Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Mesleki Seminer Programları Haziran 2017

MEB, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği, mesleki çalışma programlarını yayımladı. 28-29-30 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşecek seminer programı saatleri merak ediliyor. Branşların ve Öğretmenlerin Seminer Programları ile ilgili merak edilenler haberimizde.

Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Mesleki Seminer Programları Haziran 2017
14 Haziran 2017 Çarşamba 13:15

Öğretmenlerin seminer programı belli oldu. 28, 29 ve 30 Haziran'da mesleki çalışma olacak. Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Mesleki Çalışma program saatleri merak ediliyor. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklama ile seminer programları 28-29 ve 30 Haziran 207 tarihlerinde de devam edecek. Öğretmenlerin Seminer Programları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

İlgi:  a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği.

 b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

 İlgi a) yönetmeliğin 38. ve ilgi b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları Haziran 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur.

Öğretmenlerimiz programın ilk haftalık bölümünü görev yaptıkları okullarda, geri kalan kısmını ise istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de tamamlayabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.

A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1.      Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak.

2.      Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3.      Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak,

4.      Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5.      Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

6.      Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak,

7.      Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8.      Öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA'ya materyal göndermede farkındalık oluşturmak,

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki- Teknik Ortaöğretim, Din Öğretimi kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen öğretim programlarının incelenerek buna uygun ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğinin tartışılması.

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.

3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı

4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

5. Değerler Eğitimi: Derslerde ve ders dışı faaliyetlerde

5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

1.      Liselerde özel eğitim uygulamaları (Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası)

2.      Teknoloji ve Madde bağımlılığı

3.      Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.)

4.      Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin

5.      Ergenlerle iletişim

6.      Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi

7.      Sınav kaygısı

8.      Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma

9.      Okulda ilk yardım

10.  Öğrencilere çevre bilinci kazandırma

11.  Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi

12.  Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme)

13.  Liderlik ve örgüt kültürü

14.  Orta öğretim okullarında kriz yönetimi

15.  Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

16.  Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı

17.  Okul çevre güvenliği

18.  İş sağlığı ve iş güvenliği konuları

19.  Değerler Eğitimi

20.  Kaynaştırma Eğitimi

21.  Bireyselleştirilmiş eğitim programları

22.  Kapsayıcı eğitim

23.  İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

24.  Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması için alınacak tedbirler

Ayrıca ekteki örnek kitap ve film listesindeki eserler, eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısı açısından eleştirel gözle tartışılacaktır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 12 - 30 Haziran 2017

                                                                                                                                                        

  

BİRİNCİ   HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma   Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim   Görevlileri

  

  

Dersler   ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

12.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.00-09.45

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

Okul   Müdürleri

  

  

Mesleki çalışma   programı hakkında bilgilendirme

  

  

10.00-10.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

  

MEB   Müsteşarı

  

  

Yıl sonu   değerlendirme konuşması

  

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

  

  

10.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

     

  

2016- 2017   Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı

  

  

13.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

     

  

Sınıflardaki materyal ve malzemelerden 2017-2018   Eğitim-Öğretim dönemi için kullanılabilir olanların ayırt edilmesi ve   sınıflar arasında dengeli şekilde dağıtılması.

  

Okul Bahçesinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için   mekansal düzenlemelere yönelik fikirlerin oluşturulması (sanat merkezi, fen   merkezi, oyun merkezi vb.) için gerekli planlamanın yapılması.

  

  

14.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

Rehber   Öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.)

     

  

Erken Çocukluk Dönemi Programlarının Tanıtımı, Erken Çocukluk   Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri ve Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımları   Semineri

  

  

15.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

  

     

Tüm   Öğretmenler

        

  

İlgili   Müdür Yardımcısı

  

Zümre   Başkanları

     

  

3, 4,5 yaş grubu zümre toplantıları.

  

Eğitim-Öğretim yılı boyunca Kazanım   göstergelerine ulaşabilme durumlarının raporlaştırılması,   gerçekleştirilemeyen kazanımlarla ilgili çözüm önerilerinin üretilmesi.

  

  

16.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

        

Rehber   Öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.)

        

  

Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden   geçirilmesi,

  

Kaynaştırma eğitimi yapılan öğrencilerle ilgili   değerlendirmelerin yapılması,

  

Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılan   rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi

  

                                                                                                                        

  

İKİNCİ   HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma   Zamanı

  

  

Katılımcı

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler   ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

19.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

İlçe Milli   Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Çocuk kütüphanesinde bulunması gereken kitapların   kriterlerinin belirlenmesi.

  

Çocuklara yıl boyunca okunacak kitapların tartışılması ve   kitap listesinin hazırlanması. Önceki yıl hazırlanmış olan listenin revize   edilmesi

  

  

20.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

Bakanlığımızca   düzenlenmiş "Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi"   konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler.

  

  

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve   uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime   yansımaları, örnek uygulamalar

  

  

21.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

İlçe   Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Okul Öncesi Eğitimi Programı Örnek Atölye Çalışmalarının   Değerlendirilmesi

  

     

22.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

İlçe   Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Eğitimi Uygulamaları

  

  

23.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Araştırmacı   öğretmen etkinlikleri:

  

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı   sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html)   her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum   yapması

  

                                                                                  

  

ÜÇÜNCÜ   HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma   Zamanı

  

  

Katılımcı

  

  

Eğitim   Görevlileri

  

  

Dersler   ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

28.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

İlçe   Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç   analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen   çalışmalar

  

  

29.06.2017

  

Perşembe

  

     

09.30-12.30

     

  

Tüm   Öğretmenler

  

     

İlçe   Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması: (Stephen R.   Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup   tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini   belirlemesi

  

  

30.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Mesleki   Gelişim Çalışması:

  

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek   bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

  

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)

  

İLKOKULLAR MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 12 - 30 HAZİRAN 2017

                                                                                                                                                        

  

BİRİNCİ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

12.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.00-09.45

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul Müdürleri

  

  

Mesleki   çalışma programı hakkında bilgilendirme

  

  

10.00-10.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Doç.   Dr. Yusuf TEKİN

  

MEB Müsteşarı

  

  

Yıl   sonu değerlendirme konuşması

  

(EBA   üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

  

  

10.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

     

  

2016-   2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı

  

  

13.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

İlgili Müdür Yardımcısı

  

Zümre Başkanları

     

  

Ana sınıfı ile 1,2,3 ve 4.   Sınıflar ve branş dersleri Zümre toplantıları

  

  

14.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

     

Tüm öğretmenler

  

  

Yeni öğretim programları konusunda   eğitim almış koordinatör öğretmenler

  

  

Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtılması

  

  

15.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

  

     

Tüm öğretmenler

  

  

Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM'dan destek   alınacaktır.)

  

  

Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP,   hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.)

  

Okul içindeki kaynaştırma eğitimi   politikasının gözden geçirilmesi,

  

Kaynaştırma eğitimi yapılan   öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,

  

Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılan rehberlik   çalışmalarının değerlendirilmesi

     

  

16.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

     

Tüm Öğretmenler

     

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Araştırmacı   öğretmen etkinlikleri:

  

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim   dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html)   her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum   yapması

  

                                                                                                                        

  

İKİNCİ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

19.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm

  

Öğretmenler

  

  

FATİH projesi eğitmenleri ve   Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

  

  

FATİH Projesi ve EBA'nın tanıtımı:   Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları

     

  

20.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

        

Tüm

  

Öğretmenler

  

  

Bakanlığımızca düzenlenmiş "Sınıfında   Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi" konulu   programda eğitim almış rehber öğretmenler

  

  

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim   konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin   temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar

  

  

21.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

        

Tüm öğretmenler

  

  

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

  

  

Mesleki Gelişim Çalışması:

  

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili   kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

  

(Örnek kitap listesi üzerinden   tartışılacaktır)

  

     

22.06.2017

  

Perşembe

     

  

09.30-12.30

  

        

Tüm öğretmenler

  

  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri   veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme   Uygulamaları

  

     

23.06.2017
  Cuma

  

  

09.30-12.30

  

     

Tüm öğretmenler

  

  

Okul müdürlükleri tarafından   planlanacaktır

  

     

Kişisel ve mesleki gelişim planı   yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri   kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki   gelişim önceliklerini belirlemesi

     

                                                                                  

  

ÜÇÜNCÜ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcı

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

28.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri   tarafından planlanacaktır.

  

  

İl/ilçe milli eğitim   müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman   isimler tarafından düzenlenen çalışmalar

  

  

29.06.2017

  

Perşembe

  

     

09.30-12.30

     

  

Tüm Öğretmenler

  

  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri   tarafından planlanacaktır.

  

  

İl/ilçe milli eğitim   müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman   isimler tarafından düzenlenen seminerler

  

  

30.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri   tarafından planlanacaktır.

  

  

İl/ilçe milli eğitim   müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman   isimler tarafından düzenlenen seminerler

  

ORTAOKULLAR MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 12 - 30 HAZİRAN 2017

                                                                                                                                                        

  

BİRİNCİ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

12.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.00-09.45

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul Müdürleri

  

  

Mesleki   çalışma programı hakkında bilgilendirme

  

  

10.00-10.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Doç.   Dr. Yusuf TEKİN

  

MEB Müsteşarı

  

  

Yıl   sonu değerlendirme konuşması

  

(EBA   üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

  

  

10.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

     

  

2016-   2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı

  

  

13.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

     

Tüm

  

Öğretmenler

  

  

İlgili Müdür Yardımcısı

  

Zümre Başkanları

     

  

Branş zümre toplantıları:

  

Güncellenen Öğretim programlarının   Tanıtımı,

  

Öğretim Programı ve kazanımlar

  

  

14.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm

  

Öğretmenler

  

  

Bakanlığımızca düzenlenmiş "Sınıfında   Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi" konulu   programda eğitim almış rehber öğretmenler.

  

  

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim   konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin   temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar

  

  

15.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM'dan destek   alınacaktır.)

  

  

Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel   eğitim gereksinimi olan birey vs.)

  

Okul içindeki kaynaştırma eğitimi   politikasının gözden geçirilmesi,

  

Kaynaştırma eğitimi yapılan   öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,

  

Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılan rehberlik   çalışmalarının değerlendirilmesi

  

  

16.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

     

  

TEOG   sonuçlarının değerlendirilmesi ve akademik başarıyı arttıracak hususların   görüşülmesi.

  

Destekleme   ve yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılması için alınabilecek   tedbirler.

  

                                                                                                                        

  

İKİNCİ   HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma   Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim   Görevlileri

  

  

Dersler   ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

19.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm

  

Öğretmenler

  

  

FATİH   projesi eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

  

  

FATİH  Projesi ve   EBA'nın tanıtımı: Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları

     

  

20.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

        

Tüm

  

Öğretmenler

  

  

İlçe   Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

  

  

Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları   Yönetmeliği

  

  

21.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

        

Tüm

  

Öğretmenler

  

  

İlçe   Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

  

  

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

  

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından   (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html)

  

her öğretmenin kendi alanıyla okuyacağı bir makaleyle   ilgili sunum yapması

  

     

22.06.2017

  

Perşembe

     

  

09.30-12.30

  

        

Tüm   Öğretmenler

  

  

İlçe   Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

  

  

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

  

     

23.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır

  

     

Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R.   Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup   tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini   belirlemesi

     

                                                                                  

  

ÜÇÜNCÜ   HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma   Zamanı

  

  

Katılımcı

  

  

Eğitim   Görevlileri

  

  

Dersler   ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

28.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır

  

  

Mesleki Gelişim Çalışması:

  

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek   bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

  

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

  

  

29.06.2017

  

Perşembe

  

        

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

İlçe   Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç   analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen   çalışmalar

  

  

30.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm   Öğretmenler

  

  

İlçe   Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır

  

  

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç   analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen   çalışmalar

  

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

                                                                                                                                                        

  

BİRİNCİ   HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

12.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.00-09.45

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul Müdürleri

  

  

Mesleki   çalışma programı hakkında bilgilendirme

  

  

10.00-10.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Doç.   Dr. Yusuf TEKİN

  

MEB Müsteşarı

  

  

Yıl   sonu değerlendirme konuşması

  

(EBA   üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

  

  

10.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

     

  

2016-   2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

  

  

13.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm

  

Öğretmenler

     

  

İlgili Müdür Yardımcısı

  

Zümre Başkanları

  

  

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı   Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

  

  

14.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm

  

Öğretmenler

     

  

Güncellenen programlar konusunda   eğitim almış koordinatör öğretmenler

  

  

Güncellenen Öğretim Programlarının   tanıtılması ve incelenmesi

     

  

15.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

  

        

Tüm

  

Öğretmenler

     

  

Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM'dan destek   alınacaktır.)

  

  

Disiplin sorunu olan Öğrencilere   Yönelik Yaklaşımlar/

     

  

16.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

     

Tüm

  

Öğretmenler

     

     

  

YGS ve LYS sonuçlarının   değerlendirilmesi ve akademik başarıyı arttıracak hususların görüşülmesi.

  

Destekleme ve yetiştirme   kurslarının etkinliğinin artırılması için alınabilecek tedbirler.

  

                                                                                                                      

  

İKİNCİ   HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

19.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

FATİH projesi eğitmenleri ve   Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

  

  

FATİH  Projesi ve EBA'nın tanıtımı: Alan bazlı EBA   ders ve EBA sınıf Uygulamaları

     

  

20.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

        

Tüm Öğretmenler

  

  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri   veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Alternatif Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

  

  

21.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul müdürlükleri tarafından   planlanacaktır.

  

  

Araştırmacı   öğretmen etkinlikleri:

  

Bakanlığımızca   yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından   (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html)

  

her   öğretmenin kendi alanıyla okuyacağı bir makaleyle ilgili sunum yapması

  

  

22.06.2017

  

Perşembe

     

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Bakanlığımızca düzenlenmiş "Sınıfında   Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi" konulu   programda eğitim almış rehber öğretmenler.

  

  

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim   konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin   temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar

  

     

23.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul müdürlükleri tarafından   planlanacaktır

  

  

Kişisel ve mesleki gelişim planı   yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri   kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki   gelişim önceliklerini belirlemesi)

  

                                                                                  

  

ÜÇÜNCÜ   HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcı

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

28.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından   planlanacaktır.

  

  

İl/ilçe   milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen   konularda uzman isimler tarafından düzenlenen  çalışmalar

  

  

29.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

        

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır

     

  

Mesleki Gelişim Çalışması:

  

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili   kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması (Örnek   kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)

  

  

30.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri   tarafından planlanacaktır

  

  

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç   analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen    çalışmalar

  


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber