Taşra Teşkilatı dışında diğer hizmet sınıfında görevli personelin iller arası değiştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Taşra Teşkilatında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Diğer Hizmet Sınıflarında Görev Yapan Personelin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunu yayımladı. Yer değiştirme kılavuzunda yer değşikliği yapabilecek kadrolar neler, başvuru tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde.

Taşra Teşkilatı dışında diğer hizmet sınıfında görevli personelin iller arası değiştirme kılavuzu yayımlandı
30 Haziran 2016 Perşembe 07:53

Milli Eğtim Bakanlığı (MEB) Taşra Teşkilatında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında görev yapan diğer hizmet sınıfındaki personelin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları neler? Yer değişikliği yapacak kadrolar ile ilgili detaylar haberimizde. 

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEK KADROLAR​
 
GİH THS SHS AH YHS DÖSE
Ambar Memuru Kütüphaneci Hemşire Avukat Aşçı Hizmetli
Ayniyat Saymanı Mimar Psikolog   Bekçi Memur
Bilgisayar İşletmeni Mühendis Sosyal Çalışmacı   Hizmetli Sayman
Daktiloğraf Programcı Veteriner Hekim   Kaloriferci Veznedar
Memur Tekniker Veteriner Sağ. Tek.   Teknisyen Yrd.  
Sivil Savunma Uzm. Teknisyen     Terzi  
Şef Mühendis(Ö)        
Şoför Tekniker (Ö)        
Tesis Müdürü Teknisyen (Ö)        
Usta Öğretici          
Uzman (GİH)          
V.H.K.İ.          
Uzman (Ö)          
Araştırmacı (Ö)          
Araştırmacı(6191)          
Şef(Ö)          İller Arası Yer Değiştirmeye yönelik başvuru esasları şu şekilde;

2‐ Başvuru Esasları

2.1. İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecektir.  

2.2. Başvurular 30 Haziran/15 Temmuz 2016 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar elektronik ortamda alınacaktır.

2.3.  30 Haziran tarihi itibarıyla Bakanlık teşkilatı kadrolarında görev yapanlardan,  bulundukları ilde en az 5 yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2.4. 5 yıllık hizmet süresinin hesabında personelin hâlen kadrosunun bulunduğu ilde göreve başlama tarihi esas alınacaktır.  

2.5. Hizmet süresinin hesabında anılan yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendinde ki  “Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler” hükmü uygulanacaktır.  

2.6. Askerlik hizmeti hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler iller arası yer değiştirmeye esas beş  yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye sayılmayacaktır.

2.7. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar (kadrosunun bulunduğu ilde 5 yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar) ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2.8. Bu kılavuzda yer alan hususların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr  internet adreslerinden duyurulacaktır. Bu duyurular, hak kaybına uğramamaları bakımından başvuru sahipleri tarafından takip edilecektir.   


B‐ BAŞVURU İŞLEMLERİ 

3‐  Başvuruda Bulunacak Personel Tarafından Yapılacak İşlemler

Başvuru sahibi;

3.1.Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr    internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile “Elektronik Başvuru Formu”na girerek 30 Haziran/15 Temmuz 2016 tarihleri arasında başvuru işlemini yapabilecektir.

3.2. İlan edilen kadrolar içerisinden kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe)  uygun en  fazla 20 il/ilçe tercihinde bulunabilecektir.

3.3. MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu ve başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kontrol edecektir. Başvurusunun onaylanmaması halinde tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

3.4. İlan edilen kadrolarda kadro derecesi ve müktesebine(aylık maaş derece ve kademe) uygun kadro olmaması hâlinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan  “Alt dereceli kadroya atanmayı kabul ediyorum” yazılı kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

3.5. Tebligatlar e‐posta adresine yapılacağından,  Elektronik Başvuru Formuna güncel  e‐posta adresi girilecektir.

UYARI : Başvuruda bulunan personel,  yaptığı  Elektronik Başvurusu  ile bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. Bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan  kendisi sorumlu olacaktır.

4‐ İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

4.1.Başvuruda bulunacak personelin mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve MEBBİS bilgilerinin güncellenmesi sağlanacaktır.

4.2.Elektronik Başvuru Formlarının kontrol edilerek bu kılavuzda belirtilen açıklamalara uygun olanların onaylanması, aksi takdirde reddedilmesi gerekmektedir.  Başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri yetkili ve sorumlu olacaklardır.  

4.3.Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle İlçe/İl  Millî  Eğitim Müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.   

4.4.Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularını onaylatmaları sağlanacaktır.  

4.5. Personele ait bilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait “Elektronik Başvuru Formu” İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde personel atamadan sorumlu birim tarafından, süresi içerisinde sistem üzerinden onaylanacaktır.  

4.6.“Elektronik Başvuru Formu” Bakanlıkça onaylandıktan sonra, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince bir çıktısı imzalanıp mühürlenerek adaya verilecek, bir çıktısı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.

4.7. İçişleri Bakanlığınca, kendi kadrolarına 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ataması yapılıp, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapanlardan İller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunanların elektronik başvuru formunun onaylı örneğinin 20/07/2016 tarihine kadar
saydogdu@meb.gov.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  
C‐BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

6.1. Başvurunun Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa,

6.2. Personel bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, başvuru işlemi onaylanmamışsa,

6.3. Müktesep dereceleri itibarıyla ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanamayan adaylar, atama için başvuruda bulunmuşsa,  

6.4. Elektronik Başvuru Formu, sistem üzerinden onaylanmamış veya başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (30 Haziran‐15 Temmuz 2016) yapılmamışsa,

6.5. Başvurular “Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik ” hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyor veya bu durumun sonradan tespit edilmesi hâlinde geçersiz sayılacaktır.

D‐ ATAMA İŞLEMLERİ  

7‐ Atamalar  

7.1. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personelin atamaları, tercihleri dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça 29/07/2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

7.2. Hizmet sürelerinin eşitliği halinde, halen bulunduğu kadroda hizmet süresi fazla olan personele öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması halinde Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre atama yapılacaktır.   

7.3. İlan edilen kadrolara atama yapılacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple boşalan kadrolar dikkate alınmayacaktır.

7.4. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden 29/07/2016 tarihinde duyurulacaktır.  

7.5. Yer değişikliği yapılan personelin atama kararnameleri Bakanlıkça eski ve yeni görev yerlerine gönderilecektir.

7.6. Bakanlıkça elektronik ortamda gönderilen kararnamelerde “dağıtım yapılmak üzere” ibaresi bulunanlar için norm ve ihtiyaç durumuna göre okul/kurum belirlenerek atama işlemi ilgili Valiliklerce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 8/c maddesi gereğince yapılacaktır.

7.7. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi gereğince ilgililerin başvuruda belirttikleri e‐posta adreslerine elektronik ortamda valiliklerce en kısa sürede tebligat yapılacaktır.

7.8. Ataması yapılan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirlenen yasal süre içerisinde yeni görev yerlerinde en geç 31/08/2016 tarihine kadar göreve başlayacaklardır. Aylıksız izinli olup atamaları yapılanlar aylıksız izinlerinin bitiminde göreve başlayacaklardır.

7.9.  İller arası isteğe bağlı  yer  değiştirmelerden   kaynaklanan  eş  durumları,  eş  özrüne   bağlı    yer   değiştirme  kapsamında  kadro  imkanları dahilinde değerlendirilecektir. (Memur olan eşin adaylığının   kalkmış olması gerekmektedir)

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr    ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Başvuru
süresince Valilikler ile başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir. (İl/İlçe unvan ve derece bazlı münhal kadro listesi başvuru ekranında ilan edilecektir.)

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber