düzey belirleme sınavları düzenlemek; bu sınavlar sonucunda Türkçeyi kullanım yeterlikleri belirlenen kişiler için belgeler düzenlemek,
e) Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşları ile Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmak; uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
f) Kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için hazırlayıcı eğitim kursları açmak,
g) Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek,
ğ) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
h) Türkçe öğretiminin daha etkin hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak,
ı) Türkçeyi öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya dönük kitap, dergi, bülten, rapor ve broşür yayımlamak, projeler hazırlamak, dil laboratuvarları oluşturmak, filmler ve kasetler hazırlamak,
i) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkoloji, Dilbilim, Halk Bilimi bölümlerinde/programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik uygulama programları düzenlemek ve bu öğrencilere staj yaptırmak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 7 –
(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak,
ç) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organdır. Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak,
c) Merkezde görevlendirilen elemanların eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
d) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
e) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek,
f) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektöre önerilmesine karar vermek,
g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

İdari koordinatör
MADDE 11 –
(1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör, idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın sekreterlik yapmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları
MADDE 12 –
(1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çerçevesinde, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfasının tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdür.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


4 Temmuz 2017 tarihli ve 30114 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber